Gwelliannau sydd wedi'u cynllunio i'ch ty cyngor

Image of a logo

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn mynnu bod pob landlord cymdeithasol yn gwella eu stoc tai hyd at lefelau derbyniol erbyn 2020.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn £3,709,000 o Lwfans Atgyweiriadau Mawr Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18 a fydd yn cyfrannu at y gwelliannau Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Mae gwaith atgyweirio mwy ar geginau, ystafelloedd ymolchi, systemau gwres canolog, toeau, rendradau, ffenestri/drysau, systemau gwresogi a gwaith ailwifrio yn cael ei gynllunio a'i amserlennu gennym ni er mwyn diwallu'r safonau SATC. 

Gallwch ddod i wybod os oes gwaith yn cael ei gynllunio ar eich eiddo o fewn y 12 mis nesaf

Cyn y bydd unrhyw waith yn cael ei gynnal ar eich eiddo, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Sir Powys ynghyd â Llawlyfr Gwybodaeth yn eich cynghori am ba waith sydd i'w gynnal a manylion y contractwr fydd yn gwneud y gwaith. I ddilyn hyn, bydd y contractwyr yn cysylltu â chi i drefnu cynnal arolwg ac esbonio'r gwaith.

Cylchlythyr SATC

Buddsoddi yn eich Cartref – Gorolwg o gyfarfodydd Gorffenaf 2017 – Medi 2017

 

Pan fydd unrhyw waith wedi'i gwblhau, byddai'n ddefnyddiol pe byddech yn gallu rhoi mymryn o'ch amser i lenwi'r holiadur WHQS .

Bydd pob holiadur sy'n cael ei ddychwelyd yn cael ei gynnwys yn ein raffl am wobr o £100 a fydd yn cael ei gynnal ar ôl 30 Ebrill 2018.

 

 

Gofyn am welliannau

  1. Sut ddylen ni gysylltu â chi?