Perfformiad

Crynodeb o'n Perfformiad Blynyddol

Rydym yn cyhoeddi gwerthusiad o’r perfformiad blynyddol er mwyn rhoi gwybod i chi sut wnaethon ni berfformio’r flwyddyn gynt.

Mae’r gwerthusiad o’r perfformiad blynyddol diweddaraf yn esbonio’r cynnydd a wnaed yn ystod 2016/17 er mwyn cyflwyno’r blaenoriaethau gwella a nodwyd yng Nghynllun Powys yn Un 2014 - 2017 (Blwyddyn 3).

Mae fersiwn hawdd ei ddarllen wedi'i ddarparu i’r rhai hynny sydd ddim angen yr holl fanylion, mewn ffurf crynodeb sy’n llawer mwy hwylus.  Mae’r crynodeb yn rhoi trosolwg o’r gwahaniaeth sydd wedi digwydd, gan dynnu sylw at y meysydd hynny sy’n gwneud yn dda a’r rhai hynny sydd angen gwella.

Crynodeb o’r Perfformiad Blynyddol 2016/17

Gwerthusiad o'r Perfformiad Blynyddol

Mae’r gwerthusiad o’r perfformiad blynyddol yn bennaf i’r bobl hynny sydd eisiau cael gwybodaeth fanwl ar berfformiad y Cyngor.  Lle’n bosibl mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ar berfformiad Cynghorau eraill yng Nghymru a gallwch gymharu eich perfformiad ni ag eraill. 

Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2016/17

Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor (FfABC) - Gofal Cymdeithasol

Caiff adroddiad ei lunio bob blwyddyn o'r enw 'Adroddiad Gorolwg Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol', ynghyd â dogfennau ategol. Diben yr adroddiad hwn yw cyflwyno darlun y gellir ei adnabod o wasanaethau a ddarperir ac a gyflwynir gan wasanaethau cymdeithasol. Mae'n rhoi amlinelliad o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf ac yn amlygu ein blaenoriaethau a'n camau gweithredu i wella ar gyfer y dyfodol.

Mynd at y dudalen FfABC

 

Yn ôl at Gynlluniau ar gyfer Cyngor Sir Powys