Ffurflen i wneud cais am archwiliad ail-sgorio

Fel gweithredwr busnes bwyd, mae gennych hawl i ofyn am archwiliad er dibenion ail-sgorio.

 

  1. Llenwch y ffurflen isod i ofyn am archwiliad ail-sgorio.
  2. Disgrifiwch y gwelliannau yr ydych wedi'u gwneud gyda chyfeiriadau at y materion a nodwyd yn llythyr/adroddiad yr archwiliad a ddarperir i chi gan eich awdurdod lleol gyda'ch sgôr glendid bwyd:
  3. Fe fydd tâl o £160 am ail-archwiliad, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i gymryd y taliad
  4. Cliciwch y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.

Fel gweithredwr busnes bwyd, mae gennych hawl i ofyn am archwiliad ar unrhyw adeg, dan Adran 12 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, er dibenion ail-sgorio yn unol ag Adran 13 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (oni bai fod yr awdurdod bwyd wedi gofyn am dalu'r costau hyn fel y darperir ar ei gyfer yn adran 12(6) y Ddeddf, lle gellir talu'r costau wedi cwblhau'r archwiliad ail-sgorio yn yr achos hwn) a bod yr amodau canlynol wedi cael eu diwallu:

 

  1. bod unrhyw apêl yn erbyn y sgôr glendid bwyd presennol wedi cael ei benderfynu;
  2. eich bod wedi hysbysu'r awdurdod bwyd am welliannau a wnaed i safonau glendid yn y sefydliad;
  3. mae'r awdurdod bwyd yn credu ei bod yn rhesymol i archwilio ac asesu'r sefydliad ymhellach er mwyn gweld y newidiadau a ddywedir sydd wedi cael eu gwneud;
  4. bod y sticer sgôr glendid bwyd presennol yn cael ei arddangos yn eich sefydliad yn unol â gofynion Adran 7 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 a rheoliad 9 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013;
  5. eich bod wedi cytuno i sicrhau y rhoddir mynediad i'r awdurdod bwyd i gynnal archwiliad o'r sefydliad er dibenion ail-sgorio.

Bydd swyddog o'r awdurdod lleol yn rhoi sgôr glendid bwyd i chi yn seiliedig ar y lefel cydymffurfiaeth a ganfyddir ar adeg yr ail-ymweliad - dylech fod yn ymwybodol y gall eich sgôr fynd i fyny, i lawr neu barhau'r un fath.

Bydd yr ymweliad ail-sgorio yn digwydd o fewn 3 mis o'r cais yn cael ei wneud, a bydd yn cael ei wneud heb rybudd o flaen llaw.