Gwybodaeth am etholiadau sydd ar y gorwel

Rhanbarth Etholaeth YSGIR ar gyfer Cynghorydd Sir

Ar 22 Mehefin bydd cymuned Ysgir yn pleidleisio am eu Cynghorydd Sir

Datganiad o’r unigolion a enwebwyd

Cynhelir yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin 2017.

Ar 4 Mai 2017, bydd etholiadau’n cael eu cynnal ar gyfer Cyngor Sir Powys a’ch Cyngor Cymuned lleol.

Bydd y rhybudd o Etholiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Mawrth 2017 a bydd enwebiadau'n cael eu derbyn o'r 20 Mawrth tan 4pm ar 4 Ebrill 2017.

I ofyn am becyn enwebu neu i wneud apwyntiad i gyflwyno un, cysylltwch â'r swyddfa etholiadau.

Datganiad o Bersonau a Enwebwyd (Cynghorau Cymuned)

Rhybudd o Etholiad (Cynghorwyr Cymuned) 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod neu am y broses etholiadol, dylech gysylltu â’r Swyddfa Etholiadau.

 

CYRSIAU CYNEFINO'R PWYLLGORAU

Wedi penodiad ar Bwyllgor yn y Cyfarfod Blynyddol, RHAID i Aelod fynychu Cwrs Cynefino perthnasol y Pwyllgor. Bydd peidio â mynychu yn golygu na all yr Aelod gymryd rhan yng nghwaith y Pwyllgor.PWYLLGOR CYNLLUNIO, TRWYDDEDU TACSIS A HAWLIAU TRAMWY

25 Mai, 2017
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Cynllunio - Cynllunio ar gyfer Cynghorwyr/Cynllun Datblygu Lleol, rôl y Cynghorydd a'r Protocol Cynllunio
18 Gorffennaf 2017
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Trwyddedu - y gyfraith mewn perthynas â thrwyddedu tacsis a thrwyddedau eraill megis safleoedd carafanau, metel sgrap ac ati.
Dyddiad i'w gytuno Hawliau Tramwy - hawliau tramwy, lawntiau pentrefi a cheisiadau tir cominPWYLLGOR DEDDF TRWYDDEDU 2003

4 Gorffennaf, 2017
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Trwyddedu – y gyfraith yn ymwneud â thrwyddedu alcoholPWYLLGORAU CRAFFU A'R PWYLLGOR ARCHWILIO

8 Mehefin, 2017
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Materion craffuPWYLLGOR CYFLOGAETH AC APELIADAU

21 Mehefin, 2017
10.00 a.m. – 1.00 p.m.
Materion cyflogi ac apeliadau eraillPWYLLGOR ARCHWILIO

21 Mehefin, 2017
2.00 p.m. – 4.00 p.m.
Archwilio - materion ariannolPANEL PENSIYNAU A BUDDSODDIADAU

30 Mehefin, 2017
10.00 a.m. – 1.00 p.m.
Pensiynau a BuddsoddiadauPWYLLGOR SAFONAU

28 Mehefin, 2017
10.00 a.m. – 1.00 p.m.
Hyfforddiant gan gynnwys ystyried goddefebau, gwrandawiadau apêl a chyfeiriadau o ran y Cod YmddygiadCADEIRYDDION PWYLLGORAU

19 Mehefin, 2017
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Sgiliau cadeirio a defnyddio'r offer yn y Siambr ar gyfer rheoli cyfarfodydd

Beth mae cynghorwyr sir yn ei wneud?

Mae cynghorwyr yn cynrychioli pobl Powys ac yn atebol yn ddemocrataidd i drigolion yn eu wardiau. Cymuned gyfan Powys yw eu prif ddyletswydd, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig tuag at eu hetholwyr, gan gynnwys y sawl na wnaeth bleidleisio.
Darllen mwy 

A fyddaf yn cael fy nhalu fel cynghorydd sir?

Mae pob cynghorydd yn cael lwfans sylfaenol, a delir mewn rhandaliadau misol. Gall cynghorwyr hawlio costau teithio hefyd, ac mewn rhai achosion, gallant hawlio costau cynhaliaeth oherwydd iddynt fynychu digwyddiadau cymeradwy. Os bydd cynghorwyr yn derbyn dyletswyddau penodol, mae'n bosibl y byddant yn derbyn lwfans cyfrifoldeb arbennig hefyd.
Darllen mwy 

 

 

Clirio