Dod yn ofalwr maeth

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw'r dasg o ofalu am blant, ac rydym yn deall y gall penderfynu i faethu fod yn benderfyniad enfawr i chi a'ch teulu.  Os rydych wedi bod yn ystyried maethu ers amser, byddem yn eich annog i gymryd y cam nesaf ac i ganfod rhagor.

Mae pobl o bob cefndir yn dod yn ofalwyr maeth - bydd angen ystafell wely sbâr arnoch, ymrwymiad i blant, amser i'w gynnig, egni, parodrwydd i ddal ati pan fydd pethau'n anodd, y gallu i edrych ar yr ochr olau yn hytrach na'r ochr dywyll ac i fod yn barod i gael hwyl.

Bydd y broses asesu yn agored ac yn onest a byddwn yn parchu cyfrinachedd y wybodaeth byddwch yn ei rhannu gyda ni.  Bydd ein staff yn gweithio gyda chi i'ch paratoi chi a'ch teulu ar gyfer y dasg o'ch blaen.

Trwy ddod yn ofalwr maeth byddwch yn rhoi'r cyfle i blant a phobl ifanc Powys i aros yn eu sir.  Ein gofalwyr yw asedau mwyaf gwerthfawr y Gwasanaeth Maethu ac rydym yn addo eich trin yn deg a gyda pharch.

Rydym angen Gofalwyr Maeth o wahanol gefndiroedd fel ein bod yn gallu gosod plant mewn cartrefi sy'n adlewyrchu eu diwylliant, iaith a chrefydd eu hunain.  Byddwch yn cael eich ystyried i faethu os ydych:

 • Yn 21 oed neu'n hyn
 • Yn sengl – yn ddyn neu'n fenyw, efo neu heb blant
 • Yn byw gyda phartner neu'n briod, efo neu heb blant
 • Wedi ysgaru
 • O unrhyw gefndir ethnig, crefyddol, ieithyddol a diwylliannol
 • Yn unigolyn anabl
 • Cwpwl o'r un rhyw
 • Yn gweithio'n llawn / rhan amser neu'n ddi-waith ar hyn o bryd

I fod yn Ofalwr Maeth mae angen:

 • Synnwyr digrifiwch da
 • Personoliaeth llawn gofal
 • Yr amser a'r egni i roi i blentyn
 • Gallu i weithio fel rhan o dim; mae hyn yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol a rhieni'r plentyn
 • Gallu i fod yn realistig ac i beidio â chael eich effeithio'n ormodol gan sefyllfaoedd heriol
 • Dealltwriaeth o anghenion plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin
 • Bod yn hyblyg a pheidio barnu
 • Meddu ar y dymuniad i wneud gwahaniaeth ac i helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn
 • Mwynhau cwmni plant a phobl ifanc
 • Bod ar gael yn ystod y dydd os yw'r plentyn eich angen chi ac i fod ar gael ar gyfer cyfarfodydd a hyfforddiant  
 • Peidio ag ysmygu neu wedi stopio ysmygu am flwyddyn os ydych am faethu plant rhwng 0-5 oed.

Mae maethu llawn amser yn cynnwys:

Tymor byr: pan fod plentyn angen rhywun i ofalu amdanynt am gyfnod penodol wrth wneud cynlluniau ar gyfer dyfodol y plentyn.

Tymor hir: lle nad yw'n bosibl i'r plentyn ddychwelyd adref ac mae angen cartref mwy parhaol arnynt.

Argyfwng: pan fod plentyn yn cael ei roi mewn gofal maeth gydag ond ychydig neu ddim rhybudd.

Rhiant a Baban: pan fod rhieni angen cymorth Gofalwyr Maeth i ddysgu sgiliau rhianta a phan fod Gofalwyr yn cyfrannu at asesiad yr Awdurdod Lleol o'r rhieni.

Gall maethu rhan-amser gynnwys:

Seibiant: Cyfnodau byr o seibiant sydd wedi'u trefnu gyda'r nod o roi cyfnod o seibiant i Ofalwyr Maeth llawn amser, gall hyn fod yn benwythnos neu ragor yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Cymorth i Ofalwyr: Cyfnodau byr o seibiant i roi cymorth i rieni yn ystod cyfnodau anodd (e.e. oherwydd salwch)

Seibiant byr i blant ag anableddau:  Cyfnodau byr o seibiant rheolaidd i blant ag anableddau dysgu a/neu gorfforol sydd hefyd yn rhoi cyfle i deuluoedd gael seibiant o ofalu.

Llety â Chymorth:

Yn cael ei redeg gan dim 16+ Cyngor Sir Powys, mae'r Cynllun Llety â Chymorth yn rhoi'r cam nesaf i bobl ifanc (16-24) i fyw'n annibynnol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Cydlynydd Llety â Chymorth.

Teulu a Ffrindiau/Perthnasau

Pan fydd aelod o deulu'r plentyn neu ffrind agos i'r teulu yn dod yn Ofalwr Maeth i'r plentyn am gyfnod byr neu gyfnod hirach.

Os ydych yn maethu'n barod i Awdurdod Lleol arall neu asiantaeth maethu annibynnol ac am drosglwyddo i Wasanaeth Maethu Powys, gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr asesiad, hyfforddiant a chymorth parhaus.

I lawrlwytho copi o brotocol Trosglwyddo yn y Rhwydwaith Maethu, gweler y ddolen isod.

Os ydych chi'n gallu ateb "ydw" i'r cwestiynau isod, yna efallai mai chi yw'r person iawn i faethu.

   
   
Ydych chi’n 21 oed neu’n h?n? Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i Ofalwyr Maeth fod yn 21 oed neu’n h?n. Allwch chi ddim bod yn rhy hen, ond bydd asesiad yn ystyried eich iechyd, profiad a’ch agwedd at bobl ifanc.
A oes gennych ystafell sbâr? Dylai pob plentyn ry’ch chi’n ei faethu gael ei ystafell wely ei hun sydd ar yr un lefel ag ystafell wely’r Gofalwr Maeth. Ni fyddem yn disgwyl i’ch plant chi orfod rhannu i wneud lle i unrhyw blant ry’ch chi’n eu maethu.
A yw eich plentyn ieuengaf dros 2½ oed? Ry’n ni’n awgrymu eich bod chi’n aros nes bod eich plentyn ieuengaf dros 2½ oed cyn dechrau ystyried maethu.
   
Ydych chi’n mwynhau iechyd da? Mae maethu plant yn gallu bod yn anodd ac ry’n ni am sicrhau eich bod chi’n ffit ac iach cyn rhoi sêl bendith i chi faethu. Os oes gennych gyflwr meddygol, wedi dioddef salwch difrifol neu g?yn feddygol sy’n cael ei sbarduno gan straen, mae’n bwysig eich bod chi’n trafod hyn gyda’ch Meddyg Teulu neu ymgynghorydd meddygol cyn holi ymhellach.
   
Ydych chi a phawb arall ar yr aelwyd ddim yn ysmygu? Yn ôl Polisi Ysmygu Gwasanaeth Maethu Powys, “ni fydd plant dan 5 oed, nac unrhyw blentyn sydd â chyflwr meddygol neu anabledd yn cael eu gosod gyda Gofalwyr Maeth lle mae rhai aelodau o’r teulu’n ysmygu”.
   
A oes gennych rwydwaith lleol da o gefnogaeth? Mae’n bwysig bod gennych deulu a ffrindiau wrth law pan fyddwch chi’n maethu. Nid yn unig y gallwch alw ar rhywun mewn argyfwng, ond mae mwynhau bywyd cymdeithasol prysur gyda ffrindiau a’u plant nhw’n gallu helpu plant mewn gofal i deimlo’n rhan o fywyd teuluol.
   
A yw aelodau’r teulu’n eich cefnogi chi gyda’ch awydd i faethu? Mae’n bwysig cael cefnogaeth pob aelod o’r teulu os ydych chi am faethu. Os nad yw eich partner na’ch plant chi’n si?r, ry’n ni’n awgrymu eich bod chi’n aros tan fydd pawb yn teimlo’n hapusach. Efallai bod rhywbeth mawr ar y gweill - symud t?, newid ysgol neu arholiadau. Os hynny, y peth gorau fyddai aros nes bod hyn drosodd cyn gwneud ymholiadau pellach.
Ydych chi ar gael yn ystod y dydd? Bydd rhaid i chi ystyried sut i bwyso a mesur anghenion maethu a gwaith. Fel Gofalwr Maeth, bydd rhaid i chi fynychu cyfarfodydd rheolaidd a chyrsiau hyfforddi, gyda’r rhan fwyaf yn digwydd yn ystod yr wythnos. Hefyd bydd rhaid i chi fod ar gael os yw’r plant ry’ch chi’n eu maethu adref oherwydd salwch, gwyliau ysgol neu gael eu gwahardd. Os ydych chi’n bwriadu maethu plant cyn oed ysgol, mae’r gwasanaeth yn disgwyl i un gofalwr maeth yn y teulu fod adref llawn amser.
Ydych chi a’r teulu mewn sefyllfa gref yn ariannol? Bydd rhaid i chi ystyried sut y byddwch yn rheoli’r cyfnodau pan na fydd gennych blant ar leoliad.
   
A oes gennych chi neu aelod o’r teulu gofnod troseddol glân? Os ydych chi neu aelod o’r teulu wedi derbyn rhybudd neu os oes gennych gollfarn droseddol, bydd rhaid i chi roi gwybod i ni. Er mwyn diogelu plant maeth rhag niwed, mae rhai troseddau sydd yn eich gwahardd chi rhag maethu. Am ragor o wybodaeth ar hyn, cysylltwch â’r Tîm Maethu. Mae’n bwysig eich bod chi’n hollol agored â ni o’r cychwyn. Os byddwch yn methu datgelu unrhyw wybodaeth, byddwn yn dod â’ch asesiad i ben ar unwaith.

Bydd Gofalwyr Maeth yn cael lwfans o £232.34 yr wythnos i gadw pob plentyn sydd yn eu gofal, a byddwch yn ei dderbyn dim ond am y cyfnod y mae’r plentyn yn eich gofal.

Os ydych chi’n derbyn un rhiant a baban, byddwch yn derbyn lwfans o £591.09 yr wythnos, ac os bydd Gofalwyr Maeth yn gofalu am blentyn a’r ddau riant, mae’r lwfans yn codi i £708.75 yr wythnos.

Mae gennym aelod staff llawn amser sy’n gallu rhoi cyngor a gwybodaeth am faterion ariannol a maethu.

O.N.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dreth a budd-daliadau, dylech gysylltu â’r swyddfa dreth a’r asiantaeth fudd-daliadau i esbonio’ch amgylchiadau chi.

 

 

 

Holi am Faethu

Follow Us

Rhagor o wybodaeth