Benthyciadau Gwella Cartrefi a Chymorth Ariannol

Os ydych chi'n landlord neu'n berchennog cartref, mae'n bosibl y gallwn ddarparu benthyciadau di-log ar eich cyfer i wneud gwelliannau i'r eiddo. Darllenwch y daflen ffeithiau cyllid a chyngor am wybodaeth ddefnyddiol.

 

 

Gall gwelliannau gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni, atgyweirio diffygion a hyd yn oed ailddatblygu cartrefi gwag. Mae symiau'r benthyciadau a thelerau'r ad-dalu'n dibynnu ar y math o waith sydd dan sylw, ac fe allent gynnwys ffi brosesu.

Fodd bynnag, os ydych chi'n edrych am rywbeth i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref, er enghraifft, inswleiddio, yna mae'n bosibl bod arian grant ar gael trwy gyrff eraill fel Llywodraeth Cymru neu eich darparwr ynni. Argymhellwn eich bod yn holi am grantiau o'r fath cyn gwneud cais am unrhyw fenthyciad. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu â'r Energy Saving Trust neu Cymru Effeithlon.

Anabl ac yn chwilio am grant i addasu eich cartref?

 

 

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch Nyth

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf moddion, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim. Gall hyn gynnwys boeler gwres canolog newydd neu inswleiddio.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.

Ffurflen Ymholiadau