Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys

Powys community safety partnership logo

Ffurfiwyd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn dilyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a'i gwnaeth yn ddyletswydd statudol i bob ardal awdurdod lleol ffurfio Partneriaeth Diogelwch Cymunedol.

 

 

Dyletswyddau Statudol

Mae Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn ei gwneud yn ddyletswydd  ar yr awdurdodau cyfrifol i:

‘Heb ragfarn yn erbyn unrhyw ymrwymiad arall a orfodir arno ... ymarfer ei swyddogaethau gan ystyried ... yr angen i wneud popeth o fewn ei allu rhesymol i atal trosedd ac anhrefn yn ei ardal.’

Mae ystod amrywiol o swyddogaethau a gwasanaethau statudol yr awdurdod lleol yn destun Adran 17, e.e.:

Trosedd ac Anhrefn
Diogelwch ar y Ffordd
Camddefnyddio Sylweddau
Lleihau Aildroseddu

Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru

Ffrydiau Gwaith Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru:

CONTEST - lleihau'r risg i'r DU a'i buddiannau dramor rhag terfysgaeth er mwyn i bobl fyw eu bywydau yn rhydd ac yn hyderus.

Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol - mae'n costio o leiaf £24 biliwn y flwyddyn i'r Deyrnas Unedig. Lansiwyd Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol y Llywodraeth fis Hydref 2013. 

Rheoli Integredig Troseddwyr (IOM) yw un o'r dulliau cyffredinol sy'n anelu at reoli grwpiau blaenoriaeth o droseddwyr risg uchel.

Cydlyniant Cymunedol - Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Cynllun Cyflenwi Cydlyniant Cymunedol Cenedlaethol 2014-16 yn ystod Mehefin 2014, i barhau i gryfhau, prif-ffrydio a chynnal dulliau lleol a rhanbarthol o sicrhau cydlyniant cymunedol.