Ein cyfrifoldebau ni wrth wneud gwaith trwsio

image of a ladder

Os ydych yn denant i'r cyngor, ein dyletswydd ni yw cadw strwythur eich cartref, y tu allan a'r rhannau cymunedol mewn cyflwr da.  Rydym hefyd yn gyfrifol am unrhyw gyfarpar sy'n cael ei ddarparu gennym ar gyfer y system wresogi, dwr poeth neu lanweithdra, ac ar gyfer eich cyflenwadau nwy, dwr a thrydan.

Mae ein cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • toeon, waliau a lloriau
  • mannau cyffredin fel grisiau, lifftiau a choridorau
  • ffenestri a drysau allanol (yn cynnwys fframiau, trothwyon, ac unrhyw osodiadau)
  • cafnau, pibellau glaw, pibellau gwastraff a draeniau (ond nid yw'n cynnwys glanhau draeniau wedi'u blocio)
  • simneiau a ffliwiau yn cynnwys glanhau simneiau'n flynyddol 
  • waliau mewnol, fframiau drysau, lloriau a nenfydau (heb gynnwys paentio ac addurno mewnol)
  • gwaith plastro mewnol (heb gynnwys craciau bychain a staeniau)
  • systemau a chyfarpar gwresogi sydd wedi'u gosod gennym ni
  • canfodyddion mwg a charbon monocsid
  • pibellau nwy a weiars trydan
  • sinciau, basnau, baddonau a thoiledau
  • canllawiau grisiau a rheiliau llaw
  • llwybrau, grisiau a ffens terfyn
  • garejys

Os oes rhaid i ni wneud gwaith trwsio oherwydd difrod neu esgeulustra bwriadol, ac nid oherwydd traul resymol, bydd yn rhaid i chi dalu am y gwaith.

Byddwn yn ymateb i geisiadau am waith trwsio yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw'r gwaith.

Gwaith trwsio brys – o fewn 24 awr

Gwaith trwsio sydd ei angen i osgoi perygl i breswylwyr neu ddifrod difrifol i'r eiddo yw'r rhain.  Mae enghreifftiau'n cynnwys pibellau'n gollwg yn ddifrifol, dim pwer o gwbl, y to yn gollwng yn ddifrifol, mellt, difrod wedi'i achosi gan storm neu lifogydd, toiledau wedi'u blocio neu wedi torri, pibellau carthion wedi torri.

Gwaith trwsio brys - o fewn saith diwrnod gwaith

Gwaith trwsio sydd ei angen er mwyn atal difrod pellach i eiddo.  Mae enghreifftiau'n cynnwys gosod eitemau newydd yn yr ystafell ymolchi neu eu trwsio;  gosod handlenni a chaeadau newydd ar ddrysau a ffenestri; gwaith ar y to a gosod llechi.

Gwaith trwsio arferol – o fewn 28 diwrnod gwaith

Gwaith trwsio nad yw'n frys yw'r rhain, ac mae'n cynnwys gwaith coed mewnol; pwyntio a gwaith brics; gwneud gwaith i wneud yn siwr bod drysau a ffenestri'n cau ac yn agor yn hawdd.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Heart of Wales Property Services
  Uned 39
  Stad Ddiwydiannol Vastre
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1DZ
Prisiau galw