Broses o wneud cais am swydd

I roi'r un cyfleoedd i bob ymgeisydd i wneud cais, rydym angen i bawb lenwi  ffurflen gais. Fodd bynnag, gallwch atodi CV fel rhan o'ch gwybodaeth ategol.

Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi eich enw ar yr holl wybodaeth ategol.

Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i’ch helpu chi yn y broses ymgeisio a hynny’n gyfrinachol – er enghraifft, eistedd gyda chi ac ysgrifennu eich atebion ar y ffurflen i chi.  Ni fyddwch dan unrhyw anfantais yn y broses ddethol.  Os hoffech ragor o wybodaeth neu gymorth i lenwi eich ffurflen gais, neu i gymryd rhan yn y broses ddethol, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio.

Mae’r ffurflen gais hefyd ar gael fel copi caled dwyieithog; gellir ei hanfon trwy’r post ar e-bost neu ffacs. I ofyn am gopi caled o’r ffurflen gais, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio.

Llenwi eich Ffurflen Gais

a)    Cyn i chi ddechrau llenwi’r ffurflen gais, darllenwch trwy’r Swydd Ddisgrifiad a’r Manylion Personol. Mae’r gofynion wedi’u rhannu i ddau gategori;

 • Meini prawf hanfodol – dyma’r nodweddion hanfodol i’r swydd. Ni fydd ymgeisydd sydd heb bob un ohonynt yn cael ei roi ar y rhestr fer ac yn cael cyfweliad.
 • Meini prawf dymunol – gellir eu defnyddio i ddewis rhwng dau neu fwy o ymgeiswyr da.

b)    Cofiwch mai’r ffurflen gais yw eich pwynt cyswllt cyntaf â Chyngor Sir Powys, ac felly mae’n hanfodol eich bod yn rhoi argraff dda. Bydd y Rheolwr Recriwtio’n tynnu rhestr fer o’r wybodaeth rydych wedi’i rhoi, ac felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi gwybodaeth sydd mor llawn ag sy’n bosibl. Os bydd unrhyw fylchau yn eich cais e.e. swyddi blaenorol, byddwch yn cael cwestiynau ar hyn os cewch wahoddiad i gyfweliad fel rhan o Bolisi Recriwtio Diogel Cyngor Sir Powys.

c)    Nid yw Cyngor Sir Powys yn derbyn C.V. yn hytrach na ffurflen gais, ond gallwch gynnwys C.V. gyda’r ffurflen gais wedi’i llenwi. Dim ond un atodiad y gallwn ei dderbyn, felly copïwch a phastiwch fwy nag un ddogfen i mewn i un os oes angen.

d)    I’n helpu i brosesu eich ffurflen gais, defnyddiwch inc du os byddwch yn ei llenwi â llaw.

e)    Os byddwch yn gwneud cais ar-lein, peidiwch â defnyddio botwm ‘yn ôl/back’ eich porwr, gan y gallai hynny achosi problemau gyda’ch cais. Defnyddiwch y botwm ‘blaenorol neu yn ôl’ sydd ar waelod pob tudalen i fynd i dudalennau blaenorol.

f)     Nid yw Cyngor Sir Powys yn derbyn ceisiadau hwyr; gwnewch yn si?r eich bod yn caniatáu digon o amser i’r gwasanaeth post ddod â’ch ffurflen gais i ni, gan na fydd Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am ffurflenni hwyr neu rai sydd heb ein cyrraedd.

g)    Sylwch pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein, y bydd pob swydd yn cau am 9 p.m.ar y dyddiad cau.  Bydd y swydd yn diflannu’n awtomatig o’r wefan ar ôl y dyddiad cau ac ni fydd ar gael i ymgeiswyr wneud cais amdani.

Sylwer:  mae’r system yn cau ar gyfnodau rheolaidd er mwyn creu copi wrth gefn o’r system.  Bydd manylion yr amseroedd ar gael ar y Dudalen Hafan Recriwtio.  Yn ystod yr amseroedd hyn ni fyddwch yn gallu llenwi eich ffurflen gais.

h)   Os ydych wedi gwneud cais am swydd ar-lein, byddwch yn derbyn e-bost cydnabod yn diolch i chi am eich cais. Os na fyddwch yn derbyn yr e-bost, gwnewch yn si?r eich bod wedi llenwi’r holl feysydd gorfodol ar y ffurflen cyn ei hanfon eto a gwnewch yn si?r nad yw’r e-bost yn eich hidlydd sbam.  Os byddwch dal heb dderbyn yr e-bost cydnabod, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio oherwydd gallai hyn olygu nad yw eich cais wedi cael ei gyflwyno.

Nid yw Cyngor Sir Powys yn cydnabod derbyn ffurflenni cais a dderbynnir trwy law, trwy’r post na ffacs. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 21 diwrnod i’r dyddiad cau, gallwch gymryd na fu eich cais yn llwyddiannus.

Manylion Personol

 • Nodwch eich holl enwau blaen a chyfenwau presennol a blaenorol.
 • Rhowch eich cyfeiriad presennol. Os oes gennych fwy nag un cyfeiriad, nodwch pa un yw eich cyfeiriad postio.

Manylion Cyswllt

 • Llenwch yr adran hon mor llawn ag sy’n bosibl, oherwydd efallai y byddwn am gysylltu â chi yngl?n â’ch cais neu i drefnu cyfweliad.  Weithiau bydd cyfweliadau’n cael eu trefnu ar fyr rybudd a bydd angen i ni gysylltu â chi i drefnu amser y cyfweliad.

Cofrestriadau

 • Mae cofrestru fel rheol yn ymwneud â nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, athrawon ac ati. Os nad yw’r adran yn berthnasol i chi, ewch ymlaen i’r dudalen nesaf.
 • Edrychwch hefyd ar y wybodaeth ‘Recriwtio Diogel – Gwybodaeth i Ymgeiswyr’ sydd wedi’i hamgáu.

Addysg

 • Rhowch restr lawn o’ch holl gymwysterau. Bydd gofyn i chi ddangos dogfennau gwreiddiol mewn cyfweliad, ni fyddwn yn derbyn copïau.
 • Wrth gyflwyno cais ar-lein, os nad yw eich pwnc chi ar y rhestr, dylech ei gynnwys fel rhan o’r wybodaeth atodol

Gwybodaeth Atodol

 • Nodwch os ydych yn perthyn i unrhyw Gynghorydd neu Uwch Swyddog Cyngor Sir Powys.

Cymhwyster i weithio yn y DG

 • Byddwn yn gofyn i chi yn ystod y cyfweliad i gadarnhau eich bod chi’n gymwys i weithio yn y DG.

Gwybodaeth Diogelu

 • Edrychwch ar y wybodaeth ‘Recriwtio Diogel – Gwybodaeth i Ymgeiswyr’ sydd wedi’i hamgáu.

Geirdaon Personol

 • Edrychwch ar y wybodaeth ‘Recriwtio Diogel – Gwybodaeth i Ymgeiswyr’ sydd wedi’i hamgáu.

Hanes Cyflogaeth

 • Os ydych yn gwneud cais ar-lein, rhestrwch yn nhrefn dyddiadau o’ch swydd gyntaf ar ôl gorffen addysg lawn amser.
 • Os ydych yn gwneud cais copi caled, rhestrwch gan ddechrau â’r swydd ddiweddaraf.
 • Gwnewch yn si?r eich bod yn rhoi manylion am unrhyw fwlch mewn cyflogaeth h.y. ar gyfer magu teulu, gofalu am berthynas, blynyddoedd allan. Dylech hefyd gynnwys unrhyw waith gwirfoddol, yn enwedig os nad ydych wedi bod mewn gwaith cyflogedig.

Mae hwn yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw swyddi sydd angen gwiriad y DBS neu swyddi â mynediad i PSN (bydd swydd-ddisgrifiad/manylion personol y swydd rydych chi’n mynd amdani’n cynnwys yr holl wybodaeth).

 • Os ydych wedi gadael ysgol neu goleg yn ddiweddar, a heb gael swydd lawn amser, dylech gynnwys manylion unrhyw waith penwythnos, gwyliau neu wirfoddol.

*Os oes gennych unrhyw fylchau yn eich cyflogaeth byddwn yn gofyn cwestiynau i chi am hyn yn eich cyfweliad.

Gwybodaeth Atodol

 • Dyma gyfle i chi hyrwyddo eich hun a rhoi tystiolaeth eich bod yn cyfateb i feini prawf Manylion Personol y swydd rydych yn gwneud cais amdani.
 • Wrth lenwi’r adran hon, rhaid i chi nodi sut rydych yn cwrdd â phob un o’r meini prawf a nodir yn y manylion personol yn eu tro, a rhoi enghreifftiau a dangos sut rydych yn teimlo rydych yn cwrdd â gofynion y swydd.
 • Os ydych yn gwneud cais ar-lein, awgrymwn eich bod yn teipio eich datganiad mewn dogfen word a’i harbed cyn ei chopïo a’i phastio i’r adran hon neu gallwch ei hatodi fel dogfen yn yr adran atodi dogfen.
 • Unwaith eto, os ydych yn gwneud cais ar-lein, yn yr adran hon, gallwch lwytho unrhyw ddogfennau rydych yn dymuno i gefnogi eich cais. Sylwch mai dim ond un eitem y gallwch ei llwytho, felly efallai y byddwch am gyfuno dogfennau i wneud hyn.  Dylech gynnwys eich enw a chyfeirnod y swydd rydych yn gwneud cais amdani yn enw’r ffeil rydych yn ei hatodi.
 • Ni fydd C.V. yn cael ei derbyn yn lle’r datganiad hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol am yr Ymgeisydd

 •  Atebwch yr holl gwestiynau yn yr adran hon.
 • Bydd Cyngor Sir Powys yn gohebu â chi yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac mae’n bwysig eich bod yn nodi ym mha iaith rydych am dderbyn gohebiaeth ar eich ffurflen gais
 • Nodwch hefyd os ydych yn siarad unrhyw iaith arall, neu os oes gennych sgiliau iaith arwyddion.
 • Nodwch lle weloch chi’r swydd yn cael ei hysbysebu.

Datganiadau

 • Geirdaon – trwy ddewis ‘ydw’ ar-lein neu lofnodi eich ffurflen, byddwch yn rhoi caniatâd i ni ofyn a derbyn geirdaon trwy systemau e-bost anniogel a heb eu hamgryptio.
 • Caniatâd – Trwy ddewis ydw ar-lein neu arwyddo eich ffurflen, byddwch yn rhoi caniatâd i’r archwiliadau gael eu cynnal fel y nodir.

Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd.

 • Gwnewch yn si?r eich bod wedi darllen a deall y datganiad sy’n nodi y bydd rhoi gwybodaeth ffug yn ymwneud â’ch cais yn golygu na fyddwch yn gymwys i’ch penodi neu y byddwch yn cael eich diswyddo os byddwn yn darganfod hyn ar ôl eich penodi. Trwy arwyddo’r datganiad neu ddewis y botwm Gwneud Cais ar-lein, byddwch yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddwyd gennych yn gywir.

Monitro Cyfle Cyfartal

 • Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i hyrwyddo Cyfle Cyfartal, wrth ddarparu gwasanaethau ac fel cyflogwr.
 • Er mwyn i ni fonitro a sicrhau llwyddiant ein Polisi Cyfle Cyfartal, gofynnir i chi ateb yr holl gwestiynau ar y dudalen.
 • Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac ond yn cael ei defnyddio gan y Tîm Recriwtio i fonitro pa mor effeithiol yw ein Polisïau Cyfle Cyfartal.

Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rhoi i’r panel tynnu rhestr fer na’r panel cyfweld.

Ar ôl y dyddiad cau ar gyfer y swydd, bydd y Rheolwr Recriwtio yn tynnu rhestr fer o’r ymgeiswyr sydd i gael eu cyfweld ar y dyddiad creu rhestr fer.

Ymgeiswyr ar-lein

 • Os gwnaethoch gyflwyno eich cais ar-lein byddwch yn derbyn eich gohebiaeth drwy e-bost.  Bydd hyn yn cynnwys manylion am sut i drefnu amser ar gyfer eich cyfweliad.
 • Bydd ymgeiswyr sydd wedi ymgeisio ar-lein yn cael gwybod drwy e-bost hefyd os ydynt yn aflwyddiannus.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn edrych ar eich e-bost yn gyson a hefyd eich hidlydd sbam os ydych yn defnyddio un.

Ceisiadau Papur

 • Byddwn yn ysgrifennu at ymgeiswyr sydd wedi llenwi ffurflen gais papur os byddant yn cael gwahoddiad am gyfweliad.
 • Ni fyddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr aflwyddiannus – os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 21 diwrnod o’r dyddiad cau, dylech gymryd nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Gall ein tudalen am Swyddfeydd y Cyngor a'u lleoliadau fod yn ddefnyddiol.

Os byddwch yn hwyr yn cyrraedd cyfweliad am unrhyw reswm, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio cyn gynted ag sy'n bosibl.

Beth os nad yw dyddiad / amser  y cyfweliad yn gyfleus?

Cysylltwch â’r Tîm Recriwtio os na allwch ddod i'r cyfweliad.  Cadeirydd y panel cyfweld fydd yn penderfynu os gellir aildrefnu’r cyfweliad ai peidio.  Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd hyn yn bosibl.  Mae dyddiad y cyfweliad fel rheol yn cael ei gyhoeddi ar y Swydd Ddisgrifiad / Manylion Personol er mwyn i chi allu gwneud trefniadau ar gyfer hyn os ydych ar y rhestr fer.

Yn y cyfweliad

Fel arfer, bydd yna ddau neu dri o bobl ar y panel cyfweld.  Bydd un, sef  y Cadeirydd yn rhoi amlinelliad byr o drefniadau'r cyfweliad.  Gan amlaf bydd pob aelod o’r panel yn gofyn ychydig o gwestiynau'r un, efallai byddant yn gofyn i chi ychwanegu rhagor at eich ateb os ydynt yn teimlo bod angen.

Efallai bydd gofyn i chi roi cyflwyniad byr neu sefyll prawf.  Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch yn cael y manylion ar gyfer y rhain o flaen llaw er mwyn rhoi amser i chi baratoi.

Pryd fyddaf yn clywed canlyniad fy nghyfweliad?

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ar yr un diwrnod â’r cyfweliad ond nid yw hyn bob amser yn bosibl.  Os nad ydych wedi clywed o fewn 5 diwrnod gwaith o’ch cyfweliad, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth.

A allaf gael adborth o fy nghyfweliad?

Cysylltwch â’r Tîm Recriwtio i gael adborth o'ch cyfweliad. Byddant yn rhoi manylion cyswllt Cadeirydd y panel cyfweld i chi, fydd yn gallu'ch cynorthwyo.

 

 

Image of people doing jobs