Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn achosi – neu’n debygol o aflonyddi, dychrynu neu beri gofid i unrhyw un sydd ddim yn byw gyda chi, neu’n ymddygiad sy’n achosi niwsans neu’n tarfu ar rywun ac yn effeithio ar allu’r landlord i reoli’r eiddo.

Sut ydyn ni’n delio ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Ry’n ni’n cymryd unrhyw gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddifrif ac yn edrych mewn i’r mater yn sensitif.  Fe wnawn eich annog i esbonio’ch pryderon, gwrando ar unrhyw wybodaeth a’ch diweddaru am unrhyw ddatblygiadau. 

Ry’n ni’n gweithio gyda’r asiantaethau sy’n rhan o Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys er mwyn atal, ymchwilio a chymryd camau yn erbyn y rhai sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Beth ry’n ni’n ei wneud pan gawn glywed  am ymddygiad gwrthgymdeithasol:

 •             Llythyron rhybuddio
 •             Ymweliadau rhybuddio
 •             Gwaharddebau
 •             Helpu’r ‘dioddefwr’ neu’r sawl sy’n ymddwyn yn   
 •             wrthgymdeithasol (neu’r ddau)
 •             Cyfryngu Cymunedol
 •             Cyfeirio at asiantaethau gorfodi eraill

                       (e.e. yr Heddlu, Iechyd yr Amgylchedd ayb)

 •            Cytundebau Ymddygiad Derbyniol
 •             Gorchmynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 •             Troi allan

 Mae angen atebion gwahanol i broblemau gwahanol.  Ry’n ni’n llunio cynllun gweithredu i bob achos a byddwn yn gweithio gyda’r dioddefwr i gytuno ar gynllun gweithredu.  

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Os yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch chi, gallwch gysylltu ag un o’n Swyddfeydd Tai a chael cyngor a chymorth (Manylion cyswllt ar y dudalen hon)

Bydd manylion pob achos yn cael eu cadw ar gronfa ddata a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn monitro.

 

 

Rhagor o wybodaeth

Dolenni allanol:

Childline
Rhif ffôn: 0800 1111
Gwefan: www.childline.org.uk

Cyngor ar Bopeth
Rhif ffôn: 0345 601 8421
Gwefan: www.citizensadvice.org.uk

Llinell Wybodaeth Cam-drin Domestig Powys  
Rhif ffôn: 0808 138 1642
Gwefan: http://powysdomesticabuse.org/

Gwasanaeth Cyfryngu Powys  
Rhif ffôn: 01597 825123
Gwefan: http://www.resolvecymru.org.uk/index.php/mediation/neighbourhood

 

 

Y Samariaid
Rhif ffôn: 116 123
Gwefan: www.samaritans.org.uk

Victim Supportline
Rhif ffôn: 0845 30 30 900
Gwefan: www.victimsupport.org

Canolfan Amrywiaeth Ddiwylliannol Powys
Rhif ffôn: 01639 844219

Kaleidoscop Canolfannau Cyffuriau ac Alcohol Powys
Prif Swyddfa: 01686 610422

Gwefan: www.kaleidoscopeproject.org.uk

Taclo’r Tacle.  Rhif ffôn: 0800 555 111
Gwefan: www.crimestoppers-uk.org

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw