Cartrefi wedi'u Rhentu'n Breifat

Os ydych chi'n rhentu eiddo, nid oes yn rhaid i'ch landlord gadw'r lle mewn cyflwr perffaith. Fodd bynnag, mae yna safonau cyfreithiol y mae angen eu bodloni.
 

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu. A yw hyn yn berthnasol i mi? - Darllenwch fwy

Os oes gennych chi broblem gyda'ch eiddo sydd wedi'i rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch hiechyd, e.e. dim gwres neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord yn y lle cyntaf. Os nad yw'r landlord yn cymryd camau i ddatrys y broblem, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch ddweud wrthym amdano a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd angen i ni weithio gyda'r landlord i ddatys y mater.

Os oes angen cymorth ar unwaith e.e. os oes arogl nwy cryf neu ffitiadau trydan diffygiol, ffoniwch y rhif argyfwng ar gyfer y gwasanaethau hynny.

 

Gallwn archwilio cartrefi gan ddefnyddio'r “System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai” i ddod o hyd i ddiffygion a allai fod yn risg i'ch iechyd a'ch lles.

Camau gorfodi & chwynion

ECO-Flex: Grant tuag at Welliannau i Arbed Ynni Domestig

Cynllun grant sy’n caniatáu gwelliannau i arbed ynni ar gyfer cwsmeriaid sydd mewn tlodi ynni yw’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni.

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi datganiad o fwriad ar gyfer darparu’r cynllun yma ym Mhowys.

Os nad yw eich cartref yn effeithlon o ran ynni (eiddo rhent neu breswylydd perchennog) ac ry’ch chi’n gwario 10% neu ragor o’ch incwm ar danwydd (neu os ydych ar fudd-daliadau) efallai bydd hawl gennych i dderbyn grant ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref yn cynnwys uwchraddio eich system wresogi ac insiwleiddio.

Mae’r grantiau’n cael eu gweinyddu gan asiantau yn gweithio ar ran cwmniau ynni.  Bydd yr asiantau’n casglu manylion, yn cynnal arolygon ynni ac yn trefnu’r gwaith ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Rôl y Cyngor fydd i ddilysu ceisiadau, gan sicrhau bod yr amodau cymhwyso yn cael eu diwallu.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: privatesectorhousing@powys.gov.uk

Yn anffodus nid yw’r cynllun yma’n berthnasol i denantiaid Tai Cymdeithasol.

Ffurflen cais

Landlordiaid ac aelodau o’r cyhoedd – peidiwch â chyflwyno cais i ni eich hunain. Mae angen partneriaeth â chwmni ynni neu eu hasiant cyn i chi wneud hyn. Anfonwch e-bost atom i gael rhagor o fanylion.

Rhestr o’r Asiantau Eco-flex y gwyddom eu bod yn gweithio ym Mhowys

Ffurflen Gais