Diogelwch Bwyd a hylendid i fusnesau

Image of fresh food

Yn ogystal â chynnal archwiliadau ac ymchwiliadau rheolaidd, bydd tîm Gwarchod y Cyhoedd hefyd yn cynnig cyngor i'r cyhoedd a'r gymuned fusnes ar amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bwyd.  Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) .  Os ydych yn ystyried dechrau busnes mae'n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â ni o flaen llaw fel eich bod ar y droed cywir o'r dechrau gydag unrhyw gyngor penodol fydd ei angen arnoch.

Os ydych angen cyngor, mae croeso i chi gysylltu â'n swyddogion a all gynnig lefel sylfaenol o gyngor yn rhad ac am ddim yn ystod yr archwiliad neu dros y ffôn.

Os ydych angen cyngor mwy pwrpasol i'ch busnes, fodd bynnag, beth am roi cynnig ar ein sesiynau cynghori. Ar hyn o bryd, mae'r rhain yn costio £150 gan gynnwys TAW am 2 awr o gyngor annibynnol oddi wrth un o'r Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ar ba bynnag agwedd ar hylendid bwyd sydd ei angen arnoch.

Rhai o'r ceisiadau mwyaf cyffredin yw oddi wrth fusnesau newydd sydd ynghanol y cam cynllunio ar gynllun a dyluniad eu heiddo er mwyn osgoi'r perygl o groes-halogi; busnesau newydd neu gyfredol ar sut i gael neu wella ar y sgôr hylendid bwyd gorau i'ch busnes ac ati. Gellir dylunio'r cyngor yn benodol o amgylch yr hyn sydd ei angen arnoch.

I wneud ymholiadau am archebu sesiwn gynghori, llenwch y ffurflen isod.
  1. Cliciwch ar y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.

Caiff busnesau sy'n cynhyrchu neu'n paratoi bwyd i'r cyhoedd eu harchwilio i sicrhau fod eu bwyd yn ddiogel i'w fwyta. Bydd pa mor aml y bydd arolygwyr yn ymweld yn dibynnu ar y math o fusnes a'i record flaenorol. Caiff rhai eiddo bwyd eu harchwilio o leiaf bob 6 mis, gydag eraill yn cael eu harchwilio yn llai aml.

 

 

Os ydych yn cynhyrchu neu baratoi bwyd i'r cyhoedd, mae Rheoliad EC (Rhif) 852/2004 (Hylendid Nwyddau Bwyd), yn gofyn i chi:

  • ddynodi peryglon bwyd posibl
  • penderfynu pa un o'r peryglon hynny sydd angen eu rheoli i sicrhau fod bwyd yn ddiogel
  • rhoi gweithdrefnau rheoli a monitro effeithiol ar waith i atal y peryglon hyn rhag achosi niwed i ddefnyddwyr
  • cadw cofnodion ysgrifenedig o'ch monitro 
  • adolygu eich peryglon a'ch gweithdrefnau monitro yn rheolaidd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn a ddisgwylir ohonoch yma.

Bydd swyddogion hefyd yn archwilio ac yn ystyried cydymffurfiaeth gyda gweithdrefnau Diogelwch a Hylendid Bwyd (gan gynnwys arferion a gweithdrefnau trin a thrafod bwyd, a rheoli tymheredd), a strwythur y sefydliad (gan gynnwys glanweithdra, cynllun, cyflwr y strwythur, goleuadau, awyru, rheoli pla, cyfleusterau ac ati).

Gorfodaeth

Bydd ein swyddogion yn edrych ar sut mae'r busnes yn cael ei redeg i ddynodi peryglon posibl ac i sicrhau fod busnesau yn dilyn y gyfraith. Gallant gymryd camau gorfodaeth pan fydd swyddogion yn meddwl fod hyn yn angenrheidiol er mwyn diogelu'r cyhoedd. Mae camau gweithredu yn amrywio o gais ffurfiol am welliannau hyd at feddiannu bwyd neu gyflwyno rhybuddion gwahardd brys, a all arwain at gau busnes ar unwaith.

 

 

 

Sgoriau Hylendid Bwyd

Rhoddir sgôr i fusnesau bwyd yn dilyn archwiliad hylendid bwyd arferol. Mae'r sgôr hwn yn dangos pa mor dda mae busnes yn cydymffurfio â chyfraith hylendid bwyd ar adeg yr archwiliad. Darllen mwy

 

 

Food Hygiene Ratings

Cyflwyniad

Cyflwyniad – Fersiwn Saesneg

Cyflwyniad– Fersiwn Cymraeg

Cyflwyniad – Fersiwn Twrcaidd

Cyflwyniad – Fersiwn Cantonese

Cyflwyniad - Fersiwn Bengali

Rhan 1

Cylchlythyr - Rhan 1 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr - Rhan 1 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr - Rhan 1 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr - Rhan 1 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr - Rhan 1 - Fersiwn Bengali

Rhan 2

Cylchlythyr - Rhan 2 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr - Rhan 2 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr - Rhan 2 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr - Rhan 2 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr - Rhan 2 - Fersiwn Bengali

Rhan 3

Cylchlythyr Rhan 3 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 3 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 3 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 3 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 3 - Fersiwn Bengali

Rhan 4 

Cylchlythyr Rhan 4 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 4 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 4 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 4 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 4 - Fersiwn Bengali

Rhan 5

Cylchlythyr Rhan 5 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 5 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 5 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 5 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 5 - Fersiwn Bengali

Rhan 6

Cylchlythyr Rhan 6 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 6 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 6 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 6 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 6 - Fersiwn Bengali

Rhan 7

Cylchlythyr Rhan 7 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 7 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 7 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 7 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 7 - Fersiwn Bengali

Rhan 8 

Cylchlythyr Rhan 8 - Fersiwn Saesneg

Cylchlythyr Rhan 8 - Fersiwn Cymraeg

Cylchlythyr Rhan 8 - Fersiwn Twrcaidd

Cylchlythyr Rhan 8 - Fersiwn Cantonese

Cylchlythyr Rhan 8 - Fersiwn Bengali

Rhagor o Wybodaeth