Telerau ac Amodau

Wrth i chi ddefnyddio'r wefan, mae'n bosibl y cewch eich tywys at wybodaeth ddefnyddiol ar wefannau sy'n cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. Sylwch nad Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am fanwl-gywirdeb gwybodaeth ar wefannau sefydliadau eraill.

Prisiau galwadau

The cost of calling 0845 numbers is made up of two parts:

The access charge going to your phone company, and a service charge set by the organisation you are calling. Powys County Council does not charge extra for calls made to any of our numbers. 

You can find out the access charge for this number – which is the rest of the call cost – from your phone company.

01 and 02 numbers – geographic numbers

These numbers relate to specific locations in the UK and are used for homes and businesses. 

Calls from landlines are typically charged up to 9p per minute; calls from mobiles between 3p and 40p per minute depending on your call package. 

07 - mobile numbers

Calls to mobiles are charged between 6p and 32p per minute from landlines and are typically not included in free call packages. Call costs from mobiles vary according to the calling plan chosen. 

Ymwadiad

Er bod Cyngor Sir Powys yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn fanwl-gywir, allwn ni ddim sicrhau y bydd y wybodaeth, y nwyddau, y gwasanaethau na'r graffeg gysylltiedig sy'n cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fanwl-gywir, yn ddibynadwy, o natur orffenedig nac yn addas. Ni all Cyngor Sir Powys, ei weithwyr, ei gyflenwyr na phartïon eraill a fu'n ymwneud â chreu a darparu'r wefan yma fod yn atebol am unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig neu ddilynol am golled neu anghyfleustra yn sgil dibynnu ar gynnwys y wefan neu'n codi o ddefnyddio'r wefan yma.

Hygyrchedd

Y nod yw gwneud y safle mor hwylus i gymaint â phosibl o bobl ei ddefnyddio.  Ein nod yw cyrraedd Safonau W3C WCAG lle bo modd (WCAG 2.0 ar hyn o bryd).

 

Telerau ac amodau defnyddio'r wefan

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu'r wefan hon yn amodol ar y telerau a'r amodau canlynol:

 • Mae eich defnydd o'r safle hwn yn ffurfio'ch derbyniad o'r telerau a'r amodau hyn gan ddechrau o'r dyddiad yr ydych yn defnyddio'r wefan gyntaf. Mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn unrhyw bryd trwy bostio unrhyw newidiadau ar-lein. Mae parhau i ddefnyddio'r safle hwn wedi i ni bostio unrhyw newidiadau ar-lein yn ffurfio'ch derbyniad o'r telerau a'r amodau sydd wedi'u haddasu.

 • Mae gennych hawl i ddefnyddio'r wefan yma at eich dibenion personol ac anfasnachol eich hun. Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu neu drawsyrru unrhyw ran o'r deunydd mewn unrhyw ffordd ar wahân i'ch defnydd anfasnachol chi eich hun. Mae gofyn cael caniatâd ysgrifenedig y Cyngor i'w ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 • Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan dim ond at ddibenion cyfreithiol ac nid i ymyrryd â hawliau neu gyfyngu neu atal defnydd a mwynhad o'r wefan hon gan unrhyw drydydd parti. Ni chewch achosi unrhyw flinder, anghyfleustra na phryder di-angen i unrhyw drydydd parti. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad sy'n anghyfreithlon, difenwol neu gamdriniol, neu ymddygiad a allai achosi gofid, anghyfleustra, niwsans, neu fygythiad i unrhyw un, yn ogystal â thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu dramgwyddus ac amharu ar lif y ddialog o fewn y wefan yma.

 • Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt o angenrheidrwydd yn cael eu rhedeg gan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd a allai godi o ganlyniad i ddefnyddio gwefannau o'r fath.

