Cwynion cyffredinol

Os ydych yn anfodlon â'r Cyngor mae'n bwysig i ni ein bod yn clywed am yr hyn sy'n achosi problem cyn gynted â phosibl.  Ein nod yw datrys problemau mor gyflym ac mor effeithiol â phosibl.  Gorau po gyntaf y caiff unrhyw gwynion eu datrys.

Check first:

Ydy'ch cwyn yn ymwneud ag un o'r rhain:

Ysgolion

Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynghorwyr

Diogelu Data

Hawlio

Neu a ydych chi am wneud sylw yn lle?

Ein Trefniadau ar gyfer cwynion

Cam 1,

Rhowch gyfle i ni gywiro pethau. Rhowch yr holl fanylion i ni er mwyn i ni allu cysylltu â'r rheolwyr gwasanaeth i ddod o hyd i ateb. Os nad yw'n bosibl datrys y mater ar unwaith byddwn yn ei gydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith. Nod y gwasanaeth yw rhoi ateb llawn i chi o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cwyn.

Cam 2,

Os nad ydych yn hapus gyda'r canlyniad sy'n cael ei gynnig yng ngham 1, byddwn yn sicrhau ei fod yn cael ei ystyried gan uwch swyddog yn y gwasanaeth dan sylw, neu'r Swyddog Cwynion Corfforaethol. Yna byddwch yn derbyn ateb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Polisi cwynion corfforaethol Cyngor Sir Powys

Defnyddio'r ffurflen gwynion

 1. Llenwch y ffurflen isod gan roi manylion clir am eich cwynion
 2. Cliciwch y botwm 'Rhagweld y ffurflen hon'
 3. Gallwch nawr edrych ar y ffurflen ry'ch chi wedi'i llenwi cyn i chi ei hanfon.  Sgroliwch lawr i waelod y ffurflen a chliciwch 'Cadarnhau' i'w hanfon atom. OS ydych angen gwneud newidiadau cliciwch 'Yn ol i'r ffurflen'

Ffurflen Gwyno

 1. Lle mae cwyn yn cael ei wneud yn erbyn swyddog(ion), fe fyddai fel arfer yn anymarferol i archwilio'r gwyn yn llwyr heb i'r swyddog(ion) fod yn ymwybodol o bwy ydych chi a natur eich cwyn: Os nad ydych am unrhyw reswm eisiau i'r swyddog(ion) wybod pwy ydych chi, nodwch hyn trwy wirio'r blwch isod

 

Mae pob cwestiwn yn ddewisol. Dylech adael unrhyw gwestiwn nad ydych am ei ateb yn wag.

 

 

 1. Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 2. Mae pob cwestiwn yn ddewisol. Dylech adael unrhyw gwestiwn nad ydych am ei ateb yn wag. Bydd yr holl wybodaeth a roddwch yma i ni yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol, ac, ond yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno data ar gyfer dadansoddiadau ystadegol ac adrodd ar hynny.
 3. Beth yw eich cenedl?
 4. Beth yw eich oedran?
 5. 3. Anabledd
 6. A ydych chi'n dioddef o unrhyw gyflyrrau, tostrwydd neu nam corfforol neu feddyliol sy'n para, neu disgwylir i bara 12 mis neu ragor?
 7. Os ydych wedi ateb ‘Ydw’ uchod - A yw eich cyflwr, tostrwydd neu nam yn lleihau eich gallu i wneud gweithgareddau o ddydd i ddydd?
 8. A ydych chi'n dioddef o unrhyw gyflyrrau iechyd, tostrwydd neu nam sy'n effeithio arnoch yn y meysydd canlynol? Dewiswch BOB un sy'n berthnasol;
 9. 4. Beichiogrwydd a Mamolaeth OS YDYCH CHI'N FENYW:
 10. A ydych chi'n feichiog, neu a ydych wedi rhoi genedigaeth o fewn y 26 wythnos diwethaf?
 11. 5. Iaith
 12. Beth yw eich prif iaith?
 13. A ydych chi'n deall, siarad, darllen neu'n ysgrifennu Cymraeg? - Dewiswch BOB UN sy'n berthnasol
 14. 6. Hunaniaeth Genedlaethol
 15. Sut y byddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol? Dewiswch BOB UN sy'n berthnasol.
 16. 7. Ethnigrwydd
 17. Beth yw eich grwp ethnig? Dewiswch DIM OND UN o'r 18 dewis isod sy'n disgrifio orau eich grwp ethnig neu gefndir.
 18. Gwyn
 19. Grwpiau ethnig Cymysg/Amrywiol
 20. Asiaidd/Asiaidd Prydeinig
 21. Du / Affricanaidd / Caribiaidd / Prydeinig
 22. Grwp Ethnig Arall
 23. 8. Hunaniaeth Rywiol OS YDYCH YN 16 OED NEU'N HYN:
 24. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau sut yr ydych chi'n meddwl amdano'ch hunain?
 25. 9. Statws priodasol neu Bartneriaeth Sifil un-rhyw OS YDYCH YN 16 OED NEU HYN:
 26. Beth yw eich statws priodasol neu bartneriaeth sifil un-rhyw presennol?