Teuluoedd yn Gyntaf

 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf ym Mhowys yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd sydd â phlant sy'n wynebu anawsterau, yn enwedig y rheini ar incymau isel. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth i'r teulu cyfan gan ddibynnu ar beth yw eich anghenion trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant a drefnir gan rannau o'r cyngor, elusennau a mudiadau eraill.

 

 

Ein Nodau

  • Helpu pobl o oedran gweithio o fewn teuluoedd ar incymau isel i sicrhau gwaith a gwneud cynnydd o fewn cyflogaeth

  • Galluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n byw neu mewn perygl o fyw mewn tlodi i gyflawni eu potensial

  • Sicrhau fod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach, yn ddiogel ac yn mwynhau lles

  • Galluogi teuluoedd i fod yn hyderus, i fagu eu plant ac i fod yn wydn

 

Roeddem wedi cynnal asesiad angen i sicrhau fod y gwasanaethau a gynigiwn dan Deuluoedd yn Gyntaf Powys yn diwallu anghenion y sir. Yna, aethom ati i gomisiynu gwasanaethau a phrosiectau i ddiwallu'r nodau Teuluoedd yn Gyntaf dan y pedwar maes:-

 

 

Cefnogi Ymddygiad a Theuluoedd

Iechyd a Lles Emosiynol

Yn cynnwys gwasanaethau megis y Rhaglen MEND, therapi Chwarae a Chymorth Trais yn y Cartref.