 • Mae'r Cyngor yn ceisio sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunydd ar y wefan hon yn gywir ac yn fanwl, ond nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd am gamgymeriadau neu hepgoriadau, ac nid yw'r Cyngor chwaith yn gwarantu y byddwch yn gallu defnyddio'r wefan yn ddi-dor. Mae'r Cyngor yn darparu'r deunyddiau sy'n cael eu cyhoeddi ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu pob gwarant o ran deunyddiau o'r fath, boed hynny'n ddatganedig neu'n ymhlyg. Nid yw'r Cyngor, ei weithwyr, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion busnes, na cholledion refeniw neu elw na difrod arbennig, boed uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu ddilynol, o ganlyniad i gyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon neu trwy ddefnyddio'r wefan hon.

 • Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawliau hawlfraint a chronfa ddata ar y wefan hon a'i chynnwys yn perthyn i'r Cyngor neu wedi'u trwyddedu ganddo ac  fel arall yn cael eu defnyddio gan y Cyngor yn unol â'r caniatâd a geir mewn deddfau perthnasol.

 • Mae gan y Cyngor yr hawl i olygu, i wrthod postio, neu i symud unrhyw ddeunyddiau sydd wedi'u cyflwyno neu'i bostio ar y wefan yma.  Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddeunyddiau sy'n cael eu postio ar y wefan gan drydydd parti. Eiddo'r trydydd parti dan sylw yw unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall sy'n cael ei bostio ganddo ar wefan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am fanwl-gywirdeb deunydd unrhyw drydydd parti.

 • Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy'n llywodraethu'r telerau a'r amodau yma. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o'r amodau a'r telerau hyn yn destun awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr. 

 • Os oes unrhyw beth ar y wefan hon yn achosi pryder, rhowch wybod i ni.

 • Os ydych yn anfodlon ag unrhyw ran o'r wefan yma, neu ag unrhyw un o delerau ac amodau defnyddio'r safle, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan ar unwaith.

 • Os ceir bod unrhyw rai o'r telerau a'r amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu na ellir eu gorfodi fel arall, yna i'r graddau y bydd unrhyw amod yn anghyfreithlon, yn annilys neu na ellir eu gorfodi fel arall, bydd yn cael ei ddileu o'r telerau a'r amodau. Ni fydd yn effeithio ar y cymal hwn a gweddill y telerau a'r amodau.

 

Cynllunio Mynediad y Cyhoedd a Thelerau ac Amodau Defnydd

 

 • Nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn disodli cofrestr statudol y Cyngor o geisiadau cynllunio.
 • Yn sgil gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni all y Cyngor warantu y bydd yr adran hon o'r wefan ar gael bob amser.
 • Gall lluniau a dogfennau maith fod yn ffeiliau mawr, a gallant gymryd peth amser i'w lawrlwytho, gan ddibynnu ar eich cyflymder cysylltu. Mae safon y ddelwedd yn dibynnu ar ansawdd yr un a gyflwynwyd yn wreiddiol.
 • Dylech chi sicrhau bod yr holl sylwadau perthnasol yn cael eu derbyn o fewn yr amser penodedig. Defnyddiwch y cyfleusterau gwneud sylwadau ar-lein ar y wefan ar gyfer hyn.
 • Nid yw'r hanes cynllunio ar-lein sy'n cael ei gyhoeddi ar y wefan ar hyn o bryd wedi'i gwblhau, ac ni ddylid ei ddefnyddio i ddisodli'r dasg o gynnal 'Chwiliad Pridiant Tir' ffurfiol. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad neu hepgoriau yn y wybodaeth sydd yn yr hanes cynllunio sydd ar y wefan. Yn yr un modd, nid yw'r wybodaeth ar y wefan yma mewn unrhyw fodd yn ffurfio hysbysiad ffurfiol o benderfyniad cynllunio, ac fel y cyfryw, bydd unrhyw gamau gweithredu a gymerir o ganlyniad i wybodaeth sy'n cael ei harddangos ar y wefan ar fenter y darllenwr ei hun yn llwyr.
 • Er bod pob cynllun a lluniad ar y wefan hon wedi'i sganio o gopïau gwreiddiol sydd wrth raddfa, ni fydd y delweddau'n ymddangos ar unrhyw raddfa benodol ar sgrin eich cyfrifiadur. Maint y rhain mewn ffigurau (lle maent ar gael), yw'r unig fynegiad o fesuriadau ar y delweddau hyn

