Darganfod beth sy'n digwydd pan fydd plentyn yn cael ei dderbyn i ofal

Os ydym wedi dweud wrthych y gallai eich plentyn gael ei dderbyn i ofal, dyma beth mae'n rhaid i chi wybod. Mae ein Gweithwyr Cymdeithasol a/neu weithwyr proffesiynol eraill yn bryderus iawn nad oes rhywun yn gofalu am eich plentyn yn iawn, a'i fod mewn perygl. Maen nhw'n ystyried a fyddai'n ddoeth gofyn i'r llys a ddylai eich plentyn gael ei dderbyn i ofal (gofal maeth).

Y peth cyntaf fydd yn digwydd yw y byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Weithiwr Cymdeithasol dan y pennawd ‘llythyr cyn-achos’. Bydd y llythyr yn esbonio pam nad ydym ni ac/neu weithwyr proffesiynol eraill yn credu bod rhywun yn gofalu am eich plentyn yn iawn. Bydd hefyd yn dweud wrthych bod angen i chi ddod i gyfarfod i drafod y ffordd rydych yn gofalu am eich plentyn. Yn aml, bydd y llythyr yma'n cael ei anfon ar ôl i ni lunio cynllun i'ch plentyn gael ei gadw'n ddiogel a derbyn gofal da, ond rydym yn dal i bryderu nad yw'r cynllun yn gweithio'n ddigon da. Rhybudd terfynol i'r rhieni yw'r llythyr, ac os na dilynwch y cyfarwyddiadau, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r rhiant fynd i'r llys a gallai'r plentyn orfod derbyn gofal .

Bydd y llythyr yn gofyn i chi ddod i gyfarfod â ni, sef cyfarfod cyn-achos i drafod eich sefyllfa. Bydd y llythyr yn gofyn i chi ddod â chyfreithiwr gyda chi. Byddwn yn trafod sut y gallech chi newid y ffordd rydych chi'n gofalu am eich plentyn, a sut y gall Gweithwyr Cymdeithasol a phobl broffesiynol eich helpu chi i wneud hyn. Os ydych yn cytuno i newid pethau rhywfaint, yna bydd y rhain yn cael eu cofnodi mewn cytundeb ffurfiol y mae'n rhaid i ni i gyd ei ddilyn. Os nad ydych chi'n cytuno i gydweithio â ni, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i'r llys dderbyn eich plentyn i ofal.

Mae'n rhaid i chi gadw at unrhyw gytundeb y byddwch chi'n ei wneud yn y cyfarfod cyn-achos ac mae'n rhaid i ni gadw at unrhyw gytunde rydym ni wedi ei wneud gyda chi. Yna bydd gofyn i chi ddod i gyfarfod adolygu i sicrhau eich bod yn cadw at y cytundeb a bod eich plentyn yn parhau i fod yn ddiogel. Os nad yw'r cytundeb yn cael ei gadw, yna bydd angen i ni fyd â'r mater i'r llys a gofyn i'r barnwr symud eich plant.

Os nad ydych chi'n cadw at y cytundeb, neu os oes pryderon difrifol yn dal i fod, neu bryderon newydd wedi dod i'r amlwg, yna byddwn yn gwneud cais i'r llys i ddechrau achos gofal. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi fynd i'r llys - sawl gwaith, o bosibl, hyd nes y bydd y llys yn gwneud penderfyniad am ddyfodol eich plentyn. Dylai'r llys wneud ei benderfyniad cyn pen 26 wythnos.

Ar ddiwedd y broses, bydd un o'r pethau hyn yn digwydd:

Bydd eich plentyn yn aros gyda chi dan gytundeb newydd ynglyn â sut y byddwch yn gofalu amdano. Os ydych yn cadw at y cytundeb, dylai eich plentyn aros gyda chi. Os nad ydych yn cadw at y cytundeb, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i'r llys a gallai eich plentyn fynd i dderbyn gofal.

Neu

Bydd eich plentyn yn symud i mewn gyda chyfaill neu aelod o'r teulu. Gallai hynny fod am gyfnod byr i'ch helpu chi i wneud newidiadau yn eich bywyd, er mwyn i chi allu gofalu am eich plentyn yn well, neu fe allai fod yn sefyllfa barhaol.

Neu

Bydd eich plant yn mynd i dderbyn gofal. Os na allwch chi gytuno ar sut y byddwch yn newid y ffordd rydych chi'n gofalu am eich plentyn, ac nid oes cyfaill nac aelod addas o'r teulu ar gael, yna bydd y llys yn dweud wrthym am ddod o hyd i rywle i'ch plentyn fyw. Bydd hyn naill ai gyda Gofalwr maeth neu mewn cartref plant. Gallai hynny fod am amser hir, sawl mis o bosibl, hyd nes y bydd y llys yn penderfynu a all y plentyn fyw gyda chi, neu a oes angen iddo fyw gyda rhywun arall.

Neu

Os bydd eich plentyn yn mynd i dderbyn gofal, byddwn yn parhau i gydweithio â chi er mwyn i'ch plentyn allu dychwelyd, ond bydd adeg yn dod pan fydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad am ddyfodol eich plentyn. Os na all eich plentyn ddychwelyd atoch chi, y dewisiadau eraill sydd ar gael yw eu bod yn parhau i fyw mewn gofal maeth yn y tymor hir, neu'n cael eu mabwysiadu, yn aros gyda ffrind neu aelod arall o'r teulu dan Orchymyn Preswyliad neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig, neu'n byw mewn Cartref Plant.

'Derbyn Gofal'
Darganfod beth sy'n digwydd pan fydd eich plentyn yn 'derbyn gofal' gan y cyngor, beth yw gofal maeth, a beth allwch chi ei ddisgwyl gan y gwasanaeth.

Cyswllt

Prisiau galw