Ffurflen Atgyfeirio Aml-asiantaeth – Plant

OS OES PRYDERON DI-OED AM BLENTYN, DYLID CYFEIRIO’N SYTH DROS Y FFÔN I’R GWASANAETH ASESU / TÎM DYLETSWYDD. MEWN ACHOSION O’R FATH DYLID WEDYN LLENWI’R FFURFLEN HON A’U HANFON AT Y TÎM ASESU/TÎM DYETSWYDD AR YR UN DIWRNOD GWAITH GAN GYDYMFFURFIO Â GWEITHDREFNAU DIOGELU PLANT CYMRU GYFAN.

 

 

NODER: Dim ond yn ystod oriau gwaith y bydd y ffurflen hon yn cael ei derbyn

 

Llenwch y ffurflen cymaint ag sy'n bosibl, yn enwedig i sicrhau fod peryglon yn cael eu dynodi.

 1. MANYLION Y PERSON SY'N GWNEUD YR ATGYFEIRIAD

 2. TESTUN ATGYFEIRIO:
  (Plentyn, person ifanc, babi heb ei eni)

 3. RHESWM DROS ATGYFEIRIO / NATUR GOFIDIAU:
  gan gynnwys sut a pham fod y gofidiau yma wedi codi, os yn hysbys)
 4. GWYBODAETH YCHWANEGOL AM Y PERSON SY’N CAEL EI ATGYFEIRIO

 5. Unrhyw wybodaeth berthnasol arall:
  (yn cynnwys hanes teulu, cryfderau, gwendidau ac unrhyw anghenion datblygu neu anghenion ychwanegol)
 6. DYLID GOFYN AM FARN LLE BO’N BOSIB

 7. POBL GYSYLLTIOL

 8. Manylion aelodau’r Cartref: (mae angen cynnwys pawb, yn cynnwys brodyr a chwiorydd, sy’n byw yn yr eiddo)
 9. Person 1
 10. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnyddio Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 11. Person 2
 12. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnyddio Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 13. Person 3
 14. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnyddio Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 15. Person 4
 16. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnyddio Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 17. Manylion unigolion arwyddocaol NAD ydynt yn aelodau o’r cartref: (mae angen cynnwys unrhyw aelodau o’r teulu, yn cynnwys brodyr a chwiorydd)
 18. Person 1
 19. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnydd Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 20. Person 2
 21. Unrhyw ffactorau risg perthnasol (yn cynnwys Cam-ddefnydd Sylweddau, Problemau Iechyd Meddwl, Problemau Iechyd Corfforol, Cam-drin Domestig, Hanes o ymddygiad treisgar)
 22. Asiantau Allweddol Ymglymedig: (Ystyriwch bob maes isod gan nodi unrhyw asiantaethau allweddol hysbys)

 23. IECHYD - (MT, Ymwelwyr Iechyd, Bydwraig, Pediatrydd Cymunedol, CMHT, CAMHS, Nyrs Iechyd Ysgol)
 24. ADDYSG - (Ysgol, Coleg AB, Nyrs Ysgol, Swyddog Cefnogi Disgyblion, Swyddog Lles/Cynhwysiad, Meithrinfa, Cwnselydd Ysgol)
 25. GWASANAETHAU STATUDOL ERAILL - (Gwasanaethau Cymdeithasol Plant neu Oedolion, Cartrefi, Gwasanaeth Prawf, Gwasanaeth Ieuenctid)
 26. GWASANAETHAU ATALIOL - (TAF, Plentyn mewn Angen, Gwasanaeth Ieuenctid, Gwasanaeth Camddefnydd Sylweddau, Cymorth i Ferched, Gweithiwr Cefnogi)
 27. Asiantau Allweddol 1
 28. Asiantau Allweddol 2
 29. Cliciwch y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.