Tîm Plant ag Anableddau

Bydd y Tîm Plant ag Anableddau'n helpu plant ag anabledd sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd.  Mae'r tîm hwn yn rhan o'r Gwasanaeth Anableddau Integredig.

Mynegai o Blant Anabl

Cofrestrwch gyda ni er mwyn cymryd rhan wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau.

Image of woman and child with a box of toys

Gall ein tîm weithio gyda:

 • Phlant sy'n ddall neu gyda nam ar y golwg
 • Plant sydd â nam ar y clyw
 • Plant sydd ag anableddau difrifol, dwys neu gymhleth.
 • Plant sydd â salwch cronig sy'n cael effaith andwyol nodedig ar fywyd dyddiol
 • Plant sydd ag anabledd corfforol sy'n barhaol neu'n dymor hir
 • Plant sydd ag awtistiaeth

Os nad ydych yn siwr a yw eich plentyn yn gymwys am help ai peidio, cysylltwch â ni.

Gallwch ofyn am help eich hunan neu ofyn i rywun arall, megis ffrind, athro/athrawes, ymwelydd iechyd neu feddyg i ddod i gysylltiad gyda ni. Fe fyddwn angen gwybod mwy am eich plentyn er mwyn gweld a allwn gynnig asesiad am wasanaethau. Efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i gysylltu gyda phobl eraill sy'n adnabod eich plentyn. Yna byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydych yn gymwys am asesiad ai peidio.

Asesiad cychwynnol yw'r enw ar hyn ac rydym fel arfer yn gorffen hyn o fewn 7 diwrnod gwaith. Mewn achosion cymhleth, efallai y bydd angen i ni wneud asesiad pellach, o'r enw asesiad craidd, a gallai hynny gymryd hyd at 35 diwrnod gwaith.

Os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â ni.

Efallai y byddwn yn gallu cynnig:

 • cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau
 • gofal yn y cartref
 • y chydig o gymhorthion ac addasiadau
 • cymorth ariannol (e.e. arian tuag at gostau teithio ar gyfer ymweliadau â'r ysbyty)
 • cyflwyniadau i'ch grwpiau cefnogaeth lleol
 • gwasanaethau seibiannau byr
 • Mae'r rhain ar y Mynegai o Blant Anabl a fydd yn derbyn Cylchlythyr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o seibiannau byr. Rhoddir y rhain yn dilyn asesiad o anghenion y plentyn a'r cynhalwyr. Mae ystod o wasanaethau seibiannau byr y gellir eu cyflwyno yng nghartref y plentyn a thu allan i'r cartref. Mae'r rhain yn cynnwys help oddi wrth deuluoedd cyswllt, gweithwyr sesiwn a gwarchodwyr sydd wedi'u hyfforddi a'u cymeradwyo'n llwyr.

Am wybodaeth fanylach, edrychwch ar:

Image of residential unit

Mae plant sydd ag anghenion cymhleth nad yw eu hanghenion gofal seibiant yn gallu cael eu diwallu o fewn teulu cyswllt yn gallu aros naill ai o fewn Unedau Darparu Seibiannau Byr Preswyl  Golwg y Gamlas neu Olwg y Bannau.

Mae'r rhain yn cynnwys seibiannau byr i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau corfforol mwy difrifol a/neu'n ymddangos ymddygiad heriol. Mae'r unedau yn rhan o Gampws Ysgol Penmaes yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'n unigryw gan ei bod yn cynnal y gwasanaeth seibiannau byr a'r gwasanaeth preswyl. Y cyngor sy'n ei redeg ac mae'n cartrefu pobl ifanc ag anableddau o bob cwr o Bowys.  

Uned 6 gwely yw Golwg y Bannau sy'n cynnig seibiannau byr a phreswyl i blant a phobl ifanc sydd â diagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

Uned 3 gwely yw Golwg y Gamlas sy'n cynnig seibiannau byr i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth.

Bydd plant a phobl ifanc ond yn cael eu derbyn i'r cartref os bydd y Panel Adnoddau Plant ag Anableddau yn cytuno. Mae'r panel yn cyfarfod i drafod pob plentyn a dderbynnir i'r gwasanaeth ar sail fisol. Mae ychydig o feini prawf i dderbyn plant a dylech ofyn i'ch gweithiwr cymdeithasol am hyn cyn i chi ymgeisio.  

 

 

Cysylltu â'r Tîm

Rhagor o Wybodaeth

Ein dogfennau:

Datganiad Powys ar Seibiannau Byr

Dolenni i wefannau eraill:

Snap Cymru

Tros Gynnal