Ffurflen Adrodd am Gam-drin Plant

OS OES PRYDERON DI-OED AM BLENTYN, DYLID CYFEIRIO’N SYTH DROS Y FFÔN I’R GWASANAETH ASESU / TÎM DYLETSWYDD. MEWN ACHOSION O’R FATH DYLID WEDYN LLENWI’R FFURFLEN HON A’I HANFON AT Y TÎM ASESU/TÎM DYETSWYDD AR YR UN DIWRNOD GWAITH GAN GYDYMFFURFIO Â GWEITHDREFNAU DIOGELU PLANT CYMRU GYFAN.

NODER: Dim ond yn ystod oriau gwaith y bydd y ffurflen hon yn cael ei derbyn

Llenwch y ffurflen cymaint ag sy'n bosibl, yn enwedig i sicrhau fod peryglon yn cael eu dynodi.

 1. MANYLION YR UNIGOLYN SY'N GWNEUD YR ATGYFEIRIAD

 2. TESTUN YR ATGYFEIRIAD:
  (Plentyn, unigolyn ifanc neu faban sydd heb ei eni)

 3. RHESWM DROS ATGYFEIRIO / NATUR Y PRYDERON:
  (gan gynnwys sut a pham mae'r pryderon hynny wedi codi, os ydynt yn hysbys)
 4. GWYBODAETH YCHWANEGOL AM YR UNIGOLYN SY'N CAEL EI ATGYFEIRIO

 5. Unrhyw wybodaeth berthnasol arall:
  (gan gynnwys hanes y teulu, cryfderau, gwendidau/anawsterau ac unrhyw anghenion datblygu neu ychwanegol eraill)
 6. DYLID GOFYN AM SAFBWYNTIAU LLE BYNNAG Y BO HYNNY'N BOSIBL

 7. UNIGOLION CYSYLLTIEDIG

 8. Manylion aelodau'r Cartref: (ewch ati i gynnwys unrhyw un, gan gynnwys brodyr a chwiorydd, sy'n byw yn yr eiddo)
 9. Unigolyn 1
 10. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 11. Unigolyn 2
 12. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 13. Unigolyn 3
 14. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 15. Unigolyn 4
 16. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 17. Manylion unigolion perthnasol NAD YDYNT yn aelodau o'r cartref: (ceisiwch gynnwys unrhyw aelodau'r teulu, gan gynnwys brodyr a chwiorydd)
 18. Unigolyn 1
 19. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 20. Unigolyn 2
 21. Unrhyw ffactorau perygl perthnasol
  (gan gynnwys Camddefnyddio Sylweddau, Salwch Meddwl, Salwch Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 22. Yr Asiantaethau Allweddol sy'n Gysylltiedig:
  (Ystyriwch yr holl feysydd isod a chynnwys unrhyw asiantaethau allweddol sy'n hysbys)

 23. IECHYD - (Meddyg Teulu, Ymwelydd Iechyd, Bydwraig, Paediatregydd Cymunedol, Tîm Iechyd Meddwl Plant, Tîm Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed, Nyrs Ysgol)
 24. ADDYSG - (Ysgolion, Coleg Addysg Bellach, Nyrs Ysgol, Swyddog Cefnogi Disgyblion, Swyddog Lles/Cynhwysiant, Meithrinfa, Cynghorydd Ysgol)
 25. GWASANAETHAU STATUDOL ERAILL - (Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant neu Oedolion, Tai, Gwasanaeth Prawf, Gwasanaethau Ieuenctid, Cyfiawnder/Troseddau Ieuenctid)
 26. GWASANAETHAU ATAL - (Tîm o Amgylch y Teulu, Plentyn mewn Angen, Gwasanaeth Ieuenctid, Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau, Cymorth i Fenywod, Gweithwyr Cefnogi)
 27. Asiantaeth Allweddol 1
 28. Asiantaeth Allweddol 2
 29. Cliciwch ar y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.

Cyswllt

Prisiau galw