Telerau ac Amodau

Wrth i chi ddefnyddio'r wefan, mae'n bosibl y cewch eich tywys at wybodaeth ddefnyddiol ar wefannau sy'n cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. Sylwch nad Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am fanwl-gywirdeb gwybodaeth ar wefannau sefydliadau eraill.

Prisiau galwadau

The cost of calling 0845 numbers is made up of two parts:

The access charge going to your phone company, and a service charge set by the organisation you are calling. Powys County Council does not charge extra for calls made to any of our numbers. 

You can find out the access charge for this number – which is the rest of the call cost – from your phone company.

01 and 02 numbers – geographic numbers

These numbers relate to specific locations in the UK and are used for homes and businesses. 

Calls from landlines are typically charged up to 9p per minute; calls from mobiles between 3p and 40p per minute depending on your call package. 

07 - mobile numbers

Calls to mobiles are charged between 6p and 32p per minute from landlines and are typically not included in free call packages. Call costs from mobiles vary according to the calling plan chosen. 

Ymwadiad

Er bod Cyngor Sir Powys yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn fanwl-gywir, allwn ni ddim sicrhau y bydd y wybodaeth, y nwyddau, y gwasanaethau na'r graffeg gysylltiedig sy'n cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fanwl-gywir, yn ddibynadwy, o natur orffenedig nac yn addas. Ni all Cyngor Sir Powys, ei weithwyr, ei gyflenwyr na phartïon eraill a fu'n ymwneud â chreu a darparu'r wefan yma fod yn atebol am unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig neu ddilynol am golled neu anghyfleustra yn sgil dibynnu ar gynnwys y wefan neu'n codi o ddefnyddio'r wefan yma.

Hygyrchedd

Y nod yw gwneud y safle mor hwylus i gymaint â phosibl o bobl ei ddefnyddio.  Ein nod yw cyrraedd Safonau W3C WCAG lle bo modd (WCAG 2.0 ar hyn o bryd).

 

Telerau ac amodau defnyddio'r wefan

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu'r wefan hon yn amodol ar y telerau a'r amodau canlynol:

 • Mae eich defnydd o'r safle hwn yn ffurfio'ch derbyniad o'r telerau a'r amodau hyn gan ddechrau o'r dyddiad yr ydych yn defnyddio'r wefan gyntaf. Mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn unrhyw bryd trwy bostio unrhyw newidiadau ar-lein. Mae parhau i ddefnyddio'r safle hwn wedi i ni bostio unrhyw newidiadau ar-lein yn ffurfio'ch derbyniad o'r telerau a'r amodau sydd wedi'u haddasu.

 • Mae gennych hawl i ddefnyddio'r wefan yma at eich dibenion personol ac anfasnachol eich hun. Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu neu drawsyrru unrhyw ran o'r deunydd mewn unrhyw ffordd ar wahân i'ch defnydd anfasnachol chi eich hun. Mae gofyn cael caniatâd ysgrifenedig y Cyngor i'w ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 • Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan dim ond at ddibenion cyfreithiol ac nid i ymyrryd â hawliau neu gyfyngu neu atal defnydd a mwynhad o'r wefan hon gan unrhyw drydydd parti. Ni chewch achosi unrhyw flinder, anghyfleustra na phryder di-angen i unrhyw drydydd parti. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad sy'n anghyfreithlon, difenwol neu gamdriniol, neu ymddygiad a allai achosi gofid, anghyfleustra, niwsans, neu fygythiad i unrhyw un, yn ogystal â thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu dramgwyddus ac amharu ar lif y ddialog o fewn y wefan yma.

 • Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt o angenrheidrwydd yn cael eu rhedeg gan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd a allai godi o ganlyniad i ddefnyddio gwefannau o'r fath.

 • Mae'r Cyngor yn ceisio sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunydd ar y wefan hon yn gywir ac yn fanwl, ond nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd am gamgymeriadau neu hepgoriadau, ac nid yw'r Cyngor chwaith yn gwarantu y byddwch yn gallu defnyddio'r wefan yn ddi-dor. Mae'r Cyngor yn darparu'r deunyddiau sy'n cael eu cyhoeddi ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu pob gwarant o ran deunyddiau o'r fath, boed hynny'n ddatganedig neu'n ymhlyg. Nid yw'r Cyngor, ei weithwyr, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion busnes, na cholledion refeniw neu elw na difrod arbennig, boed uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu ddilynol, o ganlyniad i gyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon neu trwy ddefnyddio'r wefan hon.

 • Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawliau hawlfraint a chronfa ddata ar y wefan hon a'i chynnwys yn perthyn i'r Cyngor neu wedi'u trwyddedu ganddo ac  fel arall yn cael eu defnyddio gan y Cyngor yn unol â'r caniatâd a geir mewn deddfau perthnasol.

 • Mae gan y Cyngor yr hawl i olygu, i wrthod postio, neu i symud unrhyw ddeunyddiau sydd wedi'u cyflwyno neu'i bostio ar y wefan yma.  Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddeunyddiau sy'n cael eu postio ar y wefan gan drydydd parti. Eiddo'r trydydd parti dan sylw yw unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall sy'n cael ei bostio ganddo ar wefan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am fanwl-gywirdeb deunydd unrhyw drydydd parti.

 • Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy'n llywodraethu'r telerau a'r amodau yma. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o'r amodau a'r telerau hyn yn destun awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr. 

 • Os oes unrhyw beth ar y wefan hon yn achosi pryder, rhowch wybod i ni.

 • Os ydych yn anfodlon ag unrhyw ran o'r wefan yma, neu ag unrhyw un o delerau ac amodau defnyddio'r safle, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan ar unwaith.

 • Os ceir bod unrhyw rai o'r telerau a'r amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu na ellir eu gorfodi fel arall, yna i'r graddau y bydd unrhyw amod yn anghyfreithlon, yn annilys neu na ellir eu gorfodi fel arall, bydd yn cael ei ddileu o'r telerau a'r amodau. Ni fydd yn effeithio ar y cymal hwn a gweddill y telerau a'r amodau.

 

Cynllunio Mynediad y Cyhoedd a Thelerau ac Amodau Defnydd

 

 • Nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn disodli cofrestr statudol y Cyngor o geisiadau cynllunio.
 • Yn sgil gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni all y Cyngor warantu y bydd yr adran hon o'r wefan ar gael bob amser.
 • Gall lluniau a dogfennau maith fod yn ffeiliau mawr, a gallant gymryd peth amser i'w lawrlwytho, gan ddibynnu ar eich cyflymder cysylltu. Mae safon y ddelwedd yn dibynnu ar ansawdd yr un a gyflwynwyd yn wreiddiol.
 • Dylech chi sicrhau bod yr holl sylwadau perthnasol yn cael eu derbyn o fewn yr amser penodedig. Defnyddiwch y cyfleusterau gwneud sylwadau ar-lein ar y wefan ar gyfer hyn.
 • Nid yw'r hanes cynllunio ar-lein sy'n cael ei gyhoeddi ar y wefan ar hyn o bryd wedi'i gwblhau, ac ni ddylid ei ddefnyddio i ddisodli'r dasg o gynnal 'Chwiliad Pridiant Tir' ffurfiol. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad neu hepgoriau yn y wybodaeth sydd yn yr hanes cynllunio sydd ar y wefan. Yn yr un modd, nid yw'r wybodaeth ar y wefan yma mewn unrhyw fodd yn ffurfio hysbysiad ffurfiol o benderfyniad cynllunio, ac fel y cyfryw, bydd unrhyw gamau gweithredu a gymerir o ganlyniad i wybodaeth sy'n cael ei harddangos ar y wefan ar fenter y darllenwr ei hun yn llwyr.
 • Er bod pob cynllun a lluniad ar y wefan hon wedi'i sganio o gopïau gwreiddiol sydd wrth raddfa, ni fydd y delweddau'n ymddangos ar unrhyw raddfa benodol ar sgrin eich cyfrifiadur. Maint y rhain mewn ffigurau (lle maent ar gael), yw'r unig fynegiad o fesuriadau ar y delweddau hyn

 
Hawlfraint

Mae Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn diogelu cynlluniau, lluniadau a deunyddiau sy'n cael eu cyflwyno i'r Cyngor. Dim ond at ddibenion ymgynghori, er mwyn cymharu ceisiadau cyfredol gyda chynlluniau blaenorol, a gwirio a gwblhawyd datblygiadau yn unol â'r cynlluniau cymeradwy y caniateir lawrlwytho a/neu argraffu. Rhaid peidio â chynhyrchu rhagor o gopïau heb ganiatâd blaenorol perchennog yr hawlfraint.

 

Datganiadau Preifatrwydd

Os ydych yn anfon gwybodaeth bersonol trwy'r wefan yma:

 1. Ni fydd yn cael ei defnyddio ond am y diben y cytunwyd, a bydd yn cael ei gadw'n ddiogel.

 2. Ni fydd yn cael ei chadw ond am gyhyd ag y bydd ei hangen, neu i gydymffurfio â gofynion statudol, ac yna bydd yn cael ei distrywio'n ddiogel.

 3. Os oes yn rhaid i ni rannu eich gwybodaeth ag asiantaethau eraill, byddwn yn ceisio eich caniatâd cychwynnol nawr, a bydd y gwasanaeth/adran dal sylw yn ceisio caniatâd eglur (wedi'i lofnodi) cyn gynted ag y bo modd. Os oes gofyn i ni ddatgelu'r wybodaeth, dan y gyfraith, mae'n bosibl na fydd hyn yn berthnasol.

 

 

Gwarchod Data a Phreifatrwydd

Er mwyn cyflwyno gwasanaethau i ddinasyddion a chymunedau ym Mhowys, mae’n angenrheidiol i’r cyngor gasglu, crynhoi, a phrosesu data personol am drigolion, staff ac unigolion eraill.

Fel Rheolydd Data, mae’r cyngor yn penderfynu’r diben a’r dulliau i brosesu gwybodaeth ac yn sicrhau trefniadau diogelu dros unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif y mae’n ei drafod.

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru gyda ni neu’n gwneud ceisiadau am eitemau neu wasanaethau. Weithiau rydym hefyd yn casglu gwybodaeth a gyflwynwch i ni pan fyddwch yn llenwi arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, yn cyflwyno adborth ac yn cymryd rhan mewn cystadlaethau.

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, bydd ychydig o wybodaeth yn cael ei chasglu’n awtomatig. Er enghraifft, efallai y bydd system gweithredu eich cyfrifiadur, cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP), amseroedd mynediad, y math o borwr a’i iaith, a/neu’r safle y daethoch ohono’n cael eu logio’n awtomatig. Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chysylltu gyda’ch gwybodaeth bersonol.

Manylion Cyswllt ar gyfer y cyngor:

Neuadd Sir Powys
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

E-bost: customer@powys.gov.uk

Ffôn 01597 826000

Swyddog Gwarchod Data:

Gellir cysylltu â Swyddog Gwarchod Data'r cyngor dros e-bost ar Information.Compliance@powys.gov.uk a dros y ffôn ar 01597 826400

Er mwyn cyflwyno ystod o wasanaethau cyhoeddus i ddinasyddion a chymunedau Powys, megis

 • cynnal ein cyfrifon a’n cofnodion ein hunain
 • cefnogi a rheoli ein gweithwyr
 • hyrwyddo’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor
 • marchnata ein twristiaeth leol
 • cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth iechyd a chyhoeddus
 • rheoli ein heiddo
 • cyflwyno gwasanaethau hamdden a diwylliannol
 • darparu addysg
 • cynnal arolygon
 • gweinyddu asesu a chasglu trethi a refeniw arall gan gynnwys budd-daliadau a grantiau
 • gweithgareddau trwyddedu a rheoleiddio
 • mentrau twyll lleol
 • darparu gwasanaethau cymdeithasol
 • atal troseddau ac erlyn troseddwyr gan ddefnyddio Camerâu Cylch Cyfyng (CCTV)
 • gweinyddiaeth gorfforaethol a’r holl weithgareddau y mae gofyn i ni eu cyflawni fel rheolydd data ac awdurdod cyhoeddus
 • cyflawni ymchwil
 • darparu pob gwasanaeth masnachol gan gynnwys gweinyddu a gorfodi rheoliadau a chyfyngiadau parcio
 • darparu pob gweithgaredd nad ydynt yn fasnachol gan gynnwys casgliadau sbwriel o eiddo preswyl,
 • cefnogaeth ariannol a swyddogaethau corfforaethol mewnol
 • rheoli cofnodion sydd wedi’u harchifo ar gyfer dibenion ymchwil a hanesyddol
 • cyfateb data dan fentrau twyll lleol a chenedlaethol
 • rheoli eich cyfrif a’ch tanysgrifiadau Cyngor Sir Powys personol
 • personoli eich ymweliadau rheolaidd gyda’n tudalennau gwe

Rydym angen gallu defnyddio a chael mynediad at wybodaeth bersonol am gleientiaid, cwsmeriaid, a staff. 

Gall y wybodaeth hon fod yn sensitif mewn natur felly byddwn yn rhoi trefniadau diogelu ar waith i sicrhau:

 • ein bod ond yn casglu cymaint o wybodaeth ag y byddwn ei angen, a dim mwy
 • bod y wybodaeth yn gywir ac yn ddiweddar
 • mai dim ond ar gyfer y diben a fwriedir y defnyddir y wybodaeth
 • ein bod yn cadw’r wybodaeth am gyn hired ag y byddwn angen yn unig

Ni fyddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti er dibenion marchnata nac yn defnyddio data personol mewn ffordd a all achosi niwed diwarant.

Fodd bynnag, mae amgylchiadau lle mae gofyn i’r cyngor ddatgelu gwybodaeth yn unol â’r gyfraith.

 • er diben cyflawni dyletswyddau gorfodi statudol
 • datguddiadau sy’n ofynnol yn gyfreithiol
 • er diben canfod/atal twyll
 • archwilio/gweinyddu cronfeydd cyhoeddus

Caiff gwybodaeth ei phrosesu gan y cyngor yn y DU. Fodd bynnag, fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn ein ‘Hysbysiadau Preifat’ am unrhyw enghreifftiau lle nad dyma yw’r achos.

Bydd y cyngor ond yn rhannu eich gwybodaeth lle y mae gofyn iddo wneud hynny, megis lle mae gwasanaethau’n cael eu cyflwyno ar y cyd gyda sefydliadau eraill. Byddwn yn dweud wrthych pwy yw’r sefydliadau eraill hyn pan fyddwn yn casglu eich gwybodaeth. Mae mwy o fanylion ar hyn ym mhob un o’r ‘Hysbysiadau Preifatrwydd’ penodol o fewn yr adran isod.

Er mwyn cyflawni ein swyddogaethau, gall Cyngor Sir Powys dderbyn, defnyddio a datguddio data personol gan gynnwys y canlynol:

 • Manylion personol
 • Manylion teuluol
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Nwyddau a gwasanaethau
 • Manylion ariannol
 • Manylion cyflogaeth ac addysg
 • Anghenion tai
 • Delweddau gweledol, ymddangosiad personol ac ymddygiad
 • Trwyddedau a gynhelir
 • Cofnodion myfyrwyr a disgyblion
 • Gweithgareddau busnes
 • Gwybodaeth ffeil achosion
 • Manylion iechyd corfforol neu feddyliol
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Aelodaeth o undeb llafur
 • Ymlyniad gwleidyddol
 • Safbwyntiau gwleidyddol
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig)
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill o natur debyg
 • Gweithrediadau troseddol, deilliannau a dedfrydau

Bydd Cyngor Sir Powys ond yn defnyddio data personol priodol sy’n angenrheidiol i gyflawni diben neu ddibenion penodol. Gallai data personol fod yn wybodaeth a gynhelir ar gyfrifiadur neu ei systemau, ar ffurf cofnod papur h.y. ffeil, fel delweddau, ond gall hefyd gynnwys mathau eraill o wybodaeth a gynhelir yn electronig e.e. delweddau Camerâu Cylch Cyfyng (CCTV).

Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir uchod o fewn Pam ydym ni yn prosesu eich data personol, gall Cyngor Sir Powys dderbyn, defnyddio a datgelu data personol am y canlynol: 

 • Cwsmeriaid
 • Cyflenwyr
 • Staff, personau a gontractir i gyflwyno gwasanaeth
 • Hawlwyr
 • Achwynwyr, ymholwyr neu eu cynrychiolwyr
 • Cynghorwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol
 • Myfyrwyr a disgyblion
 • Gofalwyr neu gynrychiolwyr
 • Landlordiaid
 • Y sawl sy’n derbyn budd-daliadau
 • Tystion
 • Troseddwyr a throseddwyr tybiedig
 • Deiliaid trwyddedau
 • Masnachwyr ac eraill sy’n destun archwiliadau
 • Pobl sy’n cael eu dal gan ddelweddau CCTV
 • Cynrychiolwyr sefydliadau eraill

Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir uchod, gall Cyngor Sir Powys gael data personol o amrywiaeth eang o ffynonellau, gan gynnwys y canlynol:

 • Asiantaethau gorfodi’r Gyfraith;
 • Tollau a Chyllid Ei Mawrhydi;
 • Awdurdodau trwyddedu;
 • Cynrychiolwyr cyfreithiol;
 • Awdurdodau erlyn;
 • Cyfreithwyr amddiffyn;
 • Llysoedd;
 • Carchardai;
 • Cwmnïau diogelwch;
 • Sefydliadau’r sector gwirfoddol;
 • Sefydliadau cymeradwy a phobl sy’n gweithio gyda’r Cyngor;
 • Archwilwyr;
 • Llywodraeth ganolog, asiantaethau ac adrannau’r llywodraeth;
 • Gwasanaethau brys;
 • Unigolion eu hunain;
 • Perthnasau, gwarcheidwaid neu bersonau eraill sy’n gysylltiedig â’r unigolyn;
 • Cyflogwyr presennol, blaenorol neu ddarpar gyflogwyr yr unigolyn;
 • Cynghorwyr neu ymgynghorwyr gofal iechyd, cymdeithasol a lles;
 • Sefydliadau addysg a hyfforddiant a chyrff arholi;
 • Cysylltiadau busnes ac ymgynghorwyr proffesiynol eraill;
 • Gweithwyr ac asiantau’r BGCBC;
 • Cyflenwyr, darparwyr nwyddau neu wasanaethau;
 • Unigolion sy’n gwneud ymholiad neu g?yn;
 • Sefydliadau ac ymgynghorwyr ariannol;
 • Asiantaethau gwirio credyd;
 • Addaswyr Colledion
 • Gwasanaethau allanol sy’n trafod hawliadau
 • Tystion
 • Ymgynghorwyr Meddgol a Meddygon Teulu
 • Sefydliadau arolygu ac ymchwilio;
 • Cymdeithasau masnachu, cymdeithasau gweithwyr a chyrff proffesiynol;
 • Llywodraeth leol
 • Sefydliadau gwirfoddol ac elusennol;
 • Ombwdsmon ac awdurdodau rheoleiddio;
 • Y cyfryngau;
 • Proseswyr Data sy’n gweithio ar ran y BGCBC;
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • Canolfannau Rhannu Amlasiantaethol i Warchod y Cyhoedd;
 • Gwybodaeth sydd ar gael yn rhwydd ar y rhyngrwyd;
 • Camerâu a Wisgir ar y Corff gan swyddogion
 • Adrannau eraill o fewn y Cyngor.

 

Gall Cyngor Sir Powys gael data personol hefyd o ffynonellau eraill megis ei systemau CCTV ei hunan, neu ohebiaeth.

Lle rhennir gwybodaeth gyda sefydliadau eraill neu le y caiff gwybodaeth ei phrosesu ar ein rhan, byddwn yn sicrhau trefniadau diogelwch digonol trwy sicrhau fod contractau a threfniadau rhannu ar waith. Bydd y rhain yn diffinio isafswm y data sydd i’w rannu, sut mae eich gwybodaeth i’w defnyddio a byddwn yn gorfodi trefniadau diogelu i amddiffyn eich gwybodaeth.

Mae gofyn i holl swyddogion y cyngor i gyflawni hyfforddiant perthnasol i sicrhau fod data personol yn cael ei brosesu yn unol ag egwyddorion deddfwriaeth gwarchod data.

Byddwn ond yn cadw eich gwybod am isafswm y cyfnod sy’n angenrheidiol. Wedi’r amser hwn, bydd y wybodaeth yn cael ei dileu/dinistrio yn unol ag amserlenni cadw cymeradwy'r cyngor. Edrychwch ar ein ‘hamserlen cadw’ sy’n esbonio pa mor hir yr ydym yn cadw gwybodaeth.

Rhestr o gofnodion sydd angen eu cadw gan y Cyngor am gyfnod penodedig o amser yw’r amserlen cadw. Mae’r Amserlen Cadw yn dangos teitl pob cofnod, a’r cyfnod o amser y caiff cofnodion eu cadw, gan ddynodi’r rheswm (deddfwriaeth, rheoleiddio a/neu weithredol) y caiff cadw’r cofnod ei selio arno.

Cais Mynediad gan y Gwrthrych – rydych yn gallu gwneud cais i weld a derbyn copi o’r gwybodaeth amdanoch chi sy’n cael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir Powys. Mae hyn yn cynnwys y rheswm pam y cynhelir y wybodaeth a pha fath o benderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan ddefnyddio’r wybodaeth honno.

I wneud y cais hwn, llenwch y Ffurflen Cais Mynediad gan y Gwrthrych

Yr Hawl i gael gwybod – mae gennych yr hawl i dderbyn gwybodaeth sy’n esbonio sut a pham yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth. Gelwir y rhybuddion hyn yn Hysbysiadau Preifatrwydd.

Yr hawl i gywiro– mae gennych hawl i gywiro neu gwblhau gwybodaeth bersonol os ydych yn teimlo ei bod yn anghywir neu ddim yn gyflawn.

Yr hawl i gael eich anghofio – mae gennych yr hawl i ofyn am ddileu gwybodaeth bersonol amdanoch lle nad oes gennym reswm dilys dros barhau i’w ddefnyddio.

Yr hawl i rwystro neu gyfyngu – rydych yn gallu gofyn i ni beidio â defnyddio eich gwybodaeth bersonol am resymau penodol ac mewn ffyrdd neilltuol.

Yr hawl i drosglwyddo - Gan ddibynnu ar y rhesymau a’r ffordd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth efallai y bydd gennych hawl i dderbyn ac ailddefnyddio eich gwybodaeth, gan symud eich gwybodaeth o un system TG i un arall. Bydd hyn ond yn gymwys pan fo’r wybodaeth yn wybodaeth a gyflwynwyd gennych chi i ni, eich bod wedi rhoi caniatâd i ni ei ddefnyddio, neu ein bod yn ei ddefnyddio oherwydd contract, ac y gwneir defnydd o’r wybodaeth ar gyfrifiadur.

Yr hawl i wrthwynebu– rydych yn gallu cyflwyno gwrthwynebiad i’r defnydd o’r wybodaeth gennym ni mewn rhai achosion, megis marchnata uniongyrchol.

Hawliau sy’n ymwneud â phrosesau gwneud penderfyniadau wedi’u hawtomeiddio gan gynnwys proffilio –  gallwch ofyn yma am ymyrraeth ddynol yn y broses o wneud penderfyniadau.

Gan ddibynnu ar y rheswm pam yr ydym angen prosesu eich gwybodaeth, fe fydd gennych hawliau penodol dros sut y caiff ei ddefnyddio. Bydd manylion am hyn yn y Rhybuddion Preifatrwydd a ddarperir.

Mae gan y cyngor sail gyfreithiol i gasglu a phrosesu gwybodaeth sy’n angenrheidiol i gyflwyno gwasanaethau. Mae gennych yr hawl i ofyn i’r cyngor gyfyngu neu beidio â defnyddio eich data personol mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth cyngor. Fodd bynnag, gall hyn achosi oedi a’n rhwystro rhag cyflwyno gwasanaeth i chi. Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, byddwn yn ceisio cydymffurfio â cheisiadau o’r fath ond efallai na fydd hyn yn bosibl lle y bydd gofyn i’r cyngor, yn unol â’r gyfraith, i amddiffyn diogelwch y cyhoedd, lle mae perygl o niwed a/neu mewn sefyllfaoedd o argyfwng. 

Cyflwynwch ymholiad i ni os hoffech

 • Weld eich gwybodaeth. Cyflwynwch gais (Cais am Fynediad gan Wrthrych)
 • Dilysu, cywiro neu ddiweddaru eich gwybodaeth
 • Deall sut yr ydym wedi dod i benderfyniad amdanoch chi
 • Os oes gennych bryder, cwyn, gwrthwynebiad neu gais i gyfyngu ar sut yr ydym yn prosesu eich data
 • Fe fyddwn yn ymdrechu i ymateb i bob ymholiad o fewn 28 diwrnod o’u cyflwyno.

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau:

Swyddog Gwarchod Data:

Gellir cysylltu â Swyddog Gwarchod Data'r cyngor dros e-bost ar Information.Compliance@powys.gov.uk a dros y ffôn ar 01597 826400

Am gyngor annibynnol ar faterion gwarchod data, preifatrwydd a rhannu data, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn:

Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745 os byddai’n well gennych ddefnyddio rhif cyfradd cenedlaethol

Fel arall, edrychwch ar ico.org.uk neu anfonwch e-bost at casework@ico.org.uk

Hysbysiadau preifatrwydd penodol y gwasanaethau yw’r dogfennau a ddarperir yma.

Mae Cyngor Sir Powys yn cymryd diogelwch yr holl ddata personol sydd dan ein rheolaeth o ddifrif yn llwyr. Byddwn yn sicrhau fod mesurau polisi, hyfforddiant, technegol a gweithdrefnol priodol ar waith, gan gynnwys archwilio a monitro cywirdeb, i ddiogelu ein systemau gwybodaeth trafod â llaw ac electronig rhag colli a chamddefnyddio data ac mai dim ond lle mae rheswm cyfreithlon y caniateir mynediad iddynt, a dan ganllawiau llym wedi hynny o ran pa ddefnydd y gellir ei wneud o unrhyw ddata personol sydd wedi’i gynnwys oddi mewn iddynt. Mae’r gweithdrefnau hyn yn cael eu rheoli a’u gwella yn barhaus i sicrhau trefniadau diogelu diweddar. 

Pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, bydd ychydig o ddata (cwcis) yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur.

Mae’r cwcis hyn yn angenrheidiol i ni er mwyn cyflwyno gwasanaeth gwe da i chi.  Ni ddefnyddir dim ohonynt er dibenion marchnata, ac nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio o fewn ein cwcis (nac yn cael eu defnyddio i gael mynediad at wybodaeth gan ein cwcis).Y cyfan a wnânt yw helpu ein safle i weithio.

Rydym yn eu defnyddio ar y wefan hon i wella gwasanaethau i chi, trwy, er enghraifft:

• sicrhau fod eich dyfais yn cael ei adnabod fel na fydd rhaid i chi gyflwyno’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg

•adnabod eich bod eisoes wedi rhoi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair fel nad oes rhaid i chi eu hailgyflwyno ar bob tudalen we y byddwch yn mynd arnynt

•mesur faint o bobl sy’n defnyddio ein gwefan, fel y gallwn sicrhau ein bod yn gallu diwallu’r galw

•deall sut mae pobl yn cael mynediad at y wybodaeth ar ein safle trwy beiriannau chwilio fel y gallwn ei deilwra i sicrhau fod gwybodaeth yn haws i’w ganfod.

Cwcis ar wefan powys.gov.uk gan gwmnïau eraill a gwefannau rhwydweithio cymdeithasol

Yn ystod eich ymweliad â’r safle, efallai y byddwch yn sylwi ar rai cwcis nad ydynt yn gysylltiedig â powys.gov.uk. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys sydd wedi’i sefydlu gan drydydd parti (er enghraifft fideos YouTube) neu’n defnyddio rhai o’r dolenni i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Share This). Gall y gwefannau hyn osod cwcis ar eich cyfrifiadur.

Nid yw Cyngor Sir Powys yn rheoli sut mae trydydd parti yn defnyddio eu cwcis. Dylech wirio polisïau preifatrwydd gwefannau'r trydydd parti hyn am ragor o wybodaeth am eu cwcis os ydych yn poeni am hyn.

Mae Cyngor Sir Powys yn argymell yn gryf nad ydych yn rhwystro unrhyw gwcis o wefannau powys.gov.uk, gan fod angen y rhain er mwyn i’n safleoedd weithio’n dda ar eich cyfer chi.

Os ydych dal eisiau rheoli pa gwcis ydych chi’n eu derbyn, darllenwch y cyngor am sut i reoli cwcis ar eich cyfrifiadur (nid yw’r cyngor hwn yn cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys)

Edrychwch ar y rhestr o Gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon.

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni o wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn ond yn gymwys i’r wefan hon felly os ydych yn cysylltu â gwefannau eraill, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 14 Mai 2018.

Amodau a Thelerau Partner Sianel Nominet

Mae Adran Gwasanaeth TGCh Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaeth cofrestru enw parth ar gyfer meysydd gwasanaeth mewnol, prosiectau sy'n cael eu hariannu gan y Cyngor a thrydydd partïon cysylltiedig. Fel Partner i Sianel Nominet mae gofyn i ni gyhoeddi'r manylion cysylltu, y gweithdrefnau cwyno a'r amodau a'r telerau i gwsmeriaid.

Manylion cyswllt cofrestru Enw Parth

Cyfeiriad Post:  Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Ffôn: 01597 826100

Ebost: domain.admin@powys.gov.uk

 

Gweithdrefn Gwyno

Os ydych yn awyddus i gwyno am y gwasanaeth cofrestru enw Parth, cysylltwch â'r Gwasanaethau TGCh gan ddefnyddio un o'r dulliau cysylltu uchod. Y tu allan i oriau swyddfa, anfonwch e-bost atom yn  domain.admin@powys.gov.uk. Byddwn yn ymateb i'r holl bwyntiau cyswllt o fewn 1 diwrnod gwaith, ac yn ceisio datrys unrhyw broblemau sydd gennych cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os ydych am godi cwyn am unrhyw gamdriniaeth yr ydych wedi'i dderbyn (gwe-rwydo, e-byst sbam ac ati), cysylltwch â ni yn ictsecurity@powys.gov.uk a rhowch cymaint â phosibl o wybodaeth i ni am y gamdriniaeth. Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn o fewn 1 diwrnod.

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad cychwynnol eich cwyn, yna mae croeso i chi uwchgyfeirio eich problem i Nominet (cofrestrfa'r DU) yma: http://www.nominet.org.uk/disputes/complaining-about-registrar/complaints-procedure

Amodau a Thelerau Cwsmeriaid

Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu bob dwy flynedd. Bydd Gwasanaethau TGCh yn cyhoeddi cadarnhad o adnewyddu'r parth i'r cyswllt sydd wedi'i gofrestr o leiaf 60 diwrnod cyn y dyddiad dod i ben. Oni bai bod hysbysiad ysgrifenedig neu hysbysiad i'r cyfeiriad e-bost uchod, bydd y parth yn cael ei adnewyddu ar eich rhan. Bydd Gwasanaethau TGCh yn sicrhau bod yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y cofrestriad yn cael eu diweddaru a'u cywiro. Os nad ydych am i barth gael ei adnewyddu, a wnewch chi gysylltu â ni o leiaf 45 diwrnod cyn i'ch parth ddod i ben trwy anfon e-bost atom yn y cyfeiriad e-bost uchod. Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu o leiaf 30 diwrnod cyn i enw'r parth ddod i ben.

Mae Gwasanaethau TGCh yn cadw'r hawl i ail-godi cost cofrestru ac adnewyddu Parthau. £5 bob dwy flynedd yw'r gost gysylltiedig.

Pe byddai unrhyw gwsmer am drosglwyddo'u henw parth i Ddarparwr Gwasanaeth arall, bydd y Gwasanaethau TGCh yn yna adfer unrhyw gostau perthnasol gan y cwsmer.

Rhagor o wybodaeth