Fy Nghyfrif Powys

Rhybudd!

O ddydd Llun 14 Awst 2017 bydd gwasanaeth ‘Fy Nghyfrif Powys’ yn dod i ben.

Byddwn yn gofyn i chi ail-gofrestru am gyfrif newydd ar ein gwefan newydd, sydd erbyn hyn yn broses llawer symlach.

Gyda’ch cyfrif newydd, byddwch yn dal i allu gweld balans eich treth y cyngor a chofrestru am rybuddion pan fydd ysgolion yn cau, ond bydd hefyd yn haws dod o hyd i fanylion eich cynghorwyr a dyddiadau casglu biniau.

Bydd yna wasanaeth newydd ‘Fy Ngheisiadau’ lle byddwch yn gallu dilyn hynt a helynt unrhyw adroddiadau neu geisiadau a wnaethoch trwy’r wefan newydd pan fyddwch wedi logio mewn i’ch cyfrif.

 

Dewch nôl i’r dudalen hon ar, neu ar ôl dydd Llun i ail-gofrestru.

my powys account logo

Os oes gennych 'Fy Nghyfrif Powys' gallwch gofrestru am wasanaethau a rhybuddion ar-lein,   er enghraifft balans a thaliadau treth y cyngor neu'r adegau pan fydd rhaid cau'r ysgol.   NI FYDDWCH yn gallu logio i wasanaethau'r llyfrgelloedd.

[Translate to Cymraeg:]

 

 

  • Os oes gennych Gyfrif yn barod, mewngofnodwch gyda'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

  • Os nad oes gennych Gyfrif, dewiswch "Na, helpwch fi i fewngofnodi, a dilynwch y cyfarwyddiadau.

    * Gallwch greu cyfrinair diogel, neu benderfynu mewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfrif Gmail, Yahoo neu Hotmail.

Yna, byddwn yn gofyn i chi am fanylion cysylltu, a nifer o gwestiynau amdanoch chi. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i ni wirio pwy ydych chi os anghofiwch eich cyfrinair, neu os oes angen help arnoch gyda'ch cyfrif.

Bydd gennych 48 awr i wirio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn symudol, felly gwnewch yn siwr:

  • Y gallwch gyrraedd eich cyfrif e-bost er mwyn i chi dderbyn y cod y byddwn yn ei anfon atoch i wirio'ch e-bost. 
  • Bod eich ffôn symudol wrth law, er mwyn i chi gael y cod gwahanol y byddwn yn ei anfon atoch i wirio'ch ffôn. 

* Byddwn yn anfon codau gwirio gwahanol i'r cyfeiriad e-bost a'r ffôn symudol. Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio'r un cywir.

Mae'r system yn anfon codau gwahanol at eich cyfeiriad e-bost a'ch ffôn symudol er mwyn i ni allu gwirio'ch cyfeiriad e-bost a rhif eich ffôn symudol ar wahan.

Pan fyddwch yn cofrestru am y tro cyntaf, bydd angen i chi deipio'r Cod Gwirio a anfonwyd at eich cyfeiriad e-bost yn gyntaf, ac yna byddwch yn gallu mewngofnodi. 

Ar ôl i chi fewngofnodi, fe welwch neges dan y bar du ar frig sgrîn Fy Ngwasanaethau sy'n dweud wrthych bod "Rhif eich Ffôn Symudol yn aros i gael ei wirio'. Cliciwch ar y ddolen 'gwirio' ger y neges yma ac yna teipio'r Cod Gwirio rydym wedi anfon at eich ffôn symudol.

Ni fydd angen i chi wneud hyn eto oni bai eich bod yn newid rhif eich ffôn symudol.

Bydd rhaid i chi ailgofrestru os na wnaethoch chi wirio'ch cyfrif mewn pryd.

Os fethoch chi teipio'r Cod Gwirio cyn y diwrnod / amser yn yr e-bost oedd yn dangos eich cod, bydd eich cyfrif yn cael ei ddileu. Byddwn yn gwneud hyn i atal unrhyw un rhag defnyddio cyfrif heb ei wirio.

Mae gennych 48 awr i wirio'ch cyfeiriad e-bost cyn i ni ddileu eich cyfrif.

Rydym yn gofyn i chi roi atebion i 4 o'r Cwestiynau Diogelwch yn unig, er mwyn i chi allu ailosod eich cyfrinair os anghofiwch ef. Ni fydd y wybodaeth a rowch chi yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall, a bydd yn cael ei storio ar ffurf wedi'i hamgryptio yn ein system.

Mae'r cwestiynau wedi'u dewis yn ofalus i osgoi'r rhai lle gallai'r atebion fod yn hysbys i bobl eraill.

Does dim angen i chi ddewis atebion gwir, ond bydd rhaid i chi gofio pa atebion a roesoch i ni.

Mae angen i gymwysiadau ar y we fod yn ddiogel er mwyn gallu gwrthsefyll ymosodiadau gan ddefnyddwyr maleisus, boed y rheiny'n bobl go iawn, neu'n raglenni awtomatig. O ystyried ein bod yn darparu gwasanaethau ariannol trwy'r cyfleuster yma, mae'n rhaid i ni fynnu eich bod yn defnyddio cyfrinair diogel.

Byddwn yn gwirio rhif eich ffôn symudol i sicrhau eich bod yn gallu derbyn negeseuon testun gennym. Byddwn hefyd yn cyflwyno rhif a fydd yn caniatáu i chi reoli ambell agwedd ar eich cyfrif trwy anfon neges destun o'ch ffôn, e.e. caniatáu i chi ddewis peidio â derbyn rhybuddion, ac ati.

Dim ond  trwy wirio'ch rhif y gallwn ni fod yn sicr y bydd negeseuon o'r fath yn dod i'ch ffôn symudol.

Rhoi gwybod am broblem

Mewngofnodi neu gofrestru