Cais i bleidleisio drwy'r post

Os ydych wedi anfon cais i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy ar e-bost at electoral.services@powys.gov.uk ers hanner nos, nos Iau, bydd eich cais wedi’i ddileu.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau drwy’r post yw 5 pm, 23 Mai.  Byddem yn awgrymu eich bod yn anfon cais arall, un ai drwy’r post (ar y cyfeiriad isod) neu ffacsio eich ffurflen gais i 01597 826220.)  Byddem hefyd yn awgrymu eich bod yn mynd i’r wefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn gyson am y wybodaeth ddiweddaraf.

Y diweddaraf am yr ymosodiad seiber

O ddydd Mawrth, 16 Mai mae trigolion Powys sydd am gyflwyno cais i bleidleisio drwy’r post yn gallu ddefnyddio ffurflen ar-lein. I wneud hyn ewch i: http://www.powys.gov.uk/en/elections/apply-to-vote-by-post/.

Dewiswch y ddolen “Anfonwch Gais i Bleidleisio drwy’r Post yma” sydd yn y blwch llwyd ar y tudalen gwe hwnnw.

Mae’r Cyngor wedi creu’r ffurflen hon oherwydd nid ydym yn gallu derbyn negeseuon e-bost oddi wrth neb y tu allan i’n rhwydwaith. Mae hyn oherwydd bod Gwasanaethau Gwybodeg Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru (sy’n darparu ein system e-bost) wedi gosod cyfyngiadau i’n gwarchod ymlaen llaw rhag mwy o ymosodiadau seiber.

image of an envelope

Mae rhai pobl yn ei chael hi'n haws pleidleisio drwy'r post na mynd i'r Orsaf Bleidleisio. Gallwch gofrestru i bleidleisio drwy'r post mewn un etholiad penodol neu ymhob etholiad.

Os ydych chi wedi dewis pleidleisio drwy'r post, byddwn yn anfon eich papur pleidleisio atoch 1-2 wythnos cyn y diwrnod pleidleisio.

  • Bydd angen i chi farcio eich papur pleidleisio yn y ffordd arferol.
  • Mae'n rhaid i chi hefyd lenwi Datganiad Pleidleisio drwy'r Post. Heb hwn, ni fydd eich pleidlais yn ddilys.
  • Mae'n rhaid i chi ddychwelyd y bleidlais drwy'r post cyn diwedd y pleidleisio, naill ai trwy ei anfon at y Swyddog Canlyniadau, neu drwy fynd â hi i orsaf pleidleisio.

Rhaid i ffurflen gais am bleidlais drwy'r post gyrraedd y Swyddfa Etholiadau erbyn 5 p.m. 11 diwrnod gwaith cyn y Diwrnod Pleidleisio.

**Petai chi ddim angen pleidleisio drwy'r post bellach, cysylltwch â'r swyddfa i ddweud wrthym ni beth yw eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni fel y gallwn gadarnhau pwy ydych chi. 

Ffurflen gais

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais am bleidlais drwy'r post, a'i dychwelyd atom yn y cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Lawrlwytho'r ffurflen gais am bleidlais drwy'r post 

Return 'Application to Vote by Post' form here

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol