Hyfforddiant a chymorth i ofalwyr maeth

Cyn eich bod yn gallu maethu i Bowys bydd angen i chi a'ch teulu ymgymryd â chyfnod o hyfforddiant ac asesu er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn iawn ar gyfer maethu, a bod maethu yn iawn i chi a'ch teulu.

Bydd yr asesiad hwn yn cynnwys:

  • Ymweliad cychwynnol gan aelod o'r Tim Maethu
  • Mynychu Sgiliau i'w Meithrin (cwrs 3 diwrnod a fydd yn eich cyflwyno i faethu)
  • Mynychu cyfres o fodiwlau hyfforddi yn ystod eich blwyddyn gyntaf o faethu
  • Llenwi ffurflen gais - yn rhoi caniatad ar gyfer geirdaon personol a phroffesiynol a gwiriadau gan gynnwys DBS a sesiwn sgrinio iechyd
  • Asesiad manwl ar ba mor addas ydych chi a'ch teulu.
  • Asesiad risg amgylcheddol o'ch cartref a cherbydau yn ogystal ag asesiad o unrhyw anfeiliaid rydych yn gofalu amdanynt neu'n eu perchen.

Bydd aelod penodol o'r tim yn cael ei enwi i ymgymryd â'r gwaith asesu ac unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau'n llwyddiannus bydd eich adroddiad yn cael ei gyflwyno i Banel Maethu Powys.  Bydd disgwyl i chi fynychu'r panel.

Gweler hefyd: Dod o hyd i hyfforddiant ar gyfer Darparwyr Gofal Plant, Gofalwyr Maeth a gwaith Gofal Cymdeithasol

Bydd gan pob Gofalwr Maeth Cymeradwy Weithiwr Cymdeithasol a fydd yn goruchwylio, a'i rol fydd i oruchwylio, rhoi cymorth a chynghori gofalwyr a gweithio gyda chydweithwyr sy'n gysylltiedig â'r plentyn a'i deulu.

Bydd pob gofalwr maeth yn derbyn Llawlyfr Gofalwyr.  Mae'r llawlyfr hwn yn cynnwys canllawiau a gwybodaeth am weithdrefnau ac arferion da.  Rydym yn trefnu ystod o hyfforddiant gorfodol a diddordeb arbennig ar gyfer pob Gofalwr Maeth sy'n cael ei gymeradwyo ar bynciau perthnasol. 

Mae cymorth tu allan i oriau ar gael trwy ein gwasanaeth ar ddyletswydd. 

Mae aelodaeth unigol i'r Rhwydwaith Maethu yn cael ei roi i bob un o'n Gofalwyr Maeth.  Y Rhwydwaith maethu yw elusen fwyaf blaenllaw y DG i bawb sy'n gysylltiedig yn bersonol neu'n broffesiynol gyda maethu.  

O bryd i'w gilydd rydym yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol i roi'r cyfle i blant Gofalwyr Maeth dreulio amser gyda phlant o deuluoedd eraill sy'n maethu.

Gellir darparu cymorth 1:1 ychwanegol gan yr adran i blant sydd angen cymorth ychwanegol gyda'r dasg o faethu. 

Telir lwfans lwfans i Ofalwyr Maeth am gynnal pob plentyn yn eu gofal.  Telir y lwfans hwn am y cyfnod y bydd y plentyn yn eu gofal.  Mae gennym aelod llawn amser o'r tim sy'n gallu darparu cyngor a gwybodaeth ynglyn â materion ariannol sy'n gysylltiedig â maethu.  

Os byddwch yn darparu lleoliad ar gyfer un rhiant a'i baban, bydd cyfradd y lwfans yn dibynnu os yw'r lleoliad ar gyfer un neu ddau rhiant.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fudd-daliadau a budd-daliadau trethi fe'ch cynghorir i gysylltu â'r swyddfa dreth ac asiantaeth budd-daliadau i esbonio eich amgylchiadau penodol.  

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Cyswllt

Prisiau galw