Gwenwyn Bwyd

Gwenwyn Bwyd

Mae teimlo'n gyfoglyd, cyfogi, poen yn y bol a dolur rhydd yn symptomau cyffredin o wenwyn bwyd. Weithiau  byddwch hefyd yn dioddef o wres. Gall rhai mathau eraill o salwch, rhai meddyginiaethau, a gormod o alcohol hefyd achosi symptomau tebyg i wenwyn bwyd.

Os cewch wenwyn bwyd, mae yna dri pheth sylfaenol y dylech chi eu gwneud:

  • ailhydradu, hynny yw, yfed digon o hylif – yfwch ddigon o hylif ac efallai ychydig o foddion ailhydradu (ar gael mewn fferyllfeydd)
  • gofynnwch am gymorth meddygol – os ydych yn poeni am eich iechyd neu iechyd rhywun arall, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru (NHS Direct) ar 0845 4647, neu â'ch Meddyg Teulu i gael cyngor (yn enwedig yn achos merched beichiog, yr henoed, plant, neu unrhyw un sydd eisoes yn sâl)
  • rhowch wybod – os credwch mai bwyd a gafodd ei baratoi y tu allan i'r cartref, rhowch wybod i'ch gwasanaeth iechyd yr amgylchedd lleol am y digwyddiad

Pam rhoi gwybod?

Os credwch mai bwyd o dy bwyta neu le gwerthu bwyd arall sydd wedi achosi eich salwch, yna mae angen i adran leol gwasanaeth iechyd yr amgylchedd wybod er mwyn iddo ymchwilio i'r cwmni dan sylw. Os deuwn o hyd i broblem gydag arferion hylendid bwyd y cwmni, a'r cwmni o ganlyniad i hynny yn gwella'i arferion, fe allai hynny arbed pobl eraill rhag mynd yn sâl.

Rydym yn trin rhyw 320 o achosion unigol neu achosion eraill o wenwyn bwyd bob blwyddyn. Defnyddiwch y dolenni yma i gael rhagor o wybodaeth am wenwyn bwyd neu heintiau penodol.

Ydych chi'n meddwl bod gwenwyn bwyd arnoch chi?

Mae symptomau cyffredin gwenwyn bwyd yn cynnwys cyfogi, dolur rhudd, poen yn  y bol (stumog) a gwres (tymheredd uchel).

Ymhob achos lle mae posibilrwydd bod rhywun yn dioddef o wenwyn bwyd, os nad yw eich symptomau'n glir, neu os ydych yn poeni am blentyn, yr henoed, neu unigolyn ag imiwnedd gwan, dylech gysylltu â Meddyg Teulu.

Defnyddiwch y ffurflen yma i roi gwybod i wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd am achos posibl o wenwyn bwyd.

Wedi i chi anfon y ffurflen, bydd swyddog o wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth. Mae'n bosibl y bydd y Swyddog yn gofyn i chi ddarparu sampl o'ch ysgarthion; mae modd gwneud hyn trwy glinig lleol eich Meddyg Teulu, neu gall y Swyddog roi pecyn samplo i chi.