Dod o hyd i help a chyngor i'r teulu

Gall bywyd teuluol fod yn llawn straen ac mae angen help a chyngor ar bob un ohonom weithiau. Mae yna sawl ffordd y gallwn gynnig cymorth i chi a'ch teulu.

Gofal Plant a Chylchoedd Chwarae

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gynnig cyngor a gwybodaeth am ddim i chi ynghylch amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant a phobl ifanc 0-25 oed, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Plant ag Anableddau

 

Mae'r  Tîm Plant ag Anableddau'n cynnig cyngor a chymorth i blant ag anableddau a'u teuluoedd.

 

 

 

 

Rhieni a Chamddefnyddio Sylweddau

Mae'r Tîm Cymorth Integredig i'r Teulu (IFST) yn cynorthwyo teuluoedd bregus i newid pethau er lles eu plant. Os oes yna broblem camddefnyddio sylweddau yn effeithio ar allu'r rhieni i ofalu am eu plant, gall yr IFST gynnig help.

Teuluoedd yn Gyntaf


Mae Teuluoedd yn Gyntaf ym Mhowys yn darparu cymorth i deuluoedd â phlant sy'n wynebu anawsterau, gan ddarparu gwahanol fathau o gymorth i'r teulu cyfan, gan ddibynnu ar eich anghenion, trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Powys

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (YJS) Powys yn cynnig gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 10 a 17 oed sydd wedi ymddwyn yn droseddol.

Help i blant sydd angen cymorth

Beth yw Plentyn mewn Angen? Gall plentyn neu unigolyn ifanc gael ei ystyried yn Blentyn mewn Angen am sawl rheswm. Os ydych chi'n pryderu am eich plentyn, gallwch gysylltu â'ch swyddfa agosaf a thrafod eich pryderon.

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Cyngor ar fudd-daliadau – www.gov.uk

CAIS (gwasanaeth cymorth Cyffuriau ac Alcohol)

Powys Info Engine