Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023

Cytunwyd ein Cynllun Gwella Corfforaethol newydd gan y Cyngor Sir ar 17 Ebrill 2018.  Mae’n gosod prif flaenoriaethau a’r cerrig milltir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth

Powys 2025 – Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Byddwn yn gyngor agored a mentrus, sy’n golygu:

  • Gweithio gyda chymunedau, dinasyddion a busnesau  
  • Parodrwydd i ystyried dulliau gweithio a chyflenwi gwasanaethau mewn ffyrdd newydd  
  • Canolbwyntio ar atebion yn hytrach na phroblemau 

Mae gennym flaenoriaethau clir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth:

  • Yr Economi – Byddwn yn datblygu economi llewyrchus
  • Iechyd a Gofal - Byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig
  • Dysgu a Sgiliau – Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
  • Dinasyddion a Chymunedau – Byddwn yn cefnogi ein dinasyddion a’n cymunedau

 

 

Y Cynllun

Lawrlwythwch ein ‘Gweledigaeth 2025: Cynllun ar dudalen’ i gael crynodeb o’n blaenoriaethau a’r prif gwelliannau y gallwch ddisgwyl eu gweld pan fydd ein cynllun yn cael ei gyflawni.

Neu, am fwy o wybodaeth

Lawrlwythwch fersiwn pdf o Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023

 

 

 

Sut mae blaenoriaethau’r cyngor yn cyfrannu at y saith nod llesiant cenedlaethol

Yn ogystal â chyflawni ein gweledigaeth ein hunan, mae’r cynllun hefyd yn dangos sut ry’n ni’n cyflawni’r nodau Llesiant cenedlaethol fel y nodwyd yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae pob un o’n blaenoriaethau’n cyfrannu at un neu fwy o’r nodau llesiant fydd yn ein cynorthwyo i wella Powys nawr ac yn yr hirdymor: