Help gyda Llety â Chefnogaeth

Mae'r sawl sy'n cynnig Llety â Chefnogaeth yn darparu ystafell yn eu cartref i unigolyn ifanc gan roi cefnogaeth, anogaeth a chyfarwyddyd iddynt i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder sydd ei angen arnynt i fyw'n annibynnol.

Hoffech chi fod yn Westeiwr? A oes gennych chi ‘stafell sbâr? Gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.   Rhowch rywle iddynt aros sy’n ddiogel, gyda’ch cefnogaeth chi, a’u helpu i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol er mwyn dod o hyd i gartref eu hunain.

 1. Dyweda wrthym pam dy fod yn gwneud dy ymholiad
 2. Beth yw'r amser gorau i gysylltu â thi?
 3. Beth yw'r amser gorau i gysylltu â thi?

Alla'i wneud cais am Ystafell?

Gelli – os wyt ti'n:

 • 16-17 oed ac yn ddigartref
 • 18–24 oed ac wedi bod mewn gofal ac yn gweithio neu mewn addysg/hyfforddiant.

Llenwa'r ffurflen os hoffet dderbyn rhagor o wybodaeth am Lety â Chefnogaeth.

 

 

Mae Llety â Chefnogaeth yn dy helpu i fagu hyder i fyw ar dy ben dy hunan gan wella'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnat i fyw'n annibynnol, megis trafod arian, defnyddio mannau golchi dillad, coginio heb lawer o arian ac ati. Mae'n golygu y byddi di hefyd yn cael rhywun i'w droi ato am gyngor, neu i gael sgwrs pan fyddi'n teimlo'n unig. Mae Llety â Chefnogaeth yn union fel rhannu ty.

 Mewn Llety â Chefnogaeth:

 • Bydd gennyt dy ystafell dy hunan
 • Bydd gennyt le diogel i fyw
 • Byddi di'n derbyn cefnogaeth gan yr unigolyn neu'r bobl yr wyt yn byw gyda nhw 
 • Bydd gennyt dy weithiwr dy hunan a fydd yn dy helpu i baratoi i fyw ar dy ben dy hunan ac a fydd yn rhoi cyngor neu help i ti.

Ie, os:

 • ydych yn byw ym Mhowys
 • bod gennych ystafell sbâr
 • ydych yn mwynhau cwmni pobl ifanc
 • ydych yn barod i wneud ychydig o hyfforddiant
 • ydych ag amser, egni ac ymrwymiad i weithio gydag unigolyn ifanc

Gall Llety â Chefnogaeth fod gyda theulu, cwpl neu rywun sengl. Ni fyddech yn cael cyfrifoldeb rhiant am unigolyn ifanc, ond byddech yn rhoi cyfarwyddyd a chymorth ymarferol iddynt i'w paratoi i fyw ar eu pennau'n hunain. Yn lle hyn, byddech yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol, hyfforddiant a chefnogaeth - a'r boddhad o helpu rhywun i geisio byw'n annibynnol. 

Mae angen help yn arbennig yn ardaloedd Aberhonddu, Ystradgynlais, Y Drenewydd, Y Trallwng, Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt.

Cyswllt

Prisiau galw