Sgorau glendid bwyd

Food hygiene ratings image

Bwriad y Cynllun Sgorio Glendid Bwyd, a gyflwynwyd yn 2013, yw eich helpu i ddewis lle i fwyta neu siopa am fwyd trwy ddarparu gwybodaeth am safonau glendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau prydau parod, gwestai ac ati, ynghyd ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Rhoddir sgôr i fusnesau bwyd yn dilyn archwiliad glendid bwyd rheolaidd. Mae'r sgôr yn dangos pa mor dda mae busnes yn cydymffurfio â chyfraith glendid bwyd ar adeg yr archwiliad.

Wrth gynnal archwiliadau glendid bwyd, bydd swyddog yn ystyried y meysydd canlynol, a fydd wedi hynny yn penderfynu sgôr glendid bwyd y busnes:

  • Glendid - sut mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei ail-wresogi, ei oeri a'i storio.
  • Cyflwr strwythur yr adeiladau - gan gynnwys glanweithdra, cynllun, goleuadau, awyru a chyfleusterau eraill.
  • Sut mae diogelwch bwyd o fewn y busnes yn cael ei reoli a sut mae'r busnes yn cofnodi'r hyn y bydd yn ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel.

Mae busnesau bwyd yn cael eu sgorio ar raddfa. Ar waelod y raddfa mae ‘0’ – sy'n golygu bod angen gwelliant ar frys. Ar dop y raddfa mae ‘5’ – sy'n golygu fod y safonau glendid yn dda iawn.

Rhaid i fusnesau bwyd arddangos y sticer sy'n dangos eu sgôr cyfredol, mewn lle amlwg wrth y fynedfa i'r eiddo. Rhaid i fusnesau ddweud hefyd wrth eu cwsmeriaid os byddant yn gofyn beth yw eu sgôr, er enghraifft os bydd cwsmer yn archebu pryd poeth parod dros y ffôn.

Mae methu ag arddangos sgôr glendid bwyd dilys yn drosedd. Gall swyddogion gyflwyno rhybuddion dirwy penodedig i fusnesau sydd ddim yn dangos sgôr dilys. Bydd rhybudd dirwy penodedig yn cynnig y cyfle i unigolyn dalu dirwy o £200 o fewn cyfnod o 28 diwrnod o'r dyddiad y cyflwynwyd y rhybudd dirwy, neu ddirwy is o £150 os gwneir taliad o fewn 14 diwrnod.

Os ydych yn fusnes bwyd a'ch bod wedi derbyn sgôr nad ydych yn credu sy'n adlewyrchu'n gywir yr amodau a ganfuwyd ar adeg archwiliad y Swyddogion, gallwch apelio yn erbyn y sgôr, yn ysgrifenedig, ar y ffurflen apelio safonol, o fewn 21 diwrnod o'r dyddiad y byddwch yn derbyn y sgôr.

Fel arall, gall busnesau bwyd ofyn am gynnal archwiliad cyn dyddiad yr archwiliad glendid bwyd nesaf, fel y gellir gwirio gwelliannau a rhoi sgôr newydd os yn briodol. Rhaid gwneud ceisiadau am ail-archwiliadau ar y ffurflen safonol, a rhaid darparu digon o wybodaeth ar y gwelliannau sydd wedi'u gwneud i safonau glendid. Ar hyn o bryd, mae ceisiadau am ail-archwiliadau yn costio £160. Dylid gwneud taliad gyda cherdyn debyd, a gellir derbyn taliadau dros y ffôn.

Mae gan fusnesau bwyd yr 'hawl i ateb'. Mae'r hawl i ateb yn caniatau i fusnes bwyd wneud sylwadau ar y sgôr a roddir i'r busnes, y sylwadau a gyhoeddir ochr yn ochr â'r sgôr ar y wefan sgorau glendid bwyd.

Cyhoeddir yr holl Sgorau Glendid Bwyd presennol ar-lein gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a gellir eu harchwilio trwy nodi enw a chyfeiriad y busnes dan sylw.

Cyswllt

Prisiau galw