Rhoi gwybod am gam-drin plant

Os rydych yn cael eich niweidio neu gam-drin, neu os ydych chi'n pryderu am rywun arall, cofiwch roi gwybod i rywun.  Os byddwch yn rhoi gwybod am bryder ac yna mae'n ymddangos nad oes unrhyw beth wedi digwydd ni fyddwch mewn trwbl os oeddech chi'n meddwl bod yna berygl go iawn.

Gall cam-drin plant gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod.

 • Cam-drin Corfforol mae hyn yn digwydd pan fo rhywun yn niweidio neu ddolurio plentyn - mae hyn yn cynnwys pob math o niwed corfforol.
 • Cam-drin Rhywiol mae hyn yn digwydd pan fo rhywun yn gorfodi plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, p'un ai os ydynt yn defnyddio grym neu beidio.
 • Cam-drin Emosiynol mae hyn yn digwydd pan fo oedolion yn trin plentyn dros gyfnod o amser mewn ffyrdd sy'n niweidio'u datblygiad emosiynol gan wneud iddynt deimlo'n:
  • ofnus
  • ansicr
  • di-werth a theimlo nad oes neb yn ei garu
 • Esgeulustod mae hyn yn digwydd pan fo oedolyn yn methu â diwallu anghenion sylfaenol plentyn, mae hyn yn cynnwys peidio â darparu:
  • bwyd
  • lloches
  • dillad
  • gofal meddygol
  • amddiffyn rhag perygl
 • Os yw plentyn am siarad â chi, rhowch amser a lle iddo/iddi; gwrandwch ar y plentyn yn ofalus - mewn lle preifat os yn bosibl. Peidiwch â cheisio ymchwilio eich hun; peidiwch â gofyn llawer o gwestiynau i'r plentyn na rhoi geiriau yn ei geg. Cysurwch y plentyn, a dweud nad oes bai arno ef/hi o gwbl.
 • Ysgrifennwch bopeth yr ydych wedi ei glywed neu ei weld; defnyddiwch eiriau'r plentyn. Ysgrifennwch bopeth rydych chi wedi'i ddweud hefyd.
 • Dywedwch yn glir wrth y plentyn y byddwch yn rhannu'r wybodaeth y mae wedi'i roi i chi gyda rhywun a fydd yn gallu ei helpu: peidiwch ag addo cadw cyfrinach - efallai ni fydd hi'n bosibl gwneud hynny.
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant, cysylltwch â'ch rheolwr llinell ar unwaith. Os nad ydych yn gwneud hyn, cysylltwch â Gwasanaethau Plant.

Gallwch ofyn nad yw’ch enw’n cael ei ddatgelu i’r teulu yr ydych yn pryderu amdanynt, a chaiff hyn ei barchu. Dylech chi hefyd gael gwybod a yw’ch galwad wedi cael sylw – mwy na thebyg ni chewch ragor o fanylion, gan y bydd hyn yn gyfrinachol.

Efallai eich bod yn gofidio neu'n ofnus am rannu'r pryderon sydd gennych, a beth fydd yn digwydd o ganlyniad i hyn - yn enwedig os ydych mewn cysylltiad â'r teulu. Efallai nad ydych yn sicr bod plentyn yn cael ei niweidio, neu efallai nad ydych yn credu bod gennych ddigon o wybodaeth i'w roi i rywun arall.

Ond cofiwch...oni bai eich bod yn dweud wrth rywun, nid oes unrhyw ffordd o wneud yn siwr os oes angen help ar y plentyn hwnnw ai peidio, a gall y cam-drin parhau. Efallai bydd gennych wybodaeth bwysig a fydd yn helpu Gwasanaethau Plant i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer y plentyn. Gall y wybodaeth hefyd sicrhau bod y teulu'n derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt.

Os ydych yn ansicr p'un ai os dylech roi gwybod am y pryderon sydd gennych, mynnwch air â'r gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd, ac yna fe allwch benderfynu gyda'ch gilydd ar y ffordd orau o weithredu ar ran y plentyn.

Os rydych chi'n blentyn neu unigolyn ifanc sy'n anhapus ynghylch eich bywyd

neu os rydych chi'n poeni am ffrind, neu rywun arall yn yr ysgol

neu os rydych chi neu ffrind yn cael eich bwlio

dywedwch wrth rywun y gallwch ymddiried ynddo...

 • ffrind
 • rhywun yn eich teulu
 • eich athro/athrawes neu nyrs ysgol
 • neu ffoniwch un o'n rhifau cyswllt

Rhoi gwybod am gam-drin

Os rydych yn gweld neu'n clywed rhywun yn cael eu niweidio neu eu cam-drin, neu os oes rhywun wedi dweud wrthych eu bod yn cael eu niweidio neu eu cam-drin:

Mewn argyfwng, peidiwch ag aros – ffoniwch 999.

 • Mynnwch help meddygol os ydynt wedi cael eu brifo
 • Ffoniwch yr heddlu os ydych yn tybio bod yna drosedd wedi'i chyflawni
 • Gwrandewch a chysuro'r dioddefwr
 • Cadwch unrhyw dystiolaeth (bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi am hyn)
 • Peidiwch â rhoi pwysau ar yr unigolyn i roi gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd

 

I roi gwybod am unrhyw bryderon, ffoniwch ni :

01597 827666 (oriau swyddfa)

0845 054 4847 (oriau eraill)Rhagor o wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Childline

NSPCC

Cyswllt

Prisiau galw