Cael help gyda dulliau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol

Delwedd o logo Sorted

Mae gan Bowys Gynllun Cerdyn Condom sy'n cael ei weinyddu gan y Gwasanaethau Ieuenctid, y Nyrsys Ysgol a sefydliadau ieuenctid eraill. Os ydych dan 25 oed ac angen cyngor arnoch ynglyn ag iechyd rhyw neu gondoms, darllenwch y wybodaeth isod.

 

Pa mor effeithiol yw condoms?

Mae condoms gwryw yn effeithiol 86% - 98% o’r amser i atal beichiogrwydd, cyn belled â’u bod yn cael eu rhoi ymlaen yn gywir, eu bod o fewn eu dyddiad, bod nod barcud neu farc CE arnynt a’u bod wedi cael eu storio’n gywir, a'u bod heb rwygo. Mae iddynt fantais ychwanegol sef eu bod yn dy ddiogelu yn erbyn heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

Beth ddylwn i wneud os bydd condom yn torri?

Mae dulliau atal cenhedlu brys ar gael i fenywod sydd wedi cael rhyw heb ddiogelwch.  Os bydd condom yn rhwygo neu'n dod i ffwrdd, dylet gael dull atal cenhedlu brys cyn gynted ag sy'n bosibl. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn galw dulliau atal cenhedlu brys yn bilsen bore wedyn, ond gellir ei chymryd hyd at 72 awr ar ôl cael rhyw heb ddiogelwch - er mae’n fwy effeithiol os cymerir hi’n fuan.  Hyd yn oed ar ôl 72 awr mae dewisiadau eraill ar gael a allai fod yn effeithiol hyd at 5 diwrnod ar ôl cael rhyw heb ddiogelwch, felly paid â gadael i amser dy atal rhag mynd i chwilio am help.

Mae tabledi atal cenhedlu brys ar gael o’r mannau canlynol:

  • Fferyllwyr Stryd Fawr / Fferyllfeydd 
  • Dy feddyg
  • Clinigau iechyd rhywiol

*Mae mathau eraill o atal cenhedlu brys ar ôl 72 awr ar gael o’r mannau hyn hefyd.

Mae Cerdyn-C yn caniatáu i bobl ifanc dan 25 oed i gael condoms am ddim o leoedd sy'n arddangos arwydd Cerdyn-C. Gallwch gael Cerdyn-C trwy fynd i dudalen gofrestru Cerdyn-C. Bydd y sawl sy'n rhoi'r cerdyn i chi yn dod o hyd i le distaw, preifat i gael sgwrs gyda chi am berthnasoedd, iechyd rhyw a sut i ddefnyddio condoms. Byddant yn fodlon ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych am eich perthnasoedd neu'ch iechyd rhywiol, ac yn rhoi manylion cysylltu rhywun sy'n gallu'ch helpu. Bydd hyn yn cymryd tua 20–30 munud.

 

Bydd rhif unigryw ar eich Cerdyn-C. Mae hwn yn ein helpu ni i gofnodi faint o bobl ifanc sy'n defnyddio'r cynllun. Pan fyddwch wedi derbyn Cerdyn-C byddwch yn gallu cael condoms trwy ddangos eich cerdyn unrhyw le yng Nghymru sy'n arddangos arwydd Cerdyn-C.

Os nad oes cerdyn gyda chi, neu os ydych wedi colli'r cerdyn, fyddwch chi ddim yn gallu cael unrhyw gondom nes i chi ailgofrestru neu ddod o hyd i'ch cerdyn.

Cliciwch ar yr ardaloedd isod i ehangu arnynt.

Llanfair Caereinion

Ty'r Ysgol, Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfair Caereinion, SY21 0HW Cyswllt 07817506033

Llanfyllin

Canolfan Ieuenctid a Chymuned,

Ffôn: 07817 175305 am sesiynau unigol.

Machynlleth

Canolfan Ieuenctid Machynlleth, Adain Ieuenctid, Green Fields, Machynlleth, SY20 8DR.

Ffôn 01654 702794 

Y Drenewydd

Canolfan Ieuenctid Y Drenewydd

Canolfan Ieuenctid Y Drenewydd, Lôn y Blanhigfa, Y Drenewydd, SY19 1LH.

Ffôn 01686 629808.

Y Trallwng

Canolfan Ieuenctid Y Trallwng, Howell Drive, Y Trallwng, SY21 7AT.

Ffôn 07866 807766 i wneud apwyntiad.

Aberhonddu

Canolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu, Powys LD3 9LG. Ffôn; 01874 622658.

Llanfair-ym-Muallt

Clwb Ieuenctid Llanfair-ym-Muallt, Canolfan Gymunedol Riverside, Heol y Castell, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BN. Ffôn; 07901900025.

Cryghywel

Canolfan Ieuenctid Crughywel, Ffordd Newydd, Crughywel NP8 1AY. Ffôn; 01873 810996.

Y Gelli Gandryll

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Y Gelli Gandryll,  Oxford Road, Y Gelli Gandryll, HR3 5BT. Ffôn; 01497 820771.

Llandrindod

Canolfan Ieuenctid Llandrindod, Ffordd Cadwallader, Llandrindod, LD1 6BJ. Ffôn; 01597 822909.

Diben Cynllun Cerdyn-C yw :

  • Cynnig cyngor iechyd rhyw
  • Darparu gwybodaeth am berthnasoedd â pharch a rhyw mwy diogel
  • Cynnig cyngor a chondoms os oes angen
  • Helpu i atal lledu STI (heintiau a drosglwyddir trwy ryw)
  • Helpu i leihau nifer y marched yn eu harddegau sy'n feichiog yn anfwriadol

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Tudalen Facebook Powys

NHS

Clirio