Benthyciadau Gwella Cartrefi a Chymorth Ariannol

Os ydych chi'n landlord neu'n berchennog cartref, mae'n bosibl y gallwn ddarparu benthyciadau di-log ar eich cyfer i wneud gwelliannau i'r eiddo. Darllenwch y daflen ffeithiau cyllid a chyngor am wybodaeth ddefnyddiol.

 

 

Gall gwelliannau gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni, atgyweirio diffygion a hyd yn oed ailddatblygu cartrefi gwag. Mae symiau'r benthyciadau a thelerau'r ad-dalu'n dibynnu ar y math o waith sydd dan sylw, ac fe allent gynnwys ffi brosesu.

Fodd bynnag, os ydych chi'n edrych am rywbeth i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref, er enghraifft, inswleiddio, yna mae'n bosibl bod arian grant ar gael trwy gyrff eraill fel Llywodraeth Cymru neu eich darparwr ynni. Argymhellwn eich bod yn holi am grantiau o'r fath cyn gwneud cais am unrhyw fenthyciad. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu â'r Energy Saving Trust neu Cymru Effeithlon.

Anabl ac yn chwilio am grant i addasu eich cartref?

 

 

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch Nyth

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf moddion, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim. Gall hyn gynnwys boeler gwres canolog newydd neu inswleiddio.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.

Ffurflen Ymholiadau

ECO-Flex: Grant tuag at Welliannau i Arbed Ynni Domestig

Cynllun grant sy’n caniatáu gwelliannau i arbed ynni ar gyfer cwsmeriaid sydd mewn tlodi ynni yw’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni.

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi datganiad o fwriad v0.1 ar gyfer darparu’r cynllun yma ym Mhowys.

Os nad yw eich cartref yn effeithlon o ran ynni (eiddo rhent neu breswylydd perchennog) ac ry’ch chi’n gwario 10% neu ragor o’ch incwm ar danwydd (neu os ydych ar fudd-daliadau) efallai bydd hawl gennych i dderbyn grant ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref yn cynnwys uwchraddio eich system wresogi ac insiwleiddio.

Mae’r grantiau’n cael eu gweinyddu gan asiantau yn gweithio ar ran cwmniau ynni.  Bydd yr asiantau’n casglu manylion, yn cynnal arolygon ynni ac yn trefnu’r gwaith ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Rôl y Cyngor fydd i ddilysu ceisiadau, gan sicrhau bod yr amodau cymhwyso yn cael eu diwallu.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: privatesectorhousing@powys.gov.uk

Yn anffodus nid yw’r cynllun yma’n berthnasol i denantiaid Tai Cymdeithasol.

Ffurflen cais

Landlordiaid ac aelodau o’r cyhoedd – peidiwch â chyflwyno cais i ni eich hunain. Mae angen partneriaeth â chwmni ynni neu eu hasiant cyn i chi wneud hyn. Anfonwch e-bost atom i gael rhagor o fanylion.

Rhestr o’r Asiantau Eco-flex y gwyddom eu bod yn gweithio ym Mhowys