Cyfiawnder Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (YJS) Powys yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 10 a 17 oed sydd wedi bod yn ymhel ag ymddygiad troseddol. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys staff o'r gwasanaethau cymdeithasol, addysg, yr heddlu, y gwasanaeth prawf ac iechyd. Rydym hefyd yn cydweithio'n agos gydag asiantaethau eraill sy'n gallu helpu.

Mae'r YJS yn goruchwylio pobl ifanc a gafodd eu hatgyfeirio gan yr heddlu, neu eu dedfrydu gan y llys ieuenctid.

Byddwn yn edrych ar bob sefyllfa yn unigol a phenderfynu pa ymyrraeth sydd ei hangen. Gallai hynny gynnwys gwaith sy'n ymwneud yn benodol â'r drosedd a gyflawnodd yr unigolyn, cymorth gydag addysg, hyfforddiant a gwaith, neu help i drechu camddefnyddio sylweddau neu unrhyw broblemau iechyd.

Rydym yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid a'r Panel Tîm o Amgylch y Teulu i helpu'r plant a'r bobl ifanc a'u teuluoedd sydd angen cymorth yn gynt.

Dioddefwyr

Mae Cyfiawnder Adferol yn ganolog i waith Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Powys. Mae hyn yn golygu bod dioddefwyr (yn bobl ifanc ac yn oedolion) y trosedd gan bobl ifanc yn gallu disgwyl gwrandawiad, a chymryd rhan os dymunant.

Byddwn yn ymgynghori â dioddefwyr trosedd ieuenctid ac yn trefnu i'r sawl a'i cyflawnodd wneud yn iawn amdano neu ddefnyddio ffurfiau eraill ar iawndal lle bo hynny'n briodol. Byddwn hefyd yn cynorthwyo'r rhieni a'r gofalwyr.

Cyngor Pwysig

Pe byddai eich plentyn yn cael ei arestio neu ei holi (ei gyfweld yn wirfoddol) mewn cysylltiad â'i ymddygiad troseddol, byddai Cyfiawnder Ieuenctid Powys yn argymell yn gryf y dylech geisio cyngor cyfreithiwr, yn hytrach na'i fod yn cael ei gyfweld heb siarad â chyfreithiwr yn gyntaf.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Powys, gallwch gysylltu â ni yn ystod ein horiau swyddfa.

Mae'n swyddfeydd ar agor:

Dydd Llun – Dydd Iau 8.30 a.m. – 4.45 p.m.

Dydd Gwener 8.30 a.m. – 4.15 p.m.

Gallwch hefyd roi gwybod i ni beth yw eich barn am ein gwasanaethau trwy lenwi'n ffurflen adborth.

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
Prisiau galw