Helpu i gadw plant yn ddiogel (cyffuriau ac alcohol)

Weithiau bydd angen help y Gwasanaethau Plant ar Deuluoedd i gadw'r plant yn ddiogel. Mae'r Tîm Integredig Cymorth  i Deuluoedd (IFST) yn dod â gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd at ei gilydd. Ni fyddwn yn gweithio gyda theuluoedd oni bai eu bod am gwrdd â ni - allwn ni ddim gorfodi unrhyw un i ddefnyddio'n gwasanaethau ni.

Mae'n bosibl y byddem yn pryderu am blant os yw eu gofalwyr yn yfed gormod neu'n defnyddio cyffuriau.  Rydym am gadw teuluoedd gyda'i gilydd, felly byddwn yn gofyn i oedolion gyda phroblem gyda'r ddiod neu gyda chyffuriau a hoffen nhw siarad am sut y gallan nhw gadw'u plant yn ddiogel ac aros gyda'i gilydd fel teulu.

Mae'r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFST) yn dod â gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd at ei gilydd. Ni fyddwn yn gweithio gyda theuluoedd oni bai eu bod am gwrdd â ni - allwn ni ddim gorfodi unrhyw un i ddefnyddio'n gwasanaethau ni.

Os hoffech chi gyfarfod â'r IFST, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn atgyfeirio'ch teulu. Unwaith y bydd eich gweithiwr cymdeithasol wedi siarad â ni, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser cyfleus i ddod i'ch cartref. Byddwn yn galw ar adeg sy'n hwylus i chi, a fyddwn ni ddim yn dychwelyd oni bai eich bod yn ein gwahodd i ddod yn ôl.

Byddwn yn treulio'r 3 diwrnod nesaf yn trafod unrhyw bryderon sydd gan y Gwasanaethau Plant, ac yn darganfod pa newidiadau hoffech chi eu gwneud. Ar ddiwedd y 3 diwrnod yma, bydd y gweithiwr IFST yn rhoi gwybod i'r gweithiwr cymdeithasol a hoffech chi a'ch teulu barhau i weithio gyda ni. Os penderfynwch chi wneud hynny, byddwn yn treulio'r 4-6 wythnos nesaf yn gweithio i helpu i drefnu'r newidiadau angenrheidiol i gadw'ch teulu'n ddiogel.

Ar ddiwedd ein 4–6 wythnos o waith dwys, byddwn yma o hyd i'ch helpu chi gyrraedd y nod rydych chi'n ei osod i chi. Byddwn yn cwrdd â chi eto 1 mis ar ôl diwedd y gwaith dwys, ac yna ar ôl 3 mis, 6 mis a 12 mis.