Cyngor i Landlordiaid

 

Os ydych chi'n landlord newydd neu'n landlord ar hyn o bryd, yna ry'n ni am wneud yn siwr bod gennych chi'r wybodaeth angenrheidiol i'ch galluogi chi i gyflawni eich ymrwymiadau cyfreithiol fel landlord, a hefyd i wybod ble i fynd am gyngor a chymorth i ddarparu llety o safon uchel a rheoli tenantiaethau'n dda.

 

 

Sut alla' i ddod o hyd i denant newydd? 

Cysylltwch â’n Swyddog Datblygu Rhentu Preifat ar 01597 827464

F aint o rent alla' i godi?  

Chi sy'n penderfynu faint o rent i'w godi ond fe ddylai fod yn rhesymol, yn seiliedig ar faint a chyflwr yr eiddo. Cofiwch os nad yw'r rhent yn debyg i'r rhenti sy'n cael eu codi am eiddo tebyg yn yr un ardal, mae'n anhebygol y llwyddwch i ddenu tenant.

Beth yw Lwfans Tai Lleol?

Mae trefniadau Lwfans Tai Lleol yn gosod uchafswm y Budd-dal Tai y gellir ei ddyfarnu i aelwyd ar sail maint yr eiddo (h.y. nifer yr ystafelloedd wely) angenrheidiol. Bydd y cyfraddau hyn yn cael eu gosod yn lleol a bydd awdurdodau lleol yn eu cyhoeddi. Os yw swm y rhent a godwch yn uwch na hawliad lwfans tai lleol yr aelwyd sy'n rhentu eich eiddo, nhw fydd yn gyfrifol am dalu'r gwahaniaeth.

A fydd Budd-dal Tai yn cael ei dalu'n uniongyrchol i mi? 

Yn gyffredinol, bydd Budd-dal Tai yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r tenant sydd wedyn yn gyfrifol am dalu'r rhent. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft os oes llawer o ôl-ddyledion rhent i'w talu neu os yw'r tenant yn debygol o'i chael hi'n anodd rheoli ei arian, gellir talu'r arian yn uniongyrchol i'r landlord. Ewch i wefan Cyngor Sir Powys i gael rhagor o wybodaeth.

Alla' i gadw'r bond fy hun nes i'r tenant symud ymlaen?

Ers 6 Ebrill 2007 mae wedi bod yn ofyniad cyfreithiol i bob blaendal y mae landlord neu asiant gosod tai yn ei dderbyn (ar gyfer rhent hyd at £25,000 y flwyddyn) am denantiaethau byrddaliad sicr gael ei ddiogelu gan gynllun amddiffyn blaendaliadau tenantiaeth. Mae tri chynllun ar gael: mae dau yn seiliedig ar yswiriant, sy'n caniatáu i'r landlord gadw'r blaendal os yw'n talu premiwm i'r cynllun ac mae'r trydydd cynllun yn gynllun lle cedwir y bond ar ran y landlord (am ddim) hyd ddiwedd y tenantiaeth). 

Cofiwch: Rhaid i chi roi manylion i'r tenant cyn pen 14 diwrnod i ddweud sut y cafodd ei flaendal ei ddiogelu. Gallu methu â diogelu bond/blaendal arwain at achos llys a gofyniad i ad-dalu'r bond, ynghyd â dirwy o hyd at 3 gwaith swm y bond. Gall hefyd olygu na fyddwch yn gallu meddiannu'r eiddo ar ddiwedd y denantiaeth. 

I  gael rhagor o wybodaeth am ddiogelu blaendaliadau tenantiaid, ewch i gov.uk.

Beth os yw fy nhent yn ei chael yn anodd ymdopi?

Mae modd darparu cymorth i bobl sy'n cael anhawster gyda materion sy'n ymwneud â thenantiaeth. Dylid cynghori tenantiaid sydd yn y sefyllfa yma i gysylltu â Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys ar 01597 827464.

Neu, gallai'r Adran Dai eich cyfeirio at sefydliadau perthnasol eraill fel Shelter (Ffôn: 0845 075 5005) a Chyngor ar Bopeth (Ffôn: 08444 77 20 20). Gellir darparu cymorth a chyngor ynghylch amrywiaeth o bynciau, megis cyllidebu/dyledion, hawlio budd-daliadau ac iechyd meddwl/cwnsela.

Sut alla' i sicrhau mod i'n gyfarwydd â'r rheoliadau cyfnewidiol a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf?  

Y ffordd orau o sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r sefyllfa ddiweddaraf yw ymuno â chymdeithas landlordiaid a fydd yn sicrhau eich bod yn gwybod am unrhyw newidiadau angenrheidiol yn y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau - cysylltwch â'r National Landlords Association, y Guild of Residential Landlords neu'r Residential Landlord Association i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Adran Dai Sector Preifat Cyngor Powys yn gorfodi safonau tai ac arferion rheoli mewn lletyau ar rent, a dylai landlordiaid gysylltu â nhw os ydynt am gael gwybodaeth ynghylch gofynion maint ystafelloedd, rhagofalon tân, amwynderau ac ati. Ffoniwch 01597 827464 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Tai Sector Preifat Powys yn parhau i gynnal Cyrsiau Hyfforddiant i Landlordiaid sydd wedi'u cymeradwyo gan Rentu Doeth Cymru led led y Sir ar gost o £65 yr unigolyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cadw lle ar gwrs, cysylltwch â naill ai'r Gwasanaethau Tai neu Pete Tagg gan ddefnyddio'r manylion isod:

Gwasanaethau Tai 01597 827464

Pete Tagg 01874 612264 / 07771683361 peter.tagg@powys.gov.uk 

Rhentu Doeth Cymru

Mae'r gyfraith yng Nghymru bellach wedi ei gwneud yn ofyniad i landlordiaid preifat ymgofrestru a chofrestru eu heiddo gyda Rhentu Doeth Cymru. 

Rhentu Doeth Cymru – ydych chi’n cydymffurfio?

Hoffem atgoffa landlordiaid ac asiantau gydag eiddo yn Cyngor Sir Powys neu unrhyw ardal arall yng Nghymru bod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru ar waith bellach.  

Yn ôl cynllun Llywodraeth Cymru, sy’n helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat, mae gofyn i bob landlord preifat gofrestru ei hun a'i eiddo. Rhaid i Landlordiaid ac Asiantau sy’n gosod neu reoli eiddo gael trwydded yn ogystal.

Ers 23 Tachwedd 2016 mae’r pwerau gorfodi mewn grym, a gallai landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio wynebu amrywiaeth o sancsiynau gan gynnwys erlyn, Hysbysiadau Cosb Benodedig, atal rhent a gorchmynion ad-dalu rhent. 

Mae awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Sir Powys, yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i amlygu’r rhai sy’n dal i beidio â chydymffurfio â’r gyfraith. Mae Cynghorau bellach yn erlyn y rheiny sydd wedi methu â chydymffurfio.

Os ydych chi’n landlord neu asiant sydd heb gydymffurfio eto, peidiwch ag oedi. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd y camau angenrheidiol nawr i gydymffurfio ac osgoi unrhyw weithredu.

Os ydych chi’n denant ac yn dymuno cadarnhau a yw’ch landlord a/neu asiant yn cydymffurfio, gallwch weld gofrestr gyhoeddus Rhentu Doeth Cymru ar-lein

Os nad yw wedi cofrestru, gallwch gysylltu â Rhentu Doeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am Rhentu Doeth Cymru cysylltwch â https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/  neu ffoniwch 03000 133344.

 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch amodau eiddo rhent preifat yng Nghyngor Cyngor sir Powys, cysylltwch â: Tai Secotr Preifat ar 01597 827464.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw