Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys

Powys community safety partnership logo

Ffurfiwyd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn dilyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a'i gwnaeth yn ddyletswydd statudol i bob ardal awdurdod lleol ffurfio Partneriaeth Diogelwch Cymunedol.

 

 

Adolygiad o laddiad domestig

Mae Adolygiadau o Laddiad Domestig (ALD) yn ofynnol yn ôl y gyfraith, a’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) sy’n gyfrifol amdanynt.

Pwrpas ALD yw ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at y lladdiad yn sgil trais domestig fel bod cyrff cyhoeddus a sefydliadau’r sector cymunedol a gwirfoddol yn gallu gweld ble gallai’r ymatebion i’r sefyllfa fod wedi bod yn well.

Nid yw ALD yn ceisio rhoi bai, ond yn hytrach mae’n ystyried beth ddigwyddodd a beth ellid fod wedi’i wneud yn wahanol.

Nid yw ALD yn cael ei wneud yn lle unrhyw gwest neu fath arall o ymholiad i’r lladdiad, ond yn hytrach mae’n ychwanegol iddynt.

Ar ôl cwblhau adolygiad, ac ar ôl i’r Swyddfa Gartref gytuno arno, caiff ei gyhoeddi a bydd ar gael ar-lein.

Pwrpas ALD yw:

i) Sefydlu pa wersi y gellir eu dysgu yn sgil y lladdiad domestig o ran y ffordd y mae gweithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau yn gweithio yn unigol ac ar y cyd i ddiogelu dioddefwyr

ii) Amlinellu’r gwersi hynny’n glir, a hynny o fewn asiantaethau a rhyngddynt, sut a phryd i weithredu ar y gwersi hynny, a beth ddylai newid o ganlyniad

iii) Rhoi’r gwersi hyn ar waith yn ymatebion gwasanaethau, gan gynnwys newidiadau i fwydo i bolisïau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol fel y bo’n briodol

iv) Atal trais domestig a lladdiadau domestig a gwella ymatebion gwasanaethau ar gyfer holl ddioddefwyr trais a chamdriniaeth domestig a’u plant drwy ddatblygu ymagwedd gydlynol, amlasiantaethol er mwyn sicrhau y caiff camdriniaeth ddomestig ei chanfod ac yr ymatebir iddi yn effeithiol y cyfle cyntaf posibl

v) Cyfrannu at well dealltwriaeth o natur trais a chamdriniaeth domestig

vi) Amlygu arferion da

Ar ôl lladdiad domestig, mae’r heddlu perthnasol yn rhoi gwybod i’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) berthnasol am y digwyddiad yn ysgrifenedig.

Y PDC lleol sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros sefydlu adolygiad, am mai nhw sydd yn y lle gorau i gychwyn ALD a phanel adolygu.  Mae’r adolygiadau sydd wedi’u cwblhau ym Mhowys i’w gweld isod: 

Adroddiad Trosolwg - Adroddiad i farwolaeth ‘Lesley’

Crynodeb Gweithredol - Adroddiad i farwolaeth ‘Lesley’

Caiff unrhyw adolygiadau pellach eu cyhoeddi ar ôl eu cwblhau.

 

 

 

Dyletswyddau Statudol

Mae Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn ei gwneud yn ddyletswydd  ar yr awdurdodau cyfrifol i:

‘Heb ragfarn yn erbyn unrhyw ymrwymiad arall a orfodir arno ... ymarfer ei swyddogaethau gan ystyried ... yr angen i wneud popeth o fewn ei allu rhesymol i atal trosedd ac anhrefn yn ei ardal.’

Mae ystod amrywiol o swyddogaethau a gwasanaethau statudol yr awdurdod lleol yn destun Adran 17, e.e.:

Trosedd ac Anhrefn
Diogelwch ar y Ffordd
Camddefnyddio Sylweddau
Lleihau Aildroseddu

Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru

Ffrydiau Gwaith Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru:

CONTEST - lleihau'r risg i'r DU a'i buddiannau dramor rhag terfysgaeth er mwyn i bobl fyw eu bywydau yn rhydd ac yn hyderus.

Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol - mae'n costio o leiaf £24 biliwn y flwyddyn i'r Deyrnas Unedig. Lansiwyd Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol y Llywodraeth fis Hydref 2013. 

Rheoli Integredig Troseddwyr (IOM) yw un o'r dulliau cyffredinol sy'n anelu at reoli grwpiau blaenoriaeth o droseddwyr risg uchel.

Cydlyniant Cymunedol - Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Cynllun Cyflenwi Cydlyniant Cymunedol Cenedlaethol 2014-16 yn ystod Mehefin 2014, i barhau i gryfhau, prif-ffrydio a chynnal dulliau lleol a rhanbarthol o sicrhau cydlyniant cymunedol.