Help i blant sydd angen cymorth

Beth yw Plentyn mewn Angen? Gall plentyn neu unigolyn ifanc gael ei ystyried yn Blentyn mewn Angen am sawl rheswm.

 

Os ydych chi'n pryderu am eich plentyn, gallwch gysylltu â'ch swyddfa agosaf a thrafod eich pryderon. Neu, gyda'ch caniatâd chi, gall y fydwraig, ysgol y plentyn, nyrs yr ysgol neu ymwelydd iechyd gysylltu â ni. Yna mae'n bosibl y byddwn yn cynnal asesiad i gasglu rhagor o wybodaeth.

Asesiad byr o bob plentyn sy'n cael ei atgyfeirio atom ni yw'r Asesiad Cychwynnol.

Mae'r Asesiad Craidd yn asesiad manylach, a bydd angen cynnal hwn os yw angen ac amgylchiadau eich plentyn yn fwy cymhleth. Bydd yn cynnwys adborth oddi wrth yr asiantaethau eraill sy'n ymwneud â'ch plentyn a'r teulu (er enghraifft, iechyd, addysg a grwpiau cymorth). Dylai fod yr asesiad yma wedi'i gwblhau cyn pen 35 diwrnod gwaith, a byddwch chi a'ch plentyn yn parhau i dderbyn cymorth tra bydd yr asesiad wrthi'n cael ei gwblhau.

Mae gan bob plentyn ac unigolyn ifanc wahanol anghenion, ac mae gallu pob teulu i ddiwallu'r anghenion yma hefyd yn wahanol. Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o rieni am wneud eu gorau dros eu plant, a bydd cynnal yr asesiad yn ein helpu i ddeall cryfderau eich teulu, yn ogystal â'ch anawsterau. Byddwn yn edrych ar sut rydych yn llwyddo i ddiwallu anghenion eich plentyn, ac yn gweithio allan beth allai fod o help i chi fel rhiant.

Bydd gweithiwr cymdeithasol yn cyfarfod â chi a'ch teulu ac yn siarad â'r plentyn neu'r unigolyn ifanc. Mae hyn yn sicrhau y bydd gan bob un ohonoch gyfle i rannu'ch barn yn y broses asesu.

Byddwn yn cyfarfod â chi i drafod beth fydd yn digwydd nesaf. Dyma rai o'r canlyniadau posibl:

  • Fyddwn ni ddim yn gweithredu ymhellach os teimlwn nad yw eich plentyn mewn angen.
  • Byddwn yn sicrhau eich bod yn gallu cysylltu â'r asiantaethau eraill sy'n gallu'ch helpu chi os na allwn ni ein hunain eich helpu.
  • Byddwn yn cynnal cyfarfod cynllun Plentyn mewn Angen i ddatblygu Cynllun Plentyn mewn Angen.
  • Byddwn yn cynnal asesiad manylach (yr asesiad craidd)
  • Mae'n bosibl y bydd Cynhadledd Achos Amddiffyn Plant os teimlwn fod eich plentyn mewn perygl.

Bydd gofyn i chi rannu'ch sylwadau am yr asesiad gyda'ch gweithiwr cymdeithasol a bydd y rhain yn cael eu hychwanegu at y ddogfen asesu. Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl y sesiwn adborth yma, mae gennych hawl i wneud cwyn. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn parhau i roi gwybod i chi sut i wneud hyn ar ddechrau'r broses asesu.

Bydd cyfarfod cynllunio Plentyn mewn Angen yn cael ei gynnal er mwyn i ni allu cynllunio pa newidiadau rydym yn gobeithio y bydd eich teulu yn gallu' gwneud, a phwy fydd yn helpu chi i gyrraedd y nod yma. 

Mae'n rhaid i bawb sy'n ymwneud â bywyd eich plentyn fynd i'r cyfarfod cynllunio. Disgwylir i rieni ddod i'r cyfarfod cynllunio i drafod eu barn. Mae'n bosibl y bydd eich plentyn am ddod. Ymhlith y bobl eraill a fydd yn y cyfarfod fydd y Rheolwr Tîm, y gweithiwr cymdeithasol a gynhaliodd yr asesiad ac aelodau o asiantaethau eraill sydd eisoes yn cynorthwyo'ch teulu, neu a allai gynnig eu cynorthwyo.

Diben cynllun Plentyn mewn Angen yw helpu'ch teulu i ddatrys eich problemau eich hun trwy drefnu cymorth tymor byr ar eich cyfer. Byddwn yn sicrhau bod pawb sy'n ymwneud â'r achos yn gwybod beth yw eu rôl a pha wahaniaeth ddylai'r cymorth ei wneud i'ch teulu .

Bydd pawb sy'n ymwneud â'r cynllun yn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu nod. Gallai hyn gynnwys cyfarfod yn rheolaidd i drafod anawsterau, mynychu apwyntiad, cymryd rhan mewn grwp cymorth, neu ganiatáu i'ch plentyn gyfarfod â gweithwyr cymorth sy'n gallu ei helpu i reoli ei hymddygiad a'i deimladau. Yn nes ymlaen, bydd cyfarfod arall yn cael ei gynnal i drafod unrhyw gynnydd neu unrhyw anawsterau sy'n parhau, cyn penderfynu a oes angen rhagor o gymorth, ynteu a allwch chi barhau heb ein cymorth ni.

Pan fydd pawb yn fodlon fod amgylchiadau'r teulu wedi gwella, bydd ein hymwneud ni â'r mater yn dod i ben. Weithiau byddwn ni, neu'ch teulu, yn teimlo y gallai fod o fudd i barhau i gael cymorth, ac mae'n bosibl y bydd yr asiantaethau sydd eisoes yn gysylltiedig yn gallu cynnig hyn.

Mae'n bosibl y bydd plentyn yn cael ei ystyried yn Blentyn mewn Angen:

Cyswllt

Prisiau galw