Rhowch wybod am ormod o swn

Mae llygredd swn yn cael ei achosi gan swn di-groeso a gall flino a chythruddo pobl a tharfu ar gwsg.

Mae gan Wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd bwerau cyfreithiol i ddelio â phroblemau swn a gall ddelio gyda chwynion swn o:

 • Ffynonellau domestig e.e. cwn yn cyfarth, cerddoriaeth uchel, swn o waith atgyweirio ar y cartref
 • Ffynonellau diwydiannol e.e. gwyntyllau swnllyd, generaduron
 • Ffynonellau masnachol e.e. swn adloniant.
 • Safleoedd Adeiladu e.e. swn o waith adeiladu/dymchwel.
 • Synau penodol yn y stryd o gerbydau, peiriannau ac offer.
 • Larymau lladron sy'n seinio am fwy nag 20 munud neu sy'n seinio'n rheolaidd.

Ynghyd â delio gyda chwynion am swn, rydym hefyd yn gwneud llawer o waith atal i roi terfyn ar lygredd swn yn digwydd, gan gynnwys:

 • Asesu effaith swn o ddatblygiadau newydd dan y broses Gynllunio.
 • Ymgynghori ar geisiadau ac amrywiadau Deddf Trwyddedu 2003 i atal niwsans cyhoeddus.
 • Caniatâd o flaen llaw ar gyfer gwaith Adeiladu/Dymchwel.
 • Ymgyrchoedd addysgol e.e. Diwrnod Gweithredu yn Erbyn Swn.

Mae problemau swn yn cael eu datrys orau mewn ffordd anffurfiol yn aml trwy gael sgwrs gyda'r cymydog dan sylw. Efallai na fydd eich cymydog yn ymwybodol eu bod yn achosi problem i chi. Os byddwch yn rhoi gwybod iddynt eich bod yn cael problem, rydych trwy hynny yn rhoi'r cyfle iddynt ddelio gyda'r swn heb orfod gwneud cwyn ffurfiol.

Efallai y bydd achlysuron lle nad ydych am sgwrsio yn uniongyrchol â chymydog. Os felly, gallwch wneud cwyn am niwsans swn i'r Cyngor.

Gellir gwneud cwynion i Iechyd yr Amgylchedd fel a ganlyn:

 • ar-lein      
 • yn bersonol yn ein swyddfeydd
 • dros y ffôn
 • trwy lythyr
 • trwy e-bost

Dylai eich cwyn gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw a'ch cyfeiriad (lle bo hynny'n bosibl) a rhif ffôn yn ystod y dydd. 
 • Cyfeiriad (neu safle) lle mae'r niwsans yn dod ohono a'r math o niwsans.
 • Pryd a pha mor hir mae'r niwsans yn digwydd.
 • Sut mae'r niwsans yn effeithio arnoch chi (e.e. mwg o goelcerth yn eich rhwystro rhag eistedd yn eich gardd). 
 • Unrhyw beth yr ydych wedi'i wneud i geisio delio â'r broblem (e.e. siarad â'r unigolyn sy'n achosi'r niwsans).
 • Unrhyw wybodaeth ar fanylion landlord [os yn berthnasol].

Ni fyddwn yn dweud wrth unrhyw un pwy sydd wedi gwneud y gwyn.

Bydd swyddog y cyngor yn cysylltu â chi i drafod y broblem. Bydd y swyddog yn esbonio sut y bydd eich cwyn yn cael ei archwilio a'r dewisiadau a all fod ar gael i ddatrys y broblem.

Gall y swyddog ymweld â'ch eiddo i glywed y swn yr ydych yn cwyno amdano. Er mwyn trefnu eich ymweliadau ar yr adegau y bydd y swn fwyaf tebygol o ddigwydd, efallai y bydd gofyn i chi lenwi taflen gofnodi, gan nodi pryd mae'r swn yn digwydd. Gall y swyddog osod offer cofnodi swn hefyd yn eich eiddo fel rhan o'r archwiliad. Efallai y bydd angen i ni glywed y swn nifer o weithiau i sefydlu a oes yna niwsans.

Ni fyddwn yn dweud wrth unrhyw un pwy sydd wedi gwneud y gwyn. Fodd bynnag, pan fydd archwiliad yn dechrau, mae'n bosibl y bydd yr unigolyn sy'n gwneud y swn yn dyfalu pwy sydd wedi cwyno, a dylech fod yn barod am hyn.

Bydd y swyddog yn edrych ar yr holl dystiolaeth ac yn penderfynu a yw'r swn yn bodloni'r diffiniad cyfreithiol o niwsans swn. Os felly, bydd Rhybudd Diddymiad yn cael ei gyflwyno i'r unigolyn sy'n gyfrifol am y swn dan Adran 80 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Gall y rhybudd hwn ofyn am ostwng neu roi terfyn i'r swn ac efallai y byddwn yn gofyn am gynnal gwaith i ostwng y llygredd swn. Bydd amser rhesymol yn cael ei roi i'r unigolyn er mwyn cydymffurfio, a gall rhywun y cyflwynir Rhybudd Diddymiad iddynt apelio i Lys yr Ynadon.

Os na fyddant yn cydymffurfio â Rhybudd, maent wedi cyflawni trosedd ac efallai y cânt eu herlyn. Mae angen tystion er mwyn gallu erlyn ac mae'n bosibl y bydd gofyn i'r sawl sy'n cwyno  ymddangos yn y llys. Ni allwn wneud i dyst ymddangos yn y llys ond gall fod yn anodd cyflwyno achos llwyddiannus heb i'r sawl sy'n cwyno fod yn bresennol.

Os na allwn ddod o hyd i ddigon o dystiolaeth am y swn i weithredu, gallwch weithredu'n breifat dan Adran 82 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Bydd swyddogion y cyngor yn gallu rhoi cyngor ar hyn.

Gall swyddogion y cyngor roi cyfarwyddyd penodol ar sut i beidio ag achosi niwsans i'ch cymdogion. Mae'r canlynol yn enghreifftiau:

 • Peidiwch â rhoi seinyddion ar y waliau
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn gallu clywed cloch y drws uwchben y gerddoriaeth neu'r teledu
 • Ceisiwch gadw lefelau sain yn isel yn hwyr y nos
 • Rhowch wybod i'ch cymdogion os ydych yn cael parti
 • Peidiwch â gadael eich ci ar ei ben ei hun am gyfnodau hir o amser
 • Os yw eich ci yn cyfarth, ceisiwch weld pam a'i ddistawu
 • Peidiwch â defnyddio eich peiriant golchi na  thaflwr sychu yn hwyr y nos

Rhoi Gwybod am Swn trwy ddefnyddio'r App

Noise app

Mae'r Ap yn un i'w ddefnyddio gyda ffonau symudol neu dabledi

 1. Lawrlwythwch yr ap o www.thenoiseapp.com neu chwiliwch ar-lein am ‘The Noise App RHE’ yn Google Play neu'r Apple App Store
 2. Ewch ati i greu cyfrif a dewis "Cyngor Sir Powys" i ymchwilio i'ch adroddiadau am niwsans swn.

 3. I roi gwybod am y niwsans, tapiwch yr eicon, recordiwch y swn, llenwch ffurflen a chyflwyno'ch adroddiad ar-lein.

 4. A rhoswch i dderbyn ymateb gan y Cyngor.

neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Cyswllt

Prisiau galw