Cyngor ar iechyd anifeiliaid

Image of a lamb

Mae rheolau llym sy'n rheoli symud anifeiliaid fferm er mwyn rhwystro lledaenu clefydau.  Rhaid bod modd adnabod pob anifail er mwyn gallu cadw llygad ar eu symudiadau.

Os bydd achos o glefyd, mae'n hanfodol ein bod yn gwybod yn union lle mae'r da byw er mwyn cael mesurau effeithiol i reoli a dileu firysau hynod heintus.

Er mwyn ceisio stopio clefydau rhag lledu, ceir rheolau llym sy'n rheoli dulliau adnabod a symudiadau da byw.  Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i bawb, hyd yn oed os mai dim ond un o'r anifeiliaid dan sylw sydd gennych.

Gellir lawr lwytho dogfennau trwyddedau symud anifeiliaid oddi ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae'r rheolau symud anifeiliaid yn berthnasol i bobl sy'n mynd ag anifeiliaid i sioeau amaethyddol. Rydym wedi llunio taflen canllawiau i drefnwyr sioeau sy'n esbonio'r rheolau - bydd hyn yn berthnasol hefyd os ydych yn mynd ag anifeiliaid fferm i sioeau.

Mae cyfarwyddyd wedi'i roi gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd am y ddeddfwriaeth hon.

Mae rhagor o wybodaeth am ofynion sgil-gynhyrchion anifeiliaid ar gael ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Image of a kitten and a puppy

Mae Deddf Lles Anifeiliaid 2006 yn rhoi pwerau a chyfrifoldebau ehangach i Awdurdodau Lleol o ran anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes.  Rhennir y cyfrifoldeb am anifeiliaid anwes gyda'r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA).  Fel arfer, yr RSPCA sy'n cymryd cyfrifoldeb am anifeiliaid domestig neu anifeiliaid anwes.

Gallwch roi gwybod i ni am unrhyw bryderon sydd gennych am les anifeiliaid trwy gysylltu â'n swyddfeydd, neu trwy'r RSPCA.

Os ydych yn gweld anifeiliaid fferm trig, rhowch wybod i ni.

Anifeiliaid Marw ar y Ffyrdd

Os ydych yn gweld carcasau da byw ar y briffordd neu ymyl y ffordd, rhowch wybod i ni, a byddwn yn trefnu i'r carcasau gael eu casglu a'u gwaredu.

Stoc Trig ar Dir Preifat

Dylid rhoi gwybod i'r Gwasanaeth Safonau Masnach am bob achos o garcasau anifeiliaid fferm ar dir preifat, a fydd yn ymchwilio i'r mater ac yn trefnu i'r ffermwr/ perchennog tir dan sylw gael gwared â'r carcasau.

Mae cyfres o daflenni cyfarwyddyd sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid ar gael ar ein tudalen cynghori busnesau.

Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael hefyd oddi ar:

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)

Llinell Gymorth Genedlaethol: 0845 0504141

Llywodraeth Cymru

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor trwy ffonio'r swyddfa trwyddedau Safonau Masnach:

Ffôn: 01874 624704

Ffacs: 01874 611789

Ein Cyfrifoldebau ni

Mae gennym ddyletswydd i:

  • Amddiffyn lles anifeiliaid ar ffermydd, wrth deithio ac mewn marchnadoedd
  • Amddiffyn iechyd a lles anifeiliaid cymar
  • Atal, rheoli a difa clefydau anifeiliaid
  • Sicrhau bod modd olrhain symudiadau anifeiliaid i amddiffyn pobl ac anifeiliaid rhag clefydau sy’n cael eu trosglwyddo.
  • Sicrhau fod bwydydd yn cael eu cynhyrchu, eu cludo, eu storio a'u defnyddio mewn modd glân
  • Sicrhau fod planhigion ac anifeiliaid sy'n mynd i'r gadwyn fwyd yn cael eu gwarchod rhag cael eu gwenwyno mewn modd a fyddai'n niweidio iechyd dynol.

Rydym hefyd yn delio â thrwyddedu cybiau cwn a llety cathod, llefydd bridio cwn, stablau marchogaeth, swau, ac anifeiliaid sydd angen trwydded o dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus.

 

 

Cyswllt

Prisiau galw