Eiddo Gwag

Rydym am weld cymaint â phosibl o eiddo gwag Powys yn cael eu defnyddio unwaith eto. Felly rydym wedi datblygu amrywiol becynnau ariannol i geisio cymell pobl i wneud y gwaith angenrheidiol er mwyn i'r eiddo gael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor.

Cliciwch i wneud y ddelwedd yn fwy
Cliciwch i wneud y ddelwedd yn fwy
Cliciwch i wneud y ddelwedd yn fwy

Mae tai sy'n sefyll yn wag yn gallu achosi niwsans a difrod i gartrefi cyfagos. Maen nhw'n wastraff oherwydd fe ellir eu defnyddio fel cartrefi.

Gallwn gynghori perchnogion eiddo gwag i'w helpu i sicrhau fod y ty yn dod yn ôl i ddefnydd.

Os bydd y perchennog yn gwrthod dod â'r ty yn ôl i ddefnydd neu'n gwrthod ei atgyweirio, gall y Cyngor:

  • Gyflwyno rhybudd i'r perchennog gyflawni atgyweiriadau, a chynnal y gwaith ei hunan os na fydd y perchennog yn llwyddo i wneud hyn
  • Mewn amgylchiadau eithriadol, gall orfodi gwerthu'r eiddo i ad-dalu dyledion penodol sy'n ddyledus i'r cyngor.

Nod y broses o ddweud wrthym ni am eiddo gwag yw helpu i ddynodi cartrefi gwag a fyddai fel arall ddim yn cael eu canfod.
Gall cartrefi gwag achosi problemau i gymdogion, gallant droi'n adfeilion ac mewn rhai amgylchiadau, gallant ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r cynllun yn rhoi'r gallu i chi ein helpu i ddynodi'r cartrefi hyn gan ganiatau cynnal archwiliad. Er nad yw hi'n debygol y byddwch yn gweld llawer yn digwydd ar unwaith gyda'r eiddo, bydd llawer o waith yn cael ei wneud yn y cefndir i geisio canfod pam yn union y mae'r ty wedi'i adael yn wag. Yn anffodus, gall rhai achosion fod yn gymhleth iawn ac mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol y gallant gymryd amser hir (weithiau blynyddoedd) i gael eu datrys. Fodd bynnag, trwy ddweud wrthym ni amdanynt, rydych yn dechrau'r broses o adfer y tai hyn. 

Ni fyddwn fel arfer yn dechrau archwilio'r rheswm pam mae'r eiddo yn wag tan y bydd heb ei feddiannu am o leiaf chwe mis. Bydd y mwyafrif o eiddo'n cael eu hail-feddiannu yn ystod y cyfnod hwn heb yr angen am unrhyw ymyrraeth oddi wrth y Cyngor.

Mae rhai eiddo yn wag am reswm dilys iawn; yr enghreifftiau yw bod y perchennog o bosibl yn yr ysbyty neu'n gofalu am berthynas sâl neu mewn oed yn rhywle arall. Dan yr amgylchiadau hyn, nid yw'n debygol y bydd y Cyngor yn gallu gweithredu. Fodd bynnag, dylai'r eiddo fod yn ddiogel rhag ymyrwyr.

 

 

Rydym wedi datblygu ystod o ddewisiadau y gallwn eu defnyddio i naill ai helpu neu ofyn i berchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd, gan ddibynnu ar amgylchiadau pob achos. Yn y dechrau, rydym bob tro yn ceisio annog perchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd a gweithio gyda hwy trwy ein hamrywiol gynlluniau. Yn anffodus, fe fydd achosion bob tro lle na fydd y perchennog eisiau gwneud unrhyw beth. Dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd y Cyngor yn ystyried camau gweithredu gorfodaeth lle bo hynny'n briodol.

 

 

Byddwch yn talu treth y cyngor yn llawn ar yr eiddo, sef rhwng £860 a £3,265 y flwyddyn, ac o'r 1 Ebrill 2017 byddwn yn codi premiwm treth y cyngor o 50% ar eiddo sy'n wag am gyfnod hir (yn wag am gyfnod parhaus o flwyddyn) a bydd hyn yn cynyddu'r tâl blynyddol a godwn rhwng £430 a £1,633

Os ychwanegwch y taliadau sefydlog i gwmnïau cyfleustodau, yswiriant adeiladau (os oes modd ei drefnu) yn ogystal â dirywiad a difrod, ac fe allai'r cyfanswm fod ymhell dros £7,000.

Gweld y gostyngiadau treth y cyngor am eiddo gwag

Beth allech chi fod yn ei ennill pe byddai rhywun yn byw ynddo?

Mae gwerth rhentu eiddo ym Mhowys yn amrywio, ond gan ddibynnu ar y math o eiddo, fe allech chi fod yn ennill £382 y mis neu fwy.

Ffurflen Ymholiadau

  1. Defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau i:
    -Roi gwybod am broblem gydag eiddo gwag
    -Sicrhau bod eiddo gwag a segur yn cael ei ailddefnyddio
    -Dysgu am y pecynnau ariannol sydd ar gael i ddatblygu eiddo gwag