Mae fy mhlentyn mewn gofal maeth

Image of an adult holding a babies hand

Pan fydd angen i'ch plentyn fynd i ofal maeth, gall fod yn gyfnod anodd i bawb yn y teulu. Mae'r dudalen hon yn esbonio beth fydd yn digwydd  pan fydd eich plentyn yn 'derbyn gofal' gan y cyngor, beth mae gofal maeth yn ei olygu a beth y gallwch ei ddisgwyl o'r gwasanaeth.

Mae Gofalwyr Maeth yn unigolion, cyplau neu deuluoedd sy'n agor eu cartrefi i blant sydd am wahanol resymau, yn methu byw gyda'u teuluoedd eu hunain.  Nid ydynt yn ceisio cymryd eich lle a byddant yn gweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol a chithau i sicrhau bod eich plentyn yn derbyn gofal da a'n bod yn ateb eu anghenion.  Mae rhai Gofalwyr Maeth yn cynnig gofal llawn amser ac eraill yn gwneud hynny'n rhan amser - neu ofal seibiant, er mwyn rhoi seibiant byr i deuluoedd. 

Mae pob gofalwr maeth yn mynd trwy proses asesu drwyadl.  Mae hyn yn cynnwys cofnodion troseddol, archwiliadau meddygol a gwiriadau gan yr awdurdod lleol a geirdaon ysgrifenedig.  Mae pob gofalwr maeth yn cael eu cymeradwyo gan reoliadau'r Gwasanaeth Maethu a bydd eu gwasanaeth yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan Banel Maethu annibynnol.  Dim ond pan fyddwn yn hyderus y gallant gynnig cartref diogel a chariadus i blentyn y gwnawn eu cymeradwyo fel Gofalwyr Maeth.  

Mae Gofalwyr Maeth yn derbyn hyfforddiant trylwyr a bydd gan bob Gofalwr Maeth Weithiwr Cymdeithasol fydd yn ymweld yn aml i'w cefnogi a'u cynghori a sicrhau bod popeth yn mynd yn dda.  Bydd Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn hefyd yn ymweld a sicrhau bod eich plentyn yn hapus.  Bydd gan eich plentyn ei ystafell wely ei hun heblaw eu bod yn ifanc iawn, neu'n rhannu gyda brawd neu chwaer os oes well ganddynt rannu.

Mae disgwyl i ofalwyr maeth gynnig lefel uchel o ofal i'ch plentyn a sicrhau cartref cynnes, cariadus a chlyd i'ch plentyn dros eu cyfnod yno.  Dylent rannu unrhyw wybodaeth am eich plentyn gyda Gwasanaethau Cymdeithasol ac ni allant gadw cyfrinachau na chytuno i gadw unrhyw wybodaeth i'w hunain yr ydych chi'n eu datgelu iddyn nhw. Mae disgwyl iddyn nhw weithio gyda chi, gyda Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn ac unrhyw weithwyr proffesiynol eraill sy'n rhan o fywyd eich plentyn.  Bydd penderfyniadau am eich cysylltiad chi'n cael ei benderfynu rhyngoch chi a Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn.

Bydd y Gofalwyr Maeth yn awyddus i helpu eich plentyn setlo ar ol iddynt gyrraedd.  Gallwch chi helpu trwy roi gwybodaeth am eich plentyn: beth mae nhw'n ei hoffi neu'n ei gasau, diwylliant a chrefydd, arferion bob dydd, ffrindiau, ysgol, digwyddiadau pwysig, hobiau, alergeddau ac iechyd.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw rhoi cyfle i'r plant fynd a rhai teganau neu ddillad arbennig gyda nhw i gartref y Gofalwyr Maeth.  Gofynnwn i chi siarad a Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn i benderfynu sut orau i baratoi eich plentyn cyn symud at y Gofalwyr Maeth.

Pan fydd plentyn yn cael ei gymryd i ofal maeth, bydd rhaid i chi arwyddo ffurflen yn rhoi caniatad i'r Gofalwr Maeth ofyn am driniaeth feddygol i'ch plentyn os bydd angen.  Byddwn hefyd yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth a phosibl am iechyd a hanes meddygol eich plentyn - a yw'n cymryd unrhyw feddyginiaeth reolaidd, a oes ganddo unrhyw alergedd neu gyflwr meddygol y dylwn wybod amdano?  Rydym yn cymryd iechyd y plant sydd mewn gofal maeth o ddifrif.  Yn fuan ar ol derbyn eich plentyn, byddwn yn trefnu apwyntiad meddygol arferol iddo / iddi.  Bydd y Gofalwr Maeth hefyd yn trefnu apwyntiadau eraill (deintydd, ysbyty, optegydd ac ati).

Yn fuan ar ol i'ch plentyn gael ei roi mewn gofal maeth, byddwn yn trefnu cyfarfod i ystyried y trefniadau ar gyfer eich plentyn.  Bydd y cynllun yn cynnwys trefniadau i chi gadw mewn cysylltiad â'ch plentyn.  Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw cynnal y berthynas rhyngoch chi â'ch plentyn, yn enwedig os y bwriad yw y bydd ef neu hi'n dychwelyd i fyw atoch.  Efallai byddwch yn gallu siarad â'ch plentyn dros y ffon neu dreulio amser gyda'ch gilydd yn rheolaidd.  Bydd hyn yn cael ei drefnu a'i gytuno gyda chi.  Mae'n bwysig eich bod yn cadw at y trefniadau er mwyn osgoi achosi ansicrwydd a siom i'ch plentyn.  Ni fydd y cyswllt rhyngoch chi a'ch plentyn yn cael ei gyfyngu neu ei atal oni bai ein bod yn teimlo nad hynny yw'r peth gorau ar gyfer eich plentyn.

Mae hwn yn gwestiwn anodd gan fod pob sefyllfa'n wahanol.  Mae'n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad a Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn a thrafod hyn gyda nhw.  Trwy gydol cyfnod eich plentyn mewn gofal maeth, cynhelir cyfarfodydd rheolaidd (adolygiadau) er mwyn sicrhau bod y cynllun i'ch plentyn yn dal i weithio ac i wneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau ein bod yn ateb anghenion eich plentyn.  Byddwn yn eich gwahodd chi a'ch plentyn (os yw'n ddigon hen) i'r cyfarfod hwn, ynghyd a phobl eraill (megis y Swyddog Adolygu Annibynnol, Gweithiwr Cymdeithasol ac athro).  Bydd cyfle i chi rannu gwybodaeth am eich plentyn ac i glywed beth sydd ar y gweill iddynt.  Bydd eich plentyn gallu rhoi barn a gallant gael eiriolwr i'w helpu gyda hyn.

Ar adegau, prif nod maethu yw rhoi seibiant i deulu plentyn rhag gofalu a'r nod yw dod â nhw nol at ei gilydd mor gyflym a phosibl.  Byddwch yn gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn i gynllunio ar gyfer pan ddaw'r plentyn adref a bydd y Gofalwr Maeth yn eich helpu yn hyn o beth.

Os nad yw'n bosibl i'ch plentyn ddod adref, bydd y Gofalwr Maeth yn edrych ar ei ol tan i ni wneud cynlluniau parhaol.

Os yw eich plentyn yn aros dros dro gyda'r Gofalwr Maeth (seibiant), bydd y trefniadau'n cael eu adolygu'n rheolaidd i sicrhau bod eich plentyn yn hapus a bod y seibiant yn helpu pawb yn y teulu.  Mae'n bosibl y bydd trefniadau seibiant ar gael am gyfnod penodol er mwyn eich helpu chi a'r teulu trwy gyfnod anodd, neu i chi gael egwyl o ofalu ac i roi seibiant byr i'ch plentyn o'r teulu.

Os ydych chi'n ansicr am rywbeth neu angen siarad a rhywun, awgrymwn eich bod yn cysylltu a Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn yn gyntaf.  Dylen nhw fod yn gallu dweud beth sy'n' digwydd a pham.

Y peth gorau yw ceisio siarad â Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn a'r Gofalwr Maeth am unrhyw bryderon sydd gennych er mwyn ceisio eu datrys.  Yn aml iawn, y pethau bach sy'n gallu creu trafferth ac achosi dig.   Gall fod yn hawdd datrys y pethau hyn.  Os nad ydych hi'n meddwl y gallwn eu datrys fel hyn, gallwch siarad yn uniongyrchol â rheolwr Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn.

Os hoffech wneud cwyn ffurfiol am y gofal y mae eich plentyn yn ei dderbyn ac yn teimlo nad yw'n bosibl ei ddatrys mewn ffordd llai ffurfiol, gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cwyn yn y fan yma 

Image of three children and a dog

Rhagor o wybodaeth