Polisi anabledd

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel 'nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hir-dymor ar allu rhywun i ymgymryd â gweithgareddau o ddydd i ddydd'. Mae'n cynnwys ystod o anawsterau a chyflyrau corfforol a meddyliol sy'n effeithio ar nifer o'r boblogaeth.

Ein nod yw sicrhau fod y gymuned, y gweithlu ac ymgeiswyr posibl am swyddi yn ymwybodol o'n ymrwymiad i sicrhau fod pobl sydd ag anableddau yn cael cyfle cyfartal o fewn y broses recriwtio, a bod gweithredu positif yn digwydd lle bod angen i gefnogi pobl sydd ag anableddau.

Anogir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau, a bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i weithio yn ôl anghenion pobl wrth iddynt gymryd rhan yn y broses recriwtio ac wrth gymryd swyddi. 

 

 

Mae gennym bum ymrwymiad, sef:

 1. Cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n cwrdd â meini prawf hanfodol swydd wag a'u hystyried yn ôl eu gallu.
 2. Gofyn i staff sydd ag anableddau, o leiaf unwaith y flwyddyn, beth y gellid ei wneud i sicrhau eu bod yn datblygu a defnyddio'u galluoedd yn y gwaith.
 3. Gwneud pob ymdrech, pan fydd gweithwyr yn dod yn anabl, i wneud yn siwr eu bod yn gallu aros yn eu gwaith.
 4. Gweithredu i wneud yn siwr fod gweithwyr allweddol yn datblygu ymwybyddiaeth o anabledd, er mwyn sicrhau fod ymrwymiad y Cyngor yn gweithio.
 5. Adolygu'r ymrwymiadau a'r hyn sydd wedi'i gyflawni bob blwyddyn, a chynllunio ffyrdd o'u gwella a rhoi gwybod i weithwyr am gynnydd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.


Mae'r ymrwymiadau hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer datblygu rhagor o arferion da o fewn y Cyngor.

Byddwn yn ceisio sicrhau arferion da yn y meysydd canlynol:

 • fod gweithwyr sydd ag anableddau yn cael eu derbyn gan yr holl staff;
 • fod y polisi recriwtio yn denu ymgeiswyr sydd ag anableddau;
 • fod gofynion y swydd yn cael eu hystyried yn hyblyg i alluogi unigolion sydd ag anableddau i'w chymryd;
 • nad yw'r drefn ddewis (e.e. ffurflenni cais a chyfweliadau) yn rhoi pobl ag anableddau dan anfantais annheg, a'u bod yn caniatau i bobl sydd ag anableddau i gael eu hystyried yn ôl eu gallu;
 • fod gweithwyr sydd ag anableddau yn cael help i setlo i'r gwaith a bod unrhyw anghenion o ganlyniad i'r anabledd yn cael eu harchwilio'n fanwl;
 • fod pobl sydd ag anableddau yn gwybod at bwy i fynd os bydd unrhyw anawsterau;
 • fod pobl sydd ag anableddau a'u cydweithwyr yn gwybod beth i'w wneud os bydd argyfwng;
 • fod pobl sydd ag anableddau yn cael eu hystyried am hyfforddiant a dyrchafiad yn ôl eu gallu;
 • fod camau'n cael eu cymryd i helpu pobl sydd ag anableddau i addasu i unrhyw amgylchiadau newydd;
 • fod cymorth ymarferol ac ariannol ar gael i addasu safleoedd ac offer, ac i gael offer arbennig.

Rydym eisiau gwneud yn siwr ein bod yn cwrdd ag anghenion ymgeiswyr sydd ag anableddau lle bynnag y mae hynny'n bosibl. Rhowch wybod i ni os byddai unrhyw un o'r canlynol yn ddefnyddiol:

 • Ffurflen gais print mawr;
 • Gwneud eich cais mewn ffordd wahanol (e.e. ar ffurf clywedol)
 • Cymorth i lenwi'r ffurflen gais


Wrth wneud cais am swydd, fe fyddem yn hoffi gwybod os oes angen unrhyw drefniadau pellach ar gyfer y cyfweliad (e.e. cyfieithu i Iaith Arwyddo neu fanylion mynediad i'r adeilad). Gellir trefnu ymweliad â'r gweithle cyn y cyfweliad i nodi unrhyw anghenion penodol sydd gennych. Bydd hyn yn ein caniatau i ystyried sut i gwrdd â'r gofynion. Gallwch roi'r manylion ar y ffurflen gais, mewn llythyr ar wahân, neu trwy gysylltu â'r adran dros y ffôn os cewch eich gwahodd i gyfweliad.