Gwneud cais am dy cyngor

Mae Cynllun Dyrannu Cyffredin gennym bellach sy'n berthnasol i bawb sy'n aros am dai cymdeithasol Cyngor Sir Powys.

Nid oes ffurflen gais. 

Y cam cyntaf yw cysylltu ag un o'n Swyddogion Cyswllt Cyntaf ar 01597 827464 neu ffonio swyddfa leol eich cyngor. Byddant yn sgwrsio â chi am eich amgylchiadau ac yn asesu a ydych yn gymwys i gael eich cynnwys ar ein rhestr aros.

Er mwyn i chi gael blaenoriaeth ar y gofrestr tai, mae'n rhaid i chi fod ag anghenion o ran tai, ac yn barod i symud. Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich achos yn cael ei atgyfeirio i Swyddog Rheoli Tai a Dewisiadau a fydd yn cofrestru eich manylion. Mae angen iddo/iddi gytuno â chi mai tai cymdeithasol yw'r dewis iawn i chi.

Bydd pob dewis yn cael ei ystyried er mwyn dod o hyd i'r datrysiad sydd orau i chi.

Eiddo gwarchod

Mae gennym nifer o eiddo gwarchod ledled y sir, gan gynnwys byngalos a fflatiau sy'n addas ar gyfer yr henoed. I hawlio llety o'r fath, mae'n rhaid i chi fod yn gymwys yn ôl polisi'r Cynllun Dyrannu Cyffredin - (gweler y ddolen isod) ac mae'n rhaid i naill ai chi neu'ch partner fod dros 60 oed. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch lleoliad y lletyau i'r henoed a'r cyfleusterau a'r cymorth sydd ar gael, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cysylltu ar y dudalen yma.

Cymdeithasau Tai

Yn dilyn menter arbrofol yn ardal Y Drenewydd, mae'r Cymdeithasau Tai canlynol wedi dod yn rhan o'r Cynllun Dyrannu Cyffredin, ac o fis Tachwedd 2015, byddant yn ymuno â'r gofrestr:

 • Cymdeithas Tai Newydd
 • Cartrefi Melin
 • Tai Wales and West
 • Tai Canolbarth Cymru
 • Grwp Cynefin
 • Gwalia
 • Clwyd Alyn
   

Dogfennau a Dolenni :

Lawrlwytho taflen sy'n esbonio sut i wneud cais am dy

Cynlluniau Dyrannu Cyffredin - polisi 

Cynllun Dyrannu Cyffredin - gweithdrefnau

Edrych ar fap o Bowys a'n Swyddfeydd Tai

I gael rhagor o wybodaeth am dai ym Mhowys, cysylltwch â'r Gwasanaeth Tai ar y rhifau isod, neu gallwch daro i mewn i un o'n swyddfeydd ardal lleol.

  

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw

Dewch i'n gweld

Gallwch alw yn swyddfeydd Newydd yn Nhy Dewi Sant,  Stryd yr Eglwys Newydd, Y Drenewydd rhwng  9am - 3pm dydd Llun i ddydd Mawrth a dydd Iau i ddydd Gwener.

Os oes angen cyngor am arian arnoch, mae Cyngorfeydd Cyngor am Arian yn cael eu cynnal yn swyddfa Newydd yn Y Drenewydd bob yn ail ddydd Mercher.

Eiddo nad ydyw ar y rhestrau aros

Weithiau gallwn gynnig eiddo y tu allan i’r rhestrau aros. Pan fydd eiddo ar gael byddwn yn ei ychwanegu at y rhestr. Dilynwch y ddolen isod.

Eiddo’r Cyngor a Chymdeithasau Tai sydd Ar Gael