Gofyn am waith trwsio gan y cyngor

image of a drill

Byddwn yn rhoi eich manylion i'r Swyddog Cynnal a Chadw a fydd yn trefnu i archwilio'r gwaith sydd angen ei wneud.  Bydd hefyd yn trefnu gorchymyn gwaith gyda'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Tai.  Os yw'n argyfwng, byddwn yn anfon eich manylion ymlaen at y Gwasanaeth Cynnal a Chadw Tai.

Cyn i chi lenwi'r ffurflen, darllenwch yr adrannau uchod i weld os mai chi sy'n gyfrifol am y gwaith trwsio neu os yw'n rhywbeth a fydd yn cael ei wneud yn ei dro.

Esboniwch yn yr adran 'Manylion' ar y ffurflen:

  • beth sydd angen ei drwsio neu'i adnewyddu
  • beth yw'r broblem
  • beth achosodd y broblem (os ydych chi'n gwybod)
  • lle mae'r broblem: y tu fewn neu du allan, i fyny'r grisiau neu i lawr y grisiau 
  • a allwch chi ddisgrifio'r eitem (maint, siap, deunydd yr eitem)?
  • a yw'n achosi unrhyw broblemau neu ddifrod arall ?
  • pryd fyddai'n gyfleus i rywun alw i archwilio'r broblem.

Gallwn ymateb yn gynt, os esboniwch y broblem yn glir i ni.

Eich hawl i waith trwsio

Gallwch gael rhai atgyweiriadau brys, bychain wedi'u gwneud (hyd at £250) os ydynt yn debygol o effeithio ar eich iechyd neu ddiogelwch.  Yr enw sy'n cael ei roi ar y rhain yw "atgyweiriadau sy'n gymwys".

Os yw'r atgyweiriadau yr ydych wedi gofyn amdanynt yn 'atgyweiriadau cymwys', byddwn yn trefnu bod y gwaith yn cael ei wneud o fewn yr amser penodol, a byddwn yn anfon copi o'r rhybudd atgyweirio y byddwn yn ei anfon at y contractwr.  Os na fyddwn yn gwneud y gwaith mewn pryd, gallwch fynnu bod contractwr arall yn gwneud y gwaith.  Os bydd y gwaith trwsio'n dal i fod  heb ei wneud mewn pryd, byddwn yn talu iawndal o hyd at £50 yr atgyweiriad.

Bydd yr ‘atgyweiriadau cymwys’ yn cynnwys:

  • socedi pwer neu oleuadau neu osodiadau trydannol anniogel
  • ffliw tân agored neu foeler wedi blocio 
  • to sy'n gollwng
  • toiledau sydd ddim yn fflysio (os nad oes unrhyw doiled arall)
  • dwr yn gollwng o bibellau gwresogi, tanciau neu sisternau
  • canllawiau grisiau neu reiliau llaw sy'n rhydd neu wedi torri 

Mynnwch olwg hefyd ar: Ein cyfrifoldebau trwsio

Bydd gwaith adnewyddu mawr e.e. ceginau, ystafelloedd ymolchi, toeon a systemau gwresogi yn cael ei gynllunio a'i amserlenni.  Ar hyn o bryd, mae yna raglen waith dwy flynedd ar gyfer ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Gallwch weld pryd fydd y gwaith wedi'i drefnu i'w wneud ar eich eiddo chi trwy edrych ar y Rhaglen Waith.  

Lawrlwytho'r rhaglen waith ar gyfer Gogledd Powys (Word)

Lawrlwytho'r rhaglen waith ar gyfer De Powys (Word)

Rydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar systemau gwres canolog nwy a thanwydd solet bob 12 mis, ac yn paentio drysau a ffenestri allanol bob pum mlynedd.

Pan fydd angen moderneiddio cartrefi, megis ail-doi ac ail-weirio trydannol, byddwn yn trefnu bod hyn yn cael ei wneud.  Ni fydd eich rhent yn codi ar ôl i'r gwaith cael ei wneud.

Cyn y bydd unrhyw waith yn cael ei wneud yn eich eiddo byddwch yn derbyn llythyr gan Gyngor Sir Powys ynghyd â'n Llyfryn Gwybodaeth yn rhoi gwybod pa waith sydd i'w wneud a manylion y Contractwr a fydd yn gwneud y gwaith. Ar ôl hynny, bydd y Contractwyr yn cysylltu â chi er mwyn trefnu i gynnal arolwg ac i esbonio'r gwaith.

As a Council tenant you may want to improve your home.  Before altering anything you must ask the Council’s permission in writing.  See our Home Improvements for Tenants document for more information. 

Eich cyfrifoldeb chi fydd rhai o'r atgyweiriadau, a bydd angen i chi eu gwneud nhw'n brydlon, neu i dalu rhywun i'w gwneud nhw i chi.  Mae'r rhain yn cynnwys:

  • gosod handlenni drysau newydd, cliciedau drws, bocsys llythyrau a chnocwyr os ydynt wedi torri 
  • gosod cloeon newydd a chael allweddi newydd os yw'r cloeon wedi torri neu allweddi ar goll
  • clirio pibellau gwastraff sinciau, baddonau a thoiledau, a glanhau gwteri, lle mae'r rhwystr wedi'i achosi gan wastraff o'r cartref
  • ailosod gwydr mewn ffenestri a drysau (oni bai y cafwyd eu difrodi gennym ni neu ein contractwyr)
  • gosod drysau mewnol newydd os cafwyd eu difrodi'n fwriadol
  • naddu drysau fel eu bod yn osgoi goruchuddion llawr
  • plygiau a chadwynnau ar faddonau, sinciau a basnau
  • seddi a gorchuddion toiledau
  • gosod teils newydd yn lle rhai sydd wedi cracio a thorri
  • ffiwsys trydannol, bylbiau, tiwbiau a thopiau plygiau
  • silffoedd, bachau cotiau ac ati.
  • pelmetau a gosodiadau llenni
  • addurno mewnol
  • gosod basgedi tanau, cribellau, bariau, briciau tân a stripiau gwydr ar theclynnau gwresogi newydd os yw'n llai na ddwy flwydd oed
  • ffensio rhwng eiddo
  • tiwbiau nwy hyblyg ar gyfer poptai
  • llwybrau (ac eithrio prif lwybrau sy'n arwain at ddrysau ffrynt a chefn)
  • biniau sbwriel a chyfleusterau sychu dillad

Ar gyfer addasiadau i'ch cartref neu ar gyfer cyfarpar i'ch helpu i fyw'n annibynnol, edrychwch ar ein tudalen Cyfarpar ac addasiadau yn y cartref.

Gofyn am waith trwsio

Cwestiwn am waith trwsio cyffredinol  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Gofyn am waith trwsio  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Gofyn am waith trwsio presennol  (Agorir mewn ffenestr newydd)