Dechrau'n Deg

 

Rhaglen i deuluoedd â phlant rhwng 0 a 4 mlwydd oed yw Dechrau'n Deg. Mae wedi'i thargedu at ardaloedd cod post penodol yn y trefi canlynol : Y Trallwng, Y Drenewydd, Ystradgynhlais, Aberhonddu a Llandrindod.

 

 

 

 

Beth sy'n digwydd yn sgil Dechrau'n Deg? 

Mae Dechrau'n Deg yn cynnwys pedair elfen graidd - gofal plant o safon uchel am ddim, cefnogaeth i'r teulu trwy raglenni'r Blynyddoedd Rhyfeddol, cymorth dwys gan yr Ymwelydd Iechyd, a chymorth ar gyfer datblygu iaith yn y blynyddoedd cynnar.

Gofal plant rhan-amser o safon uchel am ddim i blant 2-3 oed

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant o safon i rieni pob plentyn 2-3 blwydd oed sy'n gymwys am 2 a hanner awr y diwrnod, 5 diwrnod yr wythnos am 39 wythnos. Yn ychwanegol at hyn, dylid cael o leiaf 15 sesiwn o ddarpariaeth ar gyfer y teulu yn ystod y gwyliau ysgol.

Mynediad at Raglenni Rhianta

Dylid cynnig cefnogaeth rhianta ffurfiol o leiaf ar sail flynyddol i bob teulu sydd â phlentyn Dechrau'n Deg. Gall hyn fod mewn grwpiau neu ar sail un i un yn y cartref gyda chyfuniad o gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol gan ddibynnu ar yr angen.

Mwy o wasanaeth gan Ymwelwyr Iechyd

Prif swyddogaeth yr Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg yw cefnogi'r teulu yn y cartref, gan asesu'r plentyn a'r teulu (o ran perygl uchel, canolig ac isel). Dylai Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg asesu'r teuluoedd hynny a nodir fel rhai perygl canolig ac uchel yn barhaus, a gwneud cyfeiriadau priodol.

Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Dylai pob teulu o fewn ardal Dechrau'n Deg gael mynediad parhaus at grwp iaith a chwarae priodol. Yn sgil hyn, gellir mabwysiadu dull sydd wedi'i dargedu mwy ar asesu a chyfeirio pan fo tystiolaeth o angen ychwanegol.

Gwaith Allanol

Darperir ychydig o Wasanaethau Cefnogi Teuluoedd Powys mewn partneriaeth rhwng Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf. Er bod teuluoedd o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn cael cefnogaeth fwy arbenigol a dwys, mae hyn yn golygu y byddai teuluoedd a allai gael budd o gefnogaeth debyg, ond nad ydynt yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg, yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau hyn trwy'r Teuluoedd yn Gyntaf.

Sut alla' i ddefnyddio Dechrau'n Deg?

I  gael rhagor o wybodaeth ac i ddarganfod a ydych yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg, cysylltwch â'r Tîm Dechrau'n Deg gan ddefnyddio'r manylion isod.

I gael y newyddion diweddaraf am Ddatblygiadau Dechrau'n Deg ym Mhowys, dilynwch nhw ar

Cysylltu â'r Tîm Dechrau'n Deg:

Ebost:  flyingstart@powys.gov.uk 

Ffôn: 01597 826114