Dwi mewn Gofal Maeth

Os wyt ti'n derbyn gofal yn barod gennym ni, neu os fyddi di'n symud i ofal maeth cyn bo hir, mae'r dudalen hon i ti.  Rydym yn deall efallai dy fod yn bryderus ac ychydig yn ofnus ond gobeithio y bydd y dudalen hon yn gallu ateb rhai o dy gwestiynau neu'n gallu dy droi i'r cyfeiriad cywir am help a chyngor.  Gofynnwyd y cwestiynau hyn gan blant a phobl ifanc sydd mewn gofal maeth. 

Byddwn yn ceisio dod o hyd i gartref i ti gyda gofalwyr maeth lleol fel dy fod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda dy deulu a dy ffrindiau ac i bara i wneud unrhyw weithgareddau neu hobïau rwyt ti'n eu mwynhau.  Os yw'n bosibl byddi di'n mynd i'r un lle a dy frawd a dy chwaer.

Byddi di'n byw gyda Gofalwyr Maeth - pobl sydd wedi dewis i roi cartref cariadus a chroesawgar i blant a phobl ifanc sy'n methu byw gartref am ryw reswm gyda'u teuluoedd biolegol.  Mae pob math o bobl yn penderfynu fod yn Ofalwyr Maeth; pobl sengl, cyplau, pobl gyda phlant ifanc, eraill sydd heb blant a rhai sydd â phlant sydd wedi tyfu i fyny a gyda theuluoedd eu hunain. Weithiau bydd plant eraill sy'n cael eu maethu yn byw yn y ty.

Mae'n anodd dweud yn gywir pa mor hir y byddi di'n byw gyda Gofalwyr Maeth gan fod pob plentyn yn wahanol.   Weithiau mae plant yn aros mewn gofal maeth am amser byr tra bod pethau'n cael eu sortio gartref.  Bydd rhai plant yn aros am hirach - dylet siarad efo dy weithiwr cymdeithasol am ba mor hir y byddi di'n aros gyda gofalwyr maeth.

 

Bydd Gweithiwr Cymdeithasol gyda phob plentyn sy'n derbyn gofal a'i swydd ef/hi yw gwneud yn siwr bod pethau yn eu lle ar gyfer dy holl anghenion.  Dylai dy Weithiwr Cymdeithasol gysylltu â thi'n aml er mwyn gwneud yn siwr dy fod yn hapus a dy fod yn cael gofal da. 

Yn dy gynllun gofal bydd yr holl fanylion am y pethau sy'n mynd i gael eu gwneud i dy helpu yn cael eu cofnodi.  Bydd dy Weithiwr Cymdeithasol yn ysgrifennu am dy anghenion addysg, iechyd a chrefyddol, sut y byddi di'n gallu parhau gyda dy hobiau a'r gweithgareddau rwyt ti'n eu mwynhau ac hefyd cynllunio am sut i gadw mewn cysylltiad gyda dy deulu a'th ffrindiau.  Bydd dy weithiwr cymdeithasol yn trafod dy gynllun gofal gyda thi ac yn gwneud yn siwr bod dy ddymuniadau a dy farn yn cael eu cynnwys.

Galli di siarad gyda dy weithiwr cymdeithasol am y ffordd orau i gadw mewn cysylltiad gyda dy deulu a'th ffrindiau.  Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn gwrando ar dy farn er mwyn gwneud yn siwr dy fod yn hapus ac yn ddiogel.

Wrth gwrs, byddi di'n gallu dod â dy bethau o adref a bydd angen i ti siarad efo dy weithiwr cymdeithasol i drefnu hyn.

Tra dy fod mewn gofal maeth byddi di'n cael arian poced a bydd dy ofalwr maeth yn siarad â thi am hyn.  Bydd dy ofalwr maeth yn cael arian i dalu am dripiau ysgol a gweithgareddau ac i brynu'r pethau sydd eu hangen arna ti - dillad ac esgidiau newydd, teganau ac ati.

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i ofalwr maeth sy'n byw'n eithaf agos fel nad oes rhaid i ti newid ysgol.  Efallai bydd angen i ti ddal bws ysgol neu gael dy yrru mewn car gan dy ofalwr.   Weithiau ni fydd hi'n bosibl aros yn yr un ysgol a bydd dy Weithiwr Cymdeithasol yn siarad â thi am hyn.

Bydd dy ofalwr maeth a gweithiwr cymdeithasol yn dy annog i ymuno â llawer o weithgareddau os wyt ti am wneud hynny.  Bydd dy Ofalwr Maeth yn cael arian i dalu i ti barhau gyda'r gweithgareddau rwyt ti'n eu mwynhau neu i roi dro ar bethau newydd.

Os wyt ti'n bryderus neu'n anhapus galli di siarad gyda dy weithiwr cymdeithasol, gofalwr maeth, athro/athrawes neu eiriolwr.  Byddant yn barod i wrando ac i wneud eu gorau i dy helpu.  Galli di siarad â nhw pryd bynnag rwyt ti eisiau a bob hyn a hyn bydd pawb yn cwrdd i drafod dy gynllun gofal a sut rwyt ti'n teimlo.

Dweud eich dweud!

Mae'r Swyddog Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yma i wneud yn siwr bod Gwasanaethau Plant yn gwrando ar yr hyn y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn teimlo am y ffordd mae'r gwasanaeth yn gweithio.  Dod yn rhan o bethau!

Rhagor o wybodaeth