Safonau Masnach - cyngor i ddefnyddwyr

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol a di-duedd am ddim i ddefnyddwyr ar wahanol faterion. Mae eu gwefan yn darparu llawer o wybodaeth a chyngor am eich hawliau a sut i weithredu.

 Gallwch gael cyngor ar:

 • nwyddau sy'n ddiffygiol, ddim yn addas i'r diben, neu heb eu disgrifio'n gywir
 • gwasanaethau sydd wedi'u cynnal heb ofal rhesymol ac o fewn amser rhesymol neu am bris derbyniol
 • beth i'w wneud os credwch i chi gael eich sgamio

Os nad yw'r wefan yn darparu ateb i'ch problem, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth gan ddefnyddio'u ffurflen ymholiad ar-lein neu ffoniwch 03454 04 05 06.

Os oes angen cyngor arnoch ynghylch problemau cyngor defnyddwyr sy'n fwy cymhleth, bydd Cyngor ar Bopeth yn atgyfeirio hyn i adran cyngor defnyddwyr y cyngor, sef rhan o wasanaeth Safonau Masnach Powys.

Os oes angen gwaith ar eich eiddo, mae cynllun TrustMark yn eich helpu i ddod o hyd i fasnachwr sydd wedi'i gymeradwyo dan gynllunTrustMark. Trustmark yw'r cynllun y mae'r Llywodraeth yn ei gymeradwyo. Mae wedi'i fwriadu i sicrhau bod masnachwyr yn rhai dibynadwy ac yn cyflawni gwaith o ansawdd da. Bydd busnesau sy'n cofrestru â'r cynllun yn ymrwymo i redeg eu busnesau mewn ffordd gyfreithlon, deg a gonest yn cael eu fetio a'u monitro gan Weithredwr Cynllun Trustmark.

Dod o hyd i fasnachwr wedi'i gymeradwyo gan Trustmark

Mae sgamwyr yn gwneud eu gorau glas i'ch denu chi i roi arian iddynt. Dylai pawb fod yn wyliadwrus gan fod sgamwyr yn soffistigedig iawn wrth iddyn nhw dwyllo pobl a'u denu i gredu bod yr hyn a gynigant yn gyfreithlon.

Dyma rai mathau nodwediadol o sgamio:

 • Llythyrau oddi wrth seicig neu rywun sy'n honni ei fod yn gallu rhagweld y dyfodol yn addo cyflwyno rhagfynegiad a'i fod yn gallu newid eich tynged - am ffi. Weithiau maent yn bygwth y gall pethau drwg ddigwydd os nad ydynt yn ymateb.
 • Gwe-rwydo ('Phishing') i ddarganfod eich manylion, bydd sgamwyr o'r fath yn honni eu bod yn cynrychioli busnes cyfreithlon rydych eisoes yn ei ddefnyddo. Yna, byddant yn defnyddio'ch manylion chi i ddwyn arian o'ch cyfrif neu i brynu eitemau moethus ar eich cyfrif chi.
 • Ffug-glybiau gwyliau yn cynnig gwyliau moethus am ddim ond efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am hedfan, eich prydau bwyd ac ychwanegiadau eraill. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid ichi wrando ar gyflwyniad hir sy'n gwerthu 'bargen' cyfnod-rannu i chi.
 • Gwerthu pyramid/cynllunio rhoddion lle bydd gofyn i chi dalu ffi a cheisio recriwtio aelodau newydd. Bydd cynlluniau o'r fath yn cynnig enillion da pan fyddwch wedi recriwtio digon o aelodau. Mae'r cynlluniau hyn bob amser yn anghyfreithlon; mae pobl wedi colli miloedd yn aros am yr arian a addawyd.
 • Loteri, swîp neu gystadleuaeth sy'n addo eich bod wedi ennill rhywbeth, ond bod yn rhaid i chi anfon ffi "weinyddol" i ddechrau. Bydd y sgamwyr yma'n gwneud eu harian o'r ffioedd y bydd pobl yn eu hanfon. Gwyliwch rhag galwadau ffôn symudol fel hyn - bydd galw'r rhif a roddant yn costio ffortiwn i chi ar eich bil nesaf.
 • Gwasanaethau SMS (testun) dieisiau ar eich ffôn symudol. Gwiriwch yr holl delerau a'r amodau'n ofalus. Ni ddylech orfod talu am wasanaeth testun oni bai eich bod wedi cytuno i hyn. Anfonwch STOP i'rrhif a dylai'r gwasanaeth ddod i ben.
 • Sgamiau arian tramor mae sgamiau arian tramor a ffioedd ymlaen llaw yn cynnig swm mawr o arian i chi wneud rhywbeth sy'n ymddangos yn eithaf dibwys, fel anfon ffi fechan. Ma'en bosibl eu bod yn ceisio cael yr arian allan o'u gwlad, neu ddweud bod rhywun wedi gadael arian i chi mewn ewyllys tramoor, neu bod benthyciad enfawr wedi'i roi i chi am gyfraddau ffafriol. Os anfonwch yr arian, welwch chi fyth mohono eto.
 • Cyfleoedd i weithio o'r ty mae'r rhain yn hysbysebu gwaith ycyflogedig o'ch cartref, gan or-liwio'r honiadau am yr arian y gallwch ei ennill. Byddant yn gofyn am arian cyn dechrau i brynu cyflenwadau neu i ddatgelu'r 'gyfrinach'. Peidiwch byth ag ateb hysbyseb o'r fath sy'n gofyn am arian cyn dechrau.
 • Cyfarfod â chymar oes o wlad tramor ar lein.  Efallai y bydd sgwrs yn dechrau gyda'r 'partner delfrydol'. Yna byddant yn dechrau gofyn i chi am arian ar gyfer pethau fel addysg, eu teulu tlawd neu docyn awyren i ddod i'ch gweld.
 • Cyfle euraid i fuddsoddi bydd y rhain yn cynnig cyfle i chi roi eich arian mewn cynllun 'sicr' i elwau trwy fuddosddi mewn pethau fel cyfranddaliadau, gwin, gemwaith ac eitemau prin eraill. Bydd yr eitemau a werthant yn ddrud, yn rhai risg uchel, ac yn anodd eu gwerthu.
 • 'Meddyginiaeth' wyrthiol sy'n gallu addo gwelliant ar unwaith o gyflyrau fel gordewdra, crydcymalau, colli gwallt ac ati.

Beth allwch chi ei wneud?

Byddwch yn wyliadwrus os derbyniwch gynnig i ennill arian mawr yn gyflym, os bydd rhywun yn eich bygwth, yn gofyn i chi dalu ffi cyn cychwyn, neu'n gofyn am eich manylion personol. Cofiwch, os yw'r cynnig yn ymddangos yn 'anghredadwy' dyna yn hollol ydyw, yn aml iawn.

Ystyriwch gofrestru eich manylion, neu fanylion unrhyw un rydych yn gofalu amdano/amdani gyda'r Gwasanaethau Dewis Post a'r Gwasanaethau Dewis Galwadau Ffôn er mwyn lleihau'r post neu'r galwadau gwerthu dros y ffôn. Gallai tynnu eich rhif ffôn yn ôl o'r cyfeiriadur (ex-directory) hefyd helpu'r sefyllfa.

Rhowch wybod i'ch Darparwr Gwasanaewth Rhyngrwyd am sgamiau  trwy'r e-bost ac ymdrechion i'ch gwe-rwydo, ac ystyriwch osod meddalwedd gwrth-sbam ar eich cyfrifadur.

Rhoi gwybod am sgam

Os oes sgamwyr wedi bod yn eich blino chi neu rywun y gwyddoch amdano, bydd angen i chi roi gwybod i Wasanaethau Cwsmer Cyngor ar Bopeth am hyn. Bydd y Gwasnaeth yn atgyfeirio unrhyw achosion atom ni os oes angen ymchwilio ymhellach iddynt. Gallwch hefyd roi gwybod am sgamiau neu sgamiau posibl trwy gysylltu ag Action Fraud ar 0300 123 2040 neu drwy fynd i www.actionfraud.police.uk 

System gymunedol sy'n anfon negeseuon am ddim yn ardal Dyfed-Powys yw Dyfed Powys Community Messaging (DPCM) Mae'n caniatáu i chi gofrestru i dderbyn y rhybuddion diweddaraf am droseddau a newyddion cymunedol sy'n lleol i chi.

Mae'r system hon yn trawsyrru'r negeseuon i'r cyhoedd, busnesau a grwpiau eraill sydd wedi'u cofrestru gyda'r cynllun.

bydd manylion unrhyw droseddau, digwyddiadau amheus a sgamiau'n cael eu bwydo i mewn i'r system i greu neges a fydd yn cael ei hanfon at y derbynwyr mwyaf priodol, gan ddefnyddio'r dull meant wedi'i ddewis. Ni allwch ddefnyddio'r Dyfed Powys Community Messaging System i roi gwybod am drosedd. Rhaid adrodd am drosedd yn y ffordd arferol gan ddefnyddio naill ai'r rhif 101 os nad yw'n fater brys, neu 999 mewn argyfwng.

Cofrestrwch gyda DPCM yma 

Ymhlith y castiau mwyaf cyffredin y bydd masnachwyr diegwyddor yn eu defnyddio wrth gyflawni troseddau ar garreg y drws mae: -

 • Curo ar eich drws a dweud eu bod wedi sylwi ar broblem gyda'ch cartref chi a'u bod yn gallu trwsio'r broblem honno
 • Dweud bod ganddynt ddeunyddiau dros ben o waith arall, a bod modd iddyn nhw ddefnyddio'r rheiny yn eich cartref chi, er enghraifft Tarmac ar y dreif
 • Gwerthu didrugaredd - aros yn eich ty neu ar garreg eich drws nes byddwch wedi cytuno i adael iddynt wneud y gwaith. Nid yw pob un sy'n galw'n ddirybudd yn fasnachwr diegwyddor, ond gallai cytuno i adael i rywun sy'n galw heibio'n ddirybudd i wneud gwaith ar eich ty olygu eich bod yn dioddefwr trosedd carreg y drws

Gall masnachwyr diegwyddor: -

 • godi prisiau afresymol
 • Derbyn blaendal, ac yna peidio â dychwelyd i wneud y gwaith
 • Gwneud gwaith gwael
 • Peidio â rhoi gwybodaeth i chi ynglyn â'r hawl sydd gennych i ganslo'r gwaith os newidiwch eich meddwl
 • Hebrwng defnyddwyr i fanciau neu gymdeithasau adeiladu i godi arian i dalu am waith
 • Gwrthod datrys problemau
 • Peidio â chynnig unrhyw warant o gwbl

Beth i'w wneud os daw masnachwyr i garreg eich drws

Ni d yw pob masnachwr yn anonest, ond mae nifer o bethau y dylech eu gwirio er mwyn gwneud yn siwr na fyddwch yn dioddef oherwydd masnachwyr diegwyddor: -

 • Gofynnwch am eu cerdyn llun i ddweud pwy ydynt, a defnyddiwch y twll ffenestr fach neu'r gadwyn ar y drws os oes gennych un
 • Peidiwch byth â llofnodi cytundeb nes eich bod wedi holi cwmnïau eraill am brisiau yn gyntaf
 • Gofynnwch am ragor o amser i ystyried y cynnig, ac i gael ail ddyfynbris. Bydd gwerthwr go iawn yn deal hyn ac ni ddylai bwyso arnoch i lofnodi'r diwrnod hwnnw
 • Gofynnwch am gyngor gan eich teulu, eich cyfeillion neu'ch cymdogion cyn cytuno i drefnu unrhyw waith
 • Os oes gennych unrhyw amheuon neu bryderon, gofynnwch i'r masnachwr adael, caewch y drws, a ffoniwch yr heddlu neu cysylltwch â'r gwasanaeth safonau masnach
 • Peidiwch â chaniatáu i urnhyw un sy'n galw nac unrhyw weithiwr i fynd â chi i'r banc, y gymdeithas adeiladu neu'r Swyddfa Bost

Os digwydd i chi lofnodi cytundeb yn dilyn galwad di-rybudd gan gwmni (gan gynnwys galwad ffôn gan y busnes, yn gofyn am apwyntiad i ddod i ymweld â chi), ac os yw'r nwyddau neu'r gwasanaethau a brynwch yn costio mwy na £35, yna fel arfer, mae gennych saith diwrnod i newid eich meddwl a dileu'r cytundeb. Rhowch wybod am drosedd ar garreg y drws neu fasnachwr diegwyddor.

O s oes rhywun wedi galw yn eich cartref yn ddiwahoddiad ac wedi gwneud gwaith rydym chi'n anfodlon ag ef neu'n pryderu amdano, neu os ydych am roi gwybod i ni am ddigwyddiad ar ran cyfaill, cymydog neu berthynas, rhowch wybod i ni.

Dod o hyd i fasnachwr a chanddo enw da

Angen gwaith ar eich cartref neu yn eich gardd? Yn chwilio am fasnachwr y gallwch ymddiried ynddo?

I  ddod o hyd i fasnachwr a chanddo enw da, ewch i wefan Trustmark.

Parthau dim galwadau dirybudd

N od ‘parthau dim galwadau dirybudd’ yw ceisio lleihau nifer yr achosion o drosedd ar garreg y drws trwy nodi parthau lle na roddir croeso i bobl sy'n dod at y drws.

Mae tri maen prawf i'w cyflawni cyn gallu sefydlu parth:

 • Hanes trosedd ar garreg y drws neu fwrgleriaeth drwy dynnu sylw
 • Trigolion hawdd eu niweidio
 • Ardal ddaearyddol ddiffinedig 

Cyswllt

Prisiau galw