Diogelu

Mae Cyngor Sir Powys yn rhannu ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed. Wrth wraidd yr ymrwymiad hwn yw prosesau a threfniadau cadarn sy'n ceisio gwneud yn fawr o gyfleoedd, lleihau'r peryglon a pharhau i hyrwyddo diwylliant sy'n annog ethos o ddiogelu ymhlith y gweithlu.

Mae'r swydd rydych chi'n gwneud cais amdani yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed, a byddwch yn destun proses recriwtio mwy diogel Cyngor Sir Powys.

Fetio Cyn Cyflogi

Fel rhan o'i brosesau recriwtio a dethol mwy diogel, mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu trefniadau llym wrth fetio cyn cyflogi. Bydd rhaid i bob ymgeisydd gael yr archwiliadau isod.

Datganiad o Gollfarnau Blaenorol

Oherwydd natur y gwaith dan sylw, mae'r swydd rydych yn gwneud cais amdani yn destun Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 Gorchymyn (Eithriadau) 1975 (fel y'i diwygiwyd yn 2013). Mae hyn yn eithrio rhai gweithgareddau sydd wedi'u rheoleiddio (h.y. gwaith gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion diamddiffyn) o'r Ddeddf hon, ac felly bydd angen i unigolion sydd am weithio gyda'r grwpiau hyn fod yn destun Archwiliad Datgelu a Gwahardd Uwch ymhlith eraill.

Mae'r canllawiau ar archwiliadau DBS ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref - www.gov.uk/government/publications/dbs-filtering-guidance

Cyngor Sir Powys Polisi ar recriwtio cyn-droseddwyr

Archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac archwiliad rhestrau gwaharddedig Plant a/neu Oedolion

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus sydd am weithio â phlant a/neu bobl ifanc angen Archwiliad DBS Uwch; bydd hyn yn cynnwys archwiliad yn erbyn rhestrau gwaharddedig ar gyfer plant a/neu oedolion lle bo hynny'n briodol.

Os nad yw ymgeisydd fel arfer yn byw yn y Deyrnas Gyfunol neu wedi bod yn byw y tu allan i'r Deyrnas Gyfunol am dros 6 mis, byddwn yn cynnal archwiliad heddlu ychwanegol gyda'r wlad yr ydych yn byw ynddi fel arfer, neu'r wlad fwyaf diweddar.

Cymwysterau

Os oes angen cymhwyster penodol ar gyfer y swydd dan sylw, bydd angen i'r ymgeisydd ddod â'r dystysgrif wreiddiol i'r cyfweliad (ac un copi i'n cofnodion ni). Os nad yw'r dystysgrif wreiddiol ar gael, rhaid i'r corff cyflwyno ddarparu copi ardystiedig o'r ddogfen.

Cofrestru â Chorff Proffesiynol

Os oes angen cofrestru â chorff proffesiynol ar gyfer y swydd dan sylw, bydd angen i'r ymgeisydd ddod â'r dystysgrif wreiddiol i'r cyfweliad (ac un copi i'n cofnodion ni). Os nad yw'r dystysgrif wreiddiol ar gael, rhaid i'r corff cyhoeddi ddarparu copi ardystiedig o'r ddogfen.

Bydd Cyngor Sir Powys yn cadarnhau gyda'r corff proffesiynol perthnasol bod yr ymgeisydd wedi cofrestru neu'n aelod.

Geirdaon

Rhaid i ymgeiswyr roi enwau o leiaf dau ganolwr, a rhaid i un ohonynt fod yn gyflogwr mwyaf diweddar. Os yw'r swydd ym maes Gofal Cymdeithasol neu mewn ysgol ac nad oedd eich cyflogwr diwethaf o fewn lleoliad gofal/ysgol, rhaid cael un geirda o'ch swydd ddiweddaraf mewn lleoliad gofal neu ysgol.

Os ydych chi'n gwneud cais am swydd o fewn lleoliad preswyl, rhaid i chi roi enwau tri chanolwr, a rhaid i un ohonynt fod yn gyflogwr mwyaf diweddar. Os nad oedd eich cyflogwr diwethaf o fewn lleoliad gofal, rhaid cael un geirda o'ch swydd ddiweddaraf mewn lleoliad gofal.

Os ydych chi'n gwneud cais am swydd o fewn Gwasanaeth Gofal yn y Cartref, rhaid i chi roi enwau dau ganolwr. Os ydych chi wedi newid cyflogwyr o fewn lleoliad gofal dros y bum mlynedd ddiwethaf, rhaid i chi roi manylion pob cyflogwr fel canolwyr. Os nad oedd eich cyflogwr diwethaf o fewn lleoliad gofal, rhaid cael un geirda o'ch swydd ddiweddaraf mewn lleoliad gofal.

Os mai gwaith gwirfoddol yn unig rydych chi wedi'i wneud gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed, dylech ddefnyddio'r mudiad gwirfoddol fel canolwr.

Os nad ydych chi wedi gweithio o'r blaen gydag un ai plant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed, rhaid i chi gyflwyno geirda cymeriad gan rywun sy'n gallu cadarnhau eich bod yn gymwys i weithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed. Fel arfer byddai hyn yn rhywun mewn awdurdod e.e. darlithydd, meddyg neu arweinydd cymunedol. Sylwch y bydd geirdaon cymeriad yn cael eu derbyn fel arfer fel atodiad i eirda cyflogwr.

Yn ogystal, bydd Cyngor Sir Powys yn gofyn am eirdaon gan sefydliadau addysgol ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd heb swyddi blaenorol.

Ni fyddwn mewn unrhyw amgylchiadau'n derbyn Geirdaon Agored (h.y. wedi'u cyfeirio at 'bwy bynnag a fynno wybod'.

Os ydych ar y rhestr fer ar gyfer swydd mewn ysgol, byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr cyn dyddiad y cyfweliad.

Ac eithrio swyddi ysgolion, bydd Cyngor Sir Powys yn cysylltu â'r canolwyr ar ôl y cyfweliad os byddwch wedi cael cynnig y swydd.

Cymhwyster i Weithio yn y DU

Mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wirio tystiolaeth ddogfennol er mwyn cadarnhau bod gan unrhyw weithwyr posibl yr hawl i weithio yn y DG.

Asesiad Meddygol

Bydd unrhyw gynnig swydd yn amodol ar ganlyniad boddhaol i'n gweithdrefn asesiad meddygol.

Rhybudd Pwysig i bob ymgeisydd

Bydd unrhyw gynnig o swydd yn amodol ar ganlyniadau boddhaol i'r holl wiriadau angenrheidiol cyn cyflogi.