Ffurflenni cais am swydd

NEGES BWYSIG – DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Yn dilyn yr ymosodiad seiber diweddar, rydym wedi ymestyn dyddiad cau rhai o’n swyddi gwag oherwydd mae’n bosibl nad oedd rhai ymgeiswyr wedi gallu cyflwyno eu ceisiadau dros e-bost.  Nid yw’n effeithio ar geisiadau sy’n cyrraedd ar-lein.

Llenwch geisiadau ar-lein os yw’n bosibl.  Bydd angen un ai postio ceisiadau papur neu eu cyflwyno â llaw i Neuadd y Sir, Llandrindod.

Rydym yn gweithio’n agos â’n cydweithwyr yn yr Adran TG ac fe wnawn ddiweddaru’r neges hon pan ddaw mwy o wybodaeth i law.

Os hoffech gael gair gydag aelod o’r Tîm Recriwtio, ffoniwch 01597 826409.

Diolch am eich amynedd a’ch cydweithrediad.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ymgeisio am swydd a llenwi ffurflen gais ar-lein.  Neu efallai y byddai'n well gennych lawr lwytho ffurflen gais i'w hanfon yn y post neu dros e-bost atom.

Llenwi eich Ffurflen Gais

Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i'ch helpu chi  gyda'r broses o wneud cais, a hynny'n gyfrinachol - er enghraifft eistedd gyda chi ac ysgrifennu'r atebion ar y ffurflen ar eich rhan. Ni fydd hyn o anfantais i chi yn y broses ddewis. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon os ydych angen rhagor o wybodaeth neu gymorth i lenwi eich ffurflen gais, neu i gymryd rhan yn y broses ddewis.

Gwybodaeth bwysig am ein ffurflenni cais

Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio'r ffurflen gywir ar gyfer eich cais. Bydd y swydd ddisgrifiad a'r manylion personol ar gyfer y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani yn cynnwys gwybodaeth o ran a yw'r swydd angen archwiliad DBS ai peidio.

Os nad ydych yn siwr pa ffurflen i'w defnyddio, cysylltwch â'r tîm recriwtio.

Llenwi eich Ffurflen Gais

Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i'ch helpu chi  gyda'r broses o wneud cais, a hynny'n gyfrinachol - er enghraifft eistedd gyda chi ac ysgrifennu'r atebion ar y ffurflen ar eich rhan. Ni fydd hyn o anfantais i chi yn y broses ddewis. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon os ydych angen rhagor o wybodaeth neu gymorth i lenwi eich ffurflen gais, neu i gymryd rhan yn y broses ddewis.

Cyn i chi ddechrau llenwi'r ffurflen gais, darllenwch trwy'r Swydd Ddisgrifiad a'r Manylion Personol. Mae'r gofynion wedi'u rhannu i ddau gategori;

• Meini prawf hanfodol - dyma'r nodweddion hanfodol i'r swydd. Ni fydd ymgeisydd sydd heb bob un ohonynt yn cael ei roi ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

• Meini prawf dymunol - gellir eu defnyddio i ddewis rhwng dau neu fwy o ymgeiswyr da.

Cofiwch mai'r ffurflen gais yw eich pwynt cyswllt cyntaf â Chyngor Sir Powys, ac felly mae'n hanfodol eich bod yn rhoi argraff dda. Bydd y Rheolwr Recriwtio'n tynnu rhestr fer o'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi, ac felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi gwybodaeth sydd mor llawn ag sy'n bosibl. Os bydd unrhyw fylchau yn eich cais e.e. swyddi blaenorol, byddwch yn cael eich holi ar hyn os cewch wahoddiad i gyfweliad.

Pecyn gwybodaeth i'r ymgeisydd

Clirio