 
Hawlfraint

Mae Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn diogelu cynlluniau, lluniadau a deunyddiau sy'n cael eu cyflwyno i'r Cyngor. Dim ond at ddibenion ymgynghori, er mwyn cymharu ceisiadau cyfredol gyda chynlluniau blaenorol, a gwirio a gwblhawyd datblygiadau yn unol â'r cynlluniau cymeradwy y caniateir lawrlwytho a/neu argraffu. Rhaid peidio â chynhyrchu rhagor o gopïau heb ganiatâd blaenorol perchennog yr hawlfraint.

 

Datganiadau Preifatrwydd

Os ydych yn anfon gwybodaeth bersonol trwy'r wefan yma:

 1. Ni fydd yn cael ei defnyddio ond am y diben y cytunwyd, a bydd yn cael ei gadw'n ddiogel.

 2. Ni fydd yn cael ei chadw ond am gyhyd ag y bydd ei hangen, neu i gydymffurfio â gofynion statudol, ac yna bydd yn cael ei distrywio'n ddiogel.

 3. Os oes yn rhaid i ni rannu eich gwybodaeth ag asiantaethau eraill, byddwn yn ceisio eich caniatâd cychwynnol nawr, a bydd y gwasanaeth/adran dal sylw yn ceisio caniatâd eglur (wedi'i lofnodi) cyn gynted ag y bo modd. Os oes gofyn i ni ddatgelu'r wybodaeth, dan y gyfraith, mae'n bosibl na fydd hyn yn berthnasol.

 

 

 

Defnyddio Cwcis

Pan fyddwch yn defnyddio'r wefan yma, bydd peth data (cookies) yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur.

Mae'r cookies yn hanfodol er mwyn i ni ddarparu gwasanaeth da i chi ar y we. Fyddwn ni ddim yn defnyddio unrhyw gwci at ddibenion marchnata, ac ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio gan ein cwcis (ac ni fydd ein cwcis yn gallu cyrraedd y wybodaeth  yma chwaith. Y cyfan a wnânt yw helpu'n gwefan i weithio.

Byddwn yn eu defnyddio ar y wefan yma i wella gwasanaethau i chi, er enghraifft:

 • sicrhau bod eich dyfais yn cael ei hadnabod fel nad oes yn rhaid i chi fewnbynnu'r un wybodaeth dro ar ôl tro yn ystod un dasg.

 • sylweddoli eich bod eisoes wedi mewnbynnu enw defnyddiwr a chyfrinair, fel na fydd angen i chi fewnbynnu'r rhain ar gyfer pob tudalen we yr ewch i mewn iddi

 • mesur faint o bobl sy'n defnyddio ein gwefan, er mwyn i ni allu ceisio sicrhau ein bod yn ateb y galw
 • deall sut y mae pobl yn cael mynediad i'r wybodaeth ar ein gwefan trwy'r peiriannau chwilio, er mwyn i ni newid pethau fel bod y wybodaeth yn haws ei darganfod.

Cwcis ar wefan powys.gov.uk gan gwmnïau eraill a rhwydweithiau cymdeithasol

Yn ystod eich ymweliad â'r wefan, mae'n bosibl y byddwch yn sylwi rhai cwcis nad ydyn nhw'n gysylltiedig â powys.gov.uk. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch yn mynd i dudalen sydd â chynnwys wedi'i fewnblannu gan drydydd parti (er enghraifft fideos YouTube) neu'n defnyddio rhai o'r dolenni i wefannau rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Share This). Gallai'r gwefannau hyn osod cwcis ar eich cyfrifiadur.

Nid yw Cyngor Sir Powys yn rheoli sut y mae trydydd partion yn defnyddio eu cwcis. Dylech wirio polisïau preifatrwydd gwefannau'r trydydd parti os ydych yn pryderu ynghylch hyn.


Mae Cyngor Sir Powys yn awgrymu'n gryf nad ydych yn cau unrhyw cwcis ar wefannau powys.gov.uk, gan fod angen y rhain er mwyn i'n gwefannau weithio i chi.

Os ydych yn dal am reoli pa gwcis sydd eu hangen arnoch, gallwch ddarllen cyngor ynglyn â sut i reoli cwcis ar eich cyfrifiadur (nid yw Cyngor Sir Powys yn cymeradwyo'r cyngor hwn).

Gweld rhestr o'r Cwcis sy'n cael eu defnyddio ar y wefan yma.

Amodau a Thelerau Partner Sianel Nominet

Mae Adran Gwasanaeth TGCh Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaeth cofrestru enw parth ar gyfer meysydd gwasanaeth mewnol, prosiectau sy'n cael eu hariannu gan y Cyngor a thrydydd partïon cysylltiedig. Fel Partner i Sianel Nominet mae gofyn i ni gyhoeddi'r manylion cysylltu, y gweithdrefnau cwyno a'r amodau a'r telerau i gwsmeriaid.

Manylion cyswllt cofrestru Enw Parth

Cyfeiriad Post:  Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Ffôn: 01597 826100

Ebost: domain.admin@powys.gov.uk

 

Gweithdrefn Gwyno

Os ydych yn awyddus i gwyno am y gwasanaeth cofrestru enw Parth, cysylltwch â'r Gwasanaethau TGCh gan ddefnyddio un o'r dulliau cysylltu uchod. Y tu allan i oriau swyddfa, anfonwch e-bost atom yn  domain.admin@powys.gov.uk. Byddwn yn ymateb i'r holl bwyntiau cyswllt o fewn 1 diwrnod gwaith, ac yn ceisio datrys unrhyw broblemau sydd gennych cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os ydych am godi cwyn am unrhyw gamdriniaeth yr ydych wedi'i dderbyn (gwe-rwydo, e-byst sbam ac ati), cysylltwch â ni yn ictsecurity@powys.gov.uk a rhowch cymaint â phosibl o wybodaeth i ni am y gamdriniaeth. Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn o fewn 1 diwrnod.

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad cychwynnol eich cwyn, yna mae croeso i chi uwchgyfeirio eich problem i Nominet (cofrestrfa'r DU) yma: http://www.nominet.org.uk/disputes/complaining-about-registrar/complaints-procedure

Amodau a Thelerau Cwsmeriaid

Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu bob dwy flynedd. Bydd Gwasanaethau TGCh yn cyhoeddi cadarnhad o adnewyddu'r parth i'r cyswllt sydd wedi'i gofrestr o leiaf 60 diwrnod cyn y dyddiad dod i ben. Oni bai bod hysbysiad ysgrifenedig neu hysbysiad i'r cyfeiriad e-bost uchod, bydd y parth yn cael ei adnewyddu ar eich rhan. Bydd Gwasanaethau TGCh yn sicrhau bod yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y cofrestriad yn cael eu diweddaru a'u cywiro. Os nad ydych am i barth gael ei adnewyddu, a wnewch chi gysylltu â ni o leiaf 45 diwrnod cyn i'ch parth ddod i ben trwy anfon e-bost atom yn y cyfeiriad e-bost uchod. Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu o leiaf 30 diwrnod cyn i enw'r parth ddod i ben.

Mae Gwasanaethau TGCh yn cadw'r hawl i ail-godi cost cofrestru ac adnewyddu Parthau. £5 bob dwy flynedd yw'r gost gysylltiedig.

Pe byddai unrhyw gwsmer am drosglwyddo'u henw parth i Ddarparwr Gwasanaeth arall, bydd y Gwasanaethau TGCh yn yna adfer unrhyw gostau perthnasol gan y cwsmer.

Rhagor o wybodaeth