Cyngor i Denantiaid

 

Os ydych chi'n rhentu'ch eiddo, 'dyw'r landlord ddim yn ymrwymo i'w gadw mewn cyflwr perffaith, fodd bynnag mae yna rai safonau cyfreithiol y mae angen eu cyrraedd. Mae cymorth ymarferol hefyd ar gael i'ch helpu i reoli'ch tenantiaeth.

 

 

Cadw'ch cartref mewn cyflwr da

Os oes gennych broblem gyda'r eiddo rydych chi'n ei rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch iechyd, e.e. dim gwres, neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord atgyweirio hyn. Os yw'r landlord yn methu â gweithredu, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch roi gwybod i ni amdano, a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd yn rhaid i ni weithio gyda'r landlord i ddatrys y broblem. 

Mae'r Tîm Tai Sector Preifat yn darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol i berchnogion cartrefi, tenantiaid a landlordiaid ar safonau tai. Yn aml, mae hyn yn golygu bod angen ymweld â'r eiddo i gynnal archwiliad llawn gan ddefnyddio'r  System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai (HHSRS). Mae hwn yn asesiad seiliedig ar risg sy'n ceisio darganfod y problemau peryclaf mewn eiddo.

Os nad yw'r cyngor a'r canllawiau sy'n bodoli yn arwain at welliant yng nghyflwr y tai, ac os oes risg sylweddol i iechyd a diogelwch y sawl sy'n byw ynddynt, gall y cyngor ddefnyddio'i bwerau statudol.

Byddwn yn archwilio lletyau sy'n cael eu rhentu'n breifat ar eich cais os ydych yn pryderu a yw'n cydymffurfio â'r safonau cyfreithiol ai peidio.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch Nyth

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Darllen mwy yma.

Cymorth Ymarferol

Help gyda dodrefn

Mae nifer o opsiynau ar gael i helpu tenantiaid newydd i ddodrefnu'u cartref. Yn eu plith mae:

* Cronfa Cymorth Dewisol neu Fenthyciad
Mae'n bosibl y bydd unigolion sy'n derbyn rhai budd-daliadau penodol  yn gallu cael help o'r Gronfa Cymorth Dewisol  a Benthyciadau Cyllidebau.

* Cynlluniau Dodrefn
Elusen gofrestredig yn y Drenewydd a Llandrindod yw Phoenix Community Furniture Scheme ac mae'n ailgylchu dodrefn, pethau i'r ty ac eitemau trydan sy'n cael eu cyfrannu gan y cyhoedd.

Gwefannau
Gwefan 'nid er elw' yw Freecycle sy'n galluogi pobl i hysbysebu a rhoi eitemau nad oes mo'u heisiau arnynt bellach i bobl sydd eu hangen. Mae'r holl eitemau ar gael am ddim, ac mae'r wefan hefyd yn cynnig cyfle i unigolion osod hysbysebion 'yn eisiau' ar gyfer yr eitemau y maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.

 

Cymorth Symudol

Gwasanaeth sy'n darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i oedolion hawdd eu niweidiol (dros 16 oed) i'w galluogi i fod yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Bydd gwasanaethau Cymorth Symudol yn rhai tymor byr ar y cyfan (llai na dwy flynedd) a gallant fod yn hyblyg er mwyn cynorthwyo rhywun lle bynnag y mae'n byw, sy'n wahanol i wasanaethau seiliedig ar lety, sy'n cynnig cymorth ar gyfer pobl mewn llety penodol.

 

Mae manylion isod ar gyfer y sefydliadau sy'n cynnig rhagor o gymorth/cyngor;