Maethu preifat

Pan fydd rhywun nad yw'n rhiant neu'n 'berthynas agos' yn gofalu am blentyn dan 16 oed (dan 18 os yw'n anabl) gelwir hyn yn faethu preifat.  Trefniant preifat yw hyn sy'n cael ei wneud rhwng rhiant a gofalwr am 28 diwrnod neu'n hirach.  Diffiniad o berthynas agos yw llys-tad neu lys-fam, nain, mamgu, taid, tad-cu, brawd/chwaer, ewythr neu fodryb.

Os oes rhywun nad yw'n berthynas agos yn gofalu am eich plentyn, neu'n bwriadu gofalu am eich plentyn am 28 diwrnod neu ragor bydd angen i chi roi gwybod i ni.

Yn ôl y gyfraith, os ydych wedi bod yn gofalu am blentyn rhywun arall am 28 diwrnod neu ragor mae'n rhaid i chi roi gwybod i i ni.  Cofiwch gysylltu â ni. 

Os wyt ti'n 16 oed neu'n iau ac yn derbyn gofal gan rywun sy'n byw gyda thi nad yw'n rhiant, yn warcheidwad cyfreithiol neu berthynas agos i ti, rwyt yn cael dy faethu'n breifat.

Os yw dy rieni wedi gofyn i rywun edrych ar dy ol am 28 diwrnod neu ragor fe'i gelwir yn faethu preifat ac mae'r unigolyn sy'n gofalu amdanat yn Ofalwr Maeth Preifat.

Mae yna sawl rheswm pam y byddai dy rieni'n gofyn i ffrind neu rywun y maen nhw'n eu hadnabod i ofalu amdanat am gyfnod.  Mae llawer o blant yn derbyn gofal fel hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am faethu preifat ar gael trwy glicio ar y dolenni isod.

Efallai bydd rhywun rydych chi'n ei adnabod gyda phlentyn rhywun arall yn byw gyda nhw.  Gall fod nifer o resymau pam eu bod yn gofalu am y plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein dogfennau isod.

Clirio

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol