Gwaith trwsio y gallwn godi tâl amdanyn nhw

Os oes angen trwsio tai cyngor oherwydd niwed bwriadol, esgeulustod neu ddiffyg yswiriant, yna bydd gofyn i denantiaid dalu am y gwaith. Gwaith trwsio y gallwn godi tâl amdanynt yw'r rhain.

Nod y polisi yw sicrhau bod:

 • Y Gwasanaeth Tai yn gallu adfer cost y gwaith sydd ei angen; boed os yw hynny trwy ddifrod bwriadol, camddefnydd neu esgeulustod, yn unol â Chytundeb Tenantiaeth y Cyngor.
 • Bod y costau'n cael eu hadfer yn effeithiol ac yn effeithlon.
 • Mae'r costau'n cael eu hadfer mewn modd cyson.

Mae'r Gwasanaeth Tai yn defnyddio'r polisi i sicrhau:

 • Ein bod yn gwneud yn sicr bod gennym gymaint o adnoddau ag sy'n bosibl i ganiatáu i ni ailfuddsoddi yn ein stoc a darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid.
 • Nad yw tenantiaid / cwsmeriaid /aelodau o'r cyhoedd cyfrifol yn cael eu cosbi.
 • Bod pobl yn cadw at y polisïau, y gweithdrefnau a'r cytundebau, a bod y rheiny'n cael eu gorfodi pan fo hynny'n briodol.

Mae tenantiaid yn gyfrifol am ymddygiad pawb ar yr aelwyd, gan gynnwys unrhyw ymwelwyr â'r eiddo neu'r ardal gymunol.

Bydd pobl sy'n achosi difrod i unrhyw eiddo ym mherchnogaeth neu dan reolaeth y Gwasanaeth Tai yn gyfrifol am eu gweithredoedd ac am unrhyw gostau. Dyma 'r taliadau fydd yn cael eu codi arnynt.
 
Y swyddog sy'n gyfrifol am reoli'r taliadau a godir fydd yn penderfynu a yw am godi tâl ai peidio yn y pen draw. O ran gwaith trwsio, y swyddog cynnal a chadw fydd y swyddog hwnnw fel arfer. Ni fyddwn yn mynd ar drywydd y tâl sy'n cael ei godi oni bai fod y swyddog yn credu bod hynny'n gost-effeithiol.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon, gyda'r llythyr sy'n esbonio'r beth yw'r taliadau a phwy y dylech gysylltu â nhw os ydych am holi ynghylch y tâl.

Gall anfonebau gyfeirio at fwy nag un math o daliad.  Er mwyn bod yn effeithlon, mae'n bosibl y bydd mwy nag un taliad yn ymddangos ar un anfoneb, neu'n cael ei gasglu trwy eich cyfrif rhent.

Y Gwasanaethau Rhent fydd yn gyfrifol am weinyddu'r polisi codi tâl yma.

Os nad oes modd sicrhau cytundeb ar gyfer talu'r swm, yna mae modd adfer y taliad trwy'r llysoedd neu drwy unrhyw fodd cyfreithlon arall y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn briodol, er enghraifft asiantaethau adfer taliadau .

Os nad ydych yn fodlon

Os ydych yn anfodlon â'r penderfyniad i godi tâl, yna gallwch anfon apêl at y swyddog sy'n gyfrifol cyn pen 14 diwrnod o dderbyn yr anfoneb. Wedi i chi wneud apêl, os ydych yn dal i fod yn anfodlon gyda'r penderfyniad, dylech gwyno trwy'r Weithdrefn Gwynion.

 

Enghreifftiau o bethau y gallwn godi tal amdanynt:

Gwaith y mae angen ei wneud er mwyn gallu Ailosod Tai Gwag (Segur) 

Pan ddaw tenantiaeth i ben, mae'n bosibl y bydd angen i'r cyngor drwsio eitemau yr oedd y tenant yn gyfrifol amdanynt, neu sydd wedi dirywio oherwydd esgeulustod y tenant.

Bydd tenantiaid yn cael cyfle i gywiro unrhyw broblemau cyn diwedd y denantiaeth.

Costau yn dilyn Argyfwng, e.e. Tân neu Lifogydd

Argymhellir bod pob tenant yn prynu polisi yswiriant cynnwys y cartref.

Costau y mae'n rhaid i'r Cyngor eu talu lle nad yw'r tenant neu'r cwsmer wedi'i yswirio'n ddigonol ar gyfer tân/llifogydd neu argyfwng arall.

Tenant yn Difrodi, Cam-drin neu Esgeuluso Eiddo

Pan fyddwn yn cael ar ddeall bod tenant cyfredol yn gyfrifol am ddifrod naill ai i'w eiddo ei hun neu ddifrod i rannau cymunedol, er enghraifft mewn bloc o fflatiau, yna bydd Staff priodol y Gwasanaeth Tai yn trin y mater i ddechrau fel achos o dorri amodau'r denantiaeth, a byddant yn hysbysu'r tenant y dylai drwsio'r difrod ar ei gost ei hun a hynny o fewn amser penodedig.

Os nad yw'r tenant yn cydymffurfio â chais penodol, yna bydd y swyddog yn ystyried a ddylai'r Cyngor wneud y gwaith a chodi tâl ar y tenant amdano.

Mewn rhai amgylchiadau, gallai fod angen trwsio'r eiddo ar unwaith, er enghraifft pe byddai difrod pellach yn gallu digwydd iddo trwy beidio â gwneud hynny, neu os oes perygl i Iechyd a Diogelwch y tenantiaid neu bobl eraill yn sgil peidio â gwneud hynny, neu os yw difrod i rannau cymunol yr adeilad yn effeithio ar denantiaid/cleientiaid eraill.

Mae'r Llawlyfr Tenantiaid yn cyfeirio at y mesurau y gall y Cyngor eu dilyn mewn achos o dorri amodau'r denantiaeth.

Trosglwyddo a Chydgyfnewid

Bydd y Cyngor yn codi tâl am unrhyw gostau sy'n ei wynebu cyn trosglwyddo neu gydgyfnewid eiddo, yn enwedig os bu difrodi bwriadol neu esgeulustod gan y tenant(iaid) neu rywun ar ei aelwyd/eu haelwyd. Gallai'r Cyngor godi tâl ar bob parti mewn achos o gydgyfnewid.

Cais am waith atgyweirio ac ati 

Bydd y Cyngor yn ystyried codi tâl hefyd am geisiadau nad ydynt yn rhan o'i gyfrifoldeb, e.e. darparu allweddi newydd os collir y rhai gwreiddiol, newid cloeon, costau sicrhau mynediad i'r eiddo ac yn y blaen. Mae tasgau fel hyn yn aml yn waith argyfwng, a gellir sefydlu cyfrif ar unwaith i godi tâl amdanynt.

Costau Symud Sbwriel/Gerddi Blêr

Os yw tenant/cleient yn euog o daflu sbwriel yn anghyfreithlon, neu os oes angen clirio'u gardd, yna bydd Staff priodol y Gwasanaeth Tai yn y lle cyntaf yn trin y mater fel achos o dorri amodau'r denantiaeth neu'r cytundeb. Fodd bynnag, os yw'r Swyddog yn penderfynu ei fod yn fwy ymarferol gwneud y gwaith angenrheidiol a chodi tâl ar y tenant/cleient am wneud hynny, yna mae'n bosibl y bydd yn gwneud hynny.

Codir tâl ar aelodau o'r cyhoedd am daflu sbwriel ar dir y Cyngor i'w digolledu am y costau o glirio'r tir.

Difrod Bwriadol/Fandaliaeth

Os ceir bod tenant,  ymwelydd / perthynas i denant / cleient neu aelod o'r cyhoedd wedi achosi difrod bwriadol i eiddo Cyngor Sir Powys, yna yn y lle cyntaf, bydd Staff y Gwasanaeth Tai yn dilyn trywydd y mater trwy'r heddlu.

Gellir gwneud cais am iawndal trwy'r Llysoedd, a bydd hwn yn amlinellu'r gost gwirioneddol i atgyweirio'r ddifrod a'r costau a gafodd yr awdurdod wrth drefnu'r gwaith atgyweirio.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Heart of Wales Property Services
  Uned 39
  Stad Ddiwydiannol Vastre
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1DZ
Prisiau galw