Cynllun gwella corfforaethol

Ein gweledigaeth yw “Cymunedau cryf yng nghalon werdd Cymru” a bydd yn ein tywys wrth i ni ymateb i’r sialensiau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau.

Rhaid i ni ddeall beth yw anghenion ein cymunedau a helpu i lunio gwasanaethau’r dyfodol gyda’n gilydd. I wneud hyn rhaid i ni gynllunio a sicrhau y gwnawn y penderfyniadau cywir heddiw i sicrhau’r hyn fydd ei angen arnom yfory.

Mae Cynllun Gwella Corfforaethol Cyngor Sir Powys yn disgrifio ein cynlluniau am y blynyddoedd i ddod a beth yr ydyn ni’n ei wneud i ateb eich anghenion. Mae’r cynllun yn un o ddogfennau pwysicaf y Cyngor gan roi crynodeb o’n cynlluniau a’n gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae’n rhoi gwybod am rai o’n prif weithgareddau ac yn disgrifio sut y bydd y Cyngor yn datblygu a gwella ei wasanaethau rhwng 2016 a 2020.

Y Cynllun

Lawrlwythwch fersiwn pdf o ddiweddariad Mawrth 2017* (dogfen pdf)

*Ym mis Mawrth 2017 cytunodd Cyngor Sir Powys ar ddiweddariad o’i gynllun. Mae’r diweddariad yn cadarnhau ein blaenoriaethau ar gyfer gwella ac yn adlewyrchu ein hymroddiad i wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Isod mae fersiwn ar-lein o’r Cynllun Gwella Corfforaethol.  Os ydych yn defnyddio technolegau symudol neu gynorthwyol efallai bydd y fersiwn pdf uchod yn haws i’w defnyddio.

Darllen y Cynllun Gwella Corfforaethol 2016-19 (fersiwn ar-lein)

 

Cynllun Gwella Corfforaethol 2016-19 yma (dogfen pdf)

 

 

 

Ein blaenoriaethau

• Darparu gwasanaethau am lai: Ail-fodelu gwasanaethau’r Cyngor i ymateb i’r toriadau cyllid

• Cefnogi pobl yn y gymuned i fyw bywydau bodlon a llawn

• Datblygu’r economi

• Dysgu: Gwella canlyniadau ein holl ddysgwyr, a lleihau anfantais 

Sut mae blaenoriaethau’r cyngor yn cyfrannu at y saith nod llesiant cenedlaethol

  Darparu gwasanaethau am lai Cefnogi pobl yn y gymuned Datblygu'r economi Dysgu;
Cymru ffyniannus X X X X
Cymru fwy gwydn X X X  
Cymru iachach   X X X
Cymru fwy cyfartal   X X X
Cymru o gymunedau cydlynus X X X X
Cymru lle mae'r iaith Gymraeg a'i diwylliant yn ffynnu   X X X
Cymru sy'n fyd-eang gyfrifol X X